Arbetshälsovård - Arbetsgivaren ska erbjuda tidigt stöd om arbetsförmågan äventyras

Med företagshälsovårdssamarbete avses ett systematiskt och målinriktat samarbete mellan arbetsgivaren, arbetstagarna eller deras företrädare och företagshälsovården med gemensamt överenskommen praxis. Målet är en verksamhet som har genomslagskraft för att främja arbetet, arbetstagarnas hälsa och arbets- och funktionsförmåga samt ett fungerande informationsflöde. Företagshälsovårdssamarbetet är en del av den förebyggande verksamheten på arbetsplatsen, vilket också har som mål att i tid identifiera och ingripa i missförhållanden på arbetsplatsen.

Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis förutsätter företagshälsovårdssamarbete. 

Arbetsplatsens och företagshälsovårdens samarbete

Samarbetet mellan arbetsplatsen och företagshälsovården startar då arbetsgivaren ordnar företagshälsovårdstjänster för sin personal. Identifieringen och konstaterandet av egentliga företagshälsobehov sker i samarbete med arbetsplatsen bland annat genom att genomföra arbetsplatsutredningar och hälsoundersökningar. Ett fungerande samarbete förutsätter en regelbunden diskussion om och bedömning av uppnåendet av gemensamma mål och en tydlig arbetsfördelning, till exempel då verksamhetsplanen för företagshälsovården uppgörs. 

Företagshälsovårdsförhandlingar är en form av företagshälsovårdssamarbete. Vid en förhandling utreder och bedömer arbetsgivaren, arbetstagaren och företagshälsovården tillsammans till exempel 

  • arbetstagarnas arbetsförmåga i förhållande till arbetet
  • återgång till arbetet efter lång sjukfrånvaro
  • möjligheterna att anpassa arbetet så att det överensstämmer med arbetsförmågan
  • möjligheter till ersättande arbete
  • omskolning.
Med anpassning av arbetet är det möjligt att förlänga arbetskarriärer, främja möjligheten att klara sig i arbetet och förbättra arbetsproduktiviteten.

Anpassning av arbetet kan gälla till exempel arbetstiden och/eller arbetsuppgifterna. Med anpassning av arbetet främjas att en arbetstagare kan återgå till arbetet enligt sin arbetsförmåga efter en sjukledighet eller att arbetstagaren kan fortsätta i sitt arbete trots sin sjukdom och utan att äventyra hälsotillståndet. Arbetsgivarens uppgifter är att identifiera de arbetsuppgifter som överensstämmer med arbetstagarens arbetsförmåga. Sakkunniga inom företagshälsovård bedömer arbetstagarens arbetsförmåga och hinder för att återgå till arbetet och säkerställer att arbetet inte äventyrar arbetstagarens hälsa.

Också hälsoundersökningar som ska utföras i arbete som är förknippat med särskild risk för ohälsa utförs inom ramen för företagshälsovårdssamarbetet med arbetsgivaren, arbetstagaren och företagshälsovården. 

 

Företagshälsovårdssamarbetet omfattar också

  • anmälningspraxis för att anmäla sjukfrånvaro mellan arbetsgivaren och företagshälsovården
  • bedömningar av arbetsförmågan vilka görs av företagshälsovården, i vilka ett utlåtande uppgörs rörande arbetstagarens arbetsförmåga och möjligheter att fortsätta i arbetet
  • praxis inom ramen tidigt ingripande.

Stöd för arbetsförmågan

Det är nödvändigt att ha ett tätt samarbete, överenskommen praxis och en tydlig arbetsfördelning mellan arbetsgivaren och företagshälsovården.

Stöd för arbetsförmågan hör till arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter och den lagstadgade företagshälsovården. För det behövs ett tätt samarbete, överenskommen praxis och en tydlig arbetsfördelning mellan arbetsgivaren och företagshälsovården.

Arbetsgivaren och företagshälsovården utarbetar tillsammans en skriftlig beskrivning av praxis för hantering och uppföljning av arbetsförmågan och för tidigt ingripande. Arbetsgivaren ska följa upp arbetstagarnas arbetsförmåga och då arbetsförmågan är äventyrad, förfara enligt den överenskomna modellen i samarbete med företagshälsovården. Praxis som främjar och stöder arbetsförmågan utgör förebyggande verksamhet som baserar sig på arbetsplatsens behov och den fortsätter under hela arbetskarriären.

Syftet med tidigt ingripande är att främja arbetstagarens arbetsförmåga och förebygga arbetsoförmåga. Parterna ska avtala om förfaringssätten (modellerna) för tidigt ingripande, och de ska behandlas på arbetsplatsen i samarbete med arbetsgivaren och arbetstagarna eller deras representanter.

Tidigt ingripande ordnas i samarbete med företagshälsovården. Det viktiga är att identifiera stödbehovet och erbjuda arbetstagaren stöd i god tid. Tydliga instruktioner och blanketter gör det lättare att föra upp till exempel arbetsförmågan till diskussion. 

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?