Arbetshälsovård - Arbetsgivaren är skyldig att ordna företagshälsovård

Företagshälsovården omfattar alla arbetstagare som omfattas av arbetarskyddslagen.

Företagshälsovård ska ordnas bland annat till

 • sommarjobbare
 • deltidsanställda
 • arbetstagare med en kort visstidsanställning
 • hyrda arbetstagare (den arbetsgivare som överlåter arbetskraft, dvs. bemanningsföretaget, ordnar)
 • praktikanter
 • civiltjänstgörare
 • deltagare i en arbetskraftspolitisk åtgärd (arbetsprövning, där anordnaren av prövningen ansvarar för deltagarnas arbetssäkerhet).

Den lagstadgade företagshälsovården omfattar inte sjukvård. Arbetsgivaren kan också ordna sjukvård för sina arbetstagare via producenten av företagshälsovården, men detta är frivilligt för arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan köpa företagshälsovårdstjänsterna av en offentlig eller privat serviceproducent eller själv ordna tjänsterna.

Den lagstadgade företagshälsovården innehåller

 • hälsoundersökningar baserade på hälsoriskerna på arbetsplatsen
 • utredning av hälsorisker på arbetsplatsen med hjälp av en arbetsplatsutredning
 • åtgärdsförslag för att förbättra arbetsförhållandena och främja arbetsförmågan
 • rådgivning och handledning och information om utvecklingen av arbetsförhållandena och arbetstagarnas hälsa
 • deltagande i verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan
 • uppföljning av arbetstagarens hälsa när arbetsförmågan försvagas, främjande av möjligheten att klara sig i arbetet, rehabiliteringsrådgivning och hänvisning till rehabilitering
 • styrning av arbetsplatsens förstahjälpsberedskap.

Arbetsgivaren ska ordna företagshälsovård, även om det bara finns en anställd. Arbetsgivaren ska ordna företagshälsovård också om arbetstagaren har företagshälsovård som erbjuds av en annan arbetsgivare. 

Företagshälsovården ska basera sig på ett skriftligt avtal och en verksamhetsplan

Avtalet om företagshälsovård ska hållas synlig för arbetstagarna.

Arbetsgivaren ska tillsammans med leverantören av företagshälsovård uppgöra ett skriftligt avtal, som är framlagt för arbetstagarna och redogör för

 • allmänna arrangemang för företagshälsovården (läge, öppettider, underleverantörer, geografisk täckning)
 • servicens innehåll
 • servicens omfattning (lagstadgad företagshälsovård eller dessutom sjukvård).

Därtill ska arbetsgivaren ha en skriftlig verksamhetsplan, som ska revideras årligen. De ärenden som kommit fram i arbetsplatsutredningen och i det övriga företagshälsovårdssamarbetet beaktas i uppgörandet och uppdateringen av verksamhetsplanen för företagshälsovården. I verksamhetsplanen ska man anteckna

 • företagshälsovårdens allmänna mål
 • behov relaterade till förhållandena på arbetsplatsen och företagshälsovårdsåtgärder som beror på dessa (t.ex. hälsoundersökningar)
 • företagshälsovårdsverksamhet, då modeller för tidigt ingripande och främjande av arbetsförmågan genomförs på arbetsplatsen.

Verksamhetsplanen kan vara en del av verksamhetsplanen för arbetarskyddet eller andra utvecklingsprogram eller -planer som uppgjorts av arbetsgivaren. Arbetsgivaren ansvarar för genomförandet av verksamhetsplanen för företagshälsovården. 

FPA ersätter arbetsgivaren med en del av de nödvändiga och skäliga kostnaderna för ordnandet av företagshälsovård, när tjänsterna producerats av behörig personal enligt lagen om företagshälsovård. För att få ersättning ska arbetsgivaren ha ett avtal om företagshälsovård och en gällande verksamhetsplan för företagshälsovården. 

Närmare information på FPA:s webbtjänst: Ersättande företagshälsovård.

Ofta frågade frågor