Työterveyshuolto - Työterveysyhteistyö ja työkyvyn tuki

Valtioneuvoston asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä edellyttää työterveysyhteistyötä.

Työterveysyhteistyöllä tarkoitetaan työnantajan, työntekijöiden tai heidän edustajiensa ja työterveyshuollon välistä suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä yhdessä sovittujen toimintakäytänteiden avulla. Tavoitteena on vaikuttava toiminta työn, työolojen, työntekijöiden terveyden ja työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi sekä toimiva tiedon kulku. Työterveysyhteistyö on osa ennaltaehkäisevää toimintaa työpaikalla, jonka tavoitteena on myös ajoissa tunnistaa ja puuttua työpaikan epäkohtiin.

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö käynnistyy työnantajan järjestäessä työterveyspalvelut henkilöstölleen. Varsinaisten työterveystarpeiden tunnistaminen ja todentaminen tehdään yhteistyössä työpaikan kanssa muun muassa toteuttamalla työpaikkaselvityksiä ja terveystarkastuksia. Toimiva yhteistyö edellyttää säännöllistä keskustelua yhteisten tavoitteiden toteuttamisesta ja arvioinnista sekä selkeää työnjakoa, esimerkiksi laadittaessa työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa. 

Työterveysneuvottelu on yksi työterveysyhteistyön muoto. Neuvottelussa työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon välillä selvitellään ja arvioidaan esimerkiksi 

  • työntekijän työkykyä suhteessa työhön
  • työhön paluuta pitkän sairauspoissaolon jälkeen
  • työn mukauttamismahdollisuuksia työkykyä vastaavaksi
  • korvaavan työn mahdollisuuksia
  • uudelleen koulutusta.
Työn mukauttamisella voidaan pidentää työuria, edistää työssä selviytymistä ja lisätä työn tuottavuutta.

Työn mukauttaminen voi kohdistua esimerkiksi työaikaan ja/tai työtehtäviin. Työn mukauttamisella edistetään sitä, että työntekijä voi palata työkykyään vastaavaan työhön sairausloman jälkeen tai työntekijä voi jatkaa työssään sairaudestaan huolimatta terveydentilan vaarantumatta. Työnantajan tehtävänä on tunnistaa ne työtehtävät, jotka vastaavat työntekijän työkykyä. Työterveyshuollon asiantuntijat arvioivat työntekijän työkykyä ja esteitä työhön paluulle ja varmistavat ettei työskentely heikennä työntekijän terveyttä.  

Myös erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä toteutettavat terveystarkastukset tehdään työterveysyhteistyössä työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon kanssa.

Työterveysyhteistyötä ovat myös

  • ilmoituskäytännöt sairauspoissaolojen ilmoittamiseksi työnantajan ja työterveyshuollon välillä
  • työterveyshuollon toteuttamat työkykyarviot, joista laaditaan lausunto työntekijän työkyvystä ja työssäjatkamismahdollisuuksista
  • varhaisen tuen toimintakäytännöt.

Työkyvyn tuki

Tarvitaan tiivistä yhteistyötä, sovittuja käytäntöjä ja selkeää työnjakoa työnantajan ja työterveyshuollon välillä.

Työkyvyn tuki kuuluu työnantajan lakisääteisiin velvoitteisiin ja lakisääteiseen työterveyshuoltoon. Siihen tarvitaan tiivistä yhteistyötä, sovittuja käytäntöjä ja selkeää työnjakoa työnantajan ja työterveyshuollon välillä.

Työnantaja ja työterveyshuolto laativat yhteistyössä kirjallisen kuvauksen työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toimintakäytännöistä. Työnantajan on seurattava työntekijöidensä työkykyä ja työkyvyn vaarantuessa toimittava sovitun mallin mukaisesti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Työkyvyn edistäminen ja työkykyä tukevat toimintakäytännöt ovat ennakoivaa toimintaa ja perustuvat työpaikan tarpeisiin, ja ne jatkuvat läpi työntekijän työuran.

Varhaisen tuen toiminnalla pyritään edistämään työntekijän työkykyä ja ehkäisemään työkyvyttömyys. Varhaisen tuen toimintatavat (malli) on sovittava ja niitä on käsiteltävä työpaikalla yhteistoiminnassa työnantajan ja työntekijöiden tai heidän edustajansa kanssa.

Varhainen tuki toteutetaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Keskeistä on tunnistaa tuen tarve ja tukea työntekijää riittävän ajoissa. Selkeät toimintaohjeet ja lomakkeet helpottavat esimerkiksi työkyvyn puheeksi ottamista.

Työterveysyhteistyö - Muualla Tyosuojelu.fissä