Organisation

I egenskap av arbetarskyddsmyndighet är vi självständiga och oavhängiga tillsynsmyndigheter och förrättar inspektioner såväl på eget initiativ som på begäran av kunder, dvs. arbetstagare och arbetsgivare.

De fem ansvarsområdena inom arbetarskyddet bildar en del av regionförvaltningsverket (RFV), men under direkt styrning av social- och hälsovårdsministeriet (SHM).

Arbetarskyddsförvaltningens organisation

Social- och hälsovårdsministeriets avdelning för arbete och jämställdhet

Social- och hälsovårdsministeriets avdelning för arbete och jämställdhet styr ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverken, bereder och utvecklar arbetarskyddslagstiftningen och arbetarskyddspolitiken samt bedriver internationellt samarbete inom arbetarskyddsområdet. Avdelningen har fyra enheter:

Tillsyns- och styrenheten

 • behandlar arbetarskydds-tillsynen, arbetarskyddsförvaltningen och styrningen av arbetarskyddet
 • styr arbetarskyddets regionala verksamhet
 • styr arbetarskyddsmyndigheternas verksamhet och tillsynen över anordningars säkerhet.

Lagstiftningsenheten

 • bereder och utvecklar lagstiftning som gäller arbetarskyddet
 • ger anvisningar om och följer upp verkställigheten av författningar
 • bereder ärenden som gäller kollektivavtals allmänt bindande verkan för nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan.

Policyenheten

 • bedömer och bereder strategier och verksamhetspolitiska riktlinjer som gäller arbetarskydd och företagshälsovård, arbetsförmåga och välbefinnande i arbetet
 • samordnar utvecklings-verksamhet som hänför sig till välbefinnande i arbetet
 • svarar för Europeiska arbetsmiljöbyråns nationella uppgifter och uppgifter på EU-nivå
 • behandlar frågor som gäller EU:s strukturfondsprojekt
 • behandlar avbytartjänster för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare samt vikariehjälp för renskötare.

Jämställdhetsenheten

 • bereder och utvecklar regeringens jämställdhetspolitik
 • bereder och utvecklar jämställdhetslagstiftningen
 • främjar integrering av jämställdhetsperspektivet i statsförvaltningen
 • sköter uppgifter som anknyter till EU:s jämställdhetsjuridik och jämställdhetspolitik samt internationella frågor.

Regionförvaltningsverkens fem ansvarsområden för arbetarskyddet

Ansvarsområdena för arbetarskyddet ser till den regionala tillsynen och styrningen av arbetarskyddet. Det centrala målet är att främja och upprätthålla arbetstagarnas arbets- och funktionsförmåga och att förebygga olägenheter och risker som beror på arbetet. Genom tillsynen säkerställs också att arbetsplatserna följer arbetslivets spelregler.

Ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverken har som uppgift att

 • ansvara för arbetarskyddstillsynen som utövas på kundernas och myndigheternas initiativ
 • utreda orsakerna till allvarliga arbetsolycksfall, yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar och arbeta för att förebygga dem
 • genomföra produktkontroll
 • delta i utredningen av arbetsbrott.