Kemialliset tekijät - Vaarallisten aineiden merkinnät

Vaarallisen kemikaalin päällyksessä pitää olla merkintä suomeksi ja ruotsiksi.

Kemikaalisäiliöiden ja -putkien sisältö ja niiden ominaisuudet sekä niihin liittyvät vaarat pitää olla selvästi tunnistettavissa.

Aineet ja seokset on luokiteltava ja merkittävä EU:n CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti, joten aineen ja seoksen etiketti sisältää varoitusmerkkejä, huomiosanoja, vaaralausekkeita (H) ja turvalausekkeita (P).

Pitkien siirtymäaikojen vuoksi työpaikoilla saattaa vielä olla vanhan lainsäädännön mukaan luokiteltuja ja merkittyjä aineita tai seoksia. Vanhan lainsäädännön mukaisesti merkittyjä kemikaaleja on voinut olla markkinoilla vielä vuoteen 2017 saakka.

Varoitusmerkin yhteyteen kuuluu myös huomiosana. Sillä tarkoitetaan sanaa, joka ilmaisee vaaran vakavuuden. Vaara on huomiosana, jolla tarkoitetaan vakavimpia vaarakategorioita ja varoitus on huomiosana, jolla tarkoitetaan vähemmän vakavia vaaroja.

Lisätietoa: Kemikaalien varoitusmerkit. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Terveydelle aiheutuvat vaarat

CLP-asetuksesta löytyy kymmenen eri vaaraluokkaa terveysvaaroille, ja nämä luokat jakautuvat eri kategorioihin. Asetuksen liitteestä 1 osasta 3 löytyvät kriteerit, miten kemikaalit luokitellaan terveysvaaran perusteella.

Terveysvaaraluokat:

1. välitön myrkyllisyys (suun ja ihon kautta, hengitysteitse)
2. ihosyövyttävyys/ihoärsytys
3. vakava silmävaurio / silmä-ärsytys
4. herkistävyys (hengitystiet, iho)
5. sukusolujen perimävauriot
6. syöpävaarallisuus
7. vaarallisuus lisääntymiselle
8.+9. wlinkohtainen myrkyllisyys (STOT): kerta- ja toistuva altistuminen
10. aspiraatiovaara

Säiliöiden ja putkien merkinnät

Työnantajan tulee varustaa kemikaalisäiliöt ja -altaat asianmukaisilla merkinnöillä (kauppanimi sekä vaadittavat varoitus- ja turvamerkit) sekä varustaa kemikaaliputkistot asianmukaisilla merkinnöillä (sisältö ja virtaussuunta).

Lisäksi työnantajan tulee merkitä asianmukaisella varoitusmerkinnällä tilat, huoneet tai aidatut alueet, joissa säilytetään merkittäviä määriä vaarallisia aineita tai seoksia. Varoitusmerkintä tulee laittaa lähelle varastointialuetta tai varastohuoneeseen johtavaan oveen.

Kemikaalien päällysmerkinnät

Työnantajan on huolehdittava, että vaarallisen kemikaalin, biosidivalmisteen sekä kasvinsuojeluaineen merkinnät on kirjoitettu suomeksi ja ruotsiksi. Jos kemikaaleja säilytetään muissa kuin alkuperäisissä pakkauksissaan, pakkausten päällä on oltava vastaavat vaaramerkinnät (etiketin tiedot tai vähintään kauppanimi ja varoitusmerkit). Jolleivät vaaramerkinnät pysy muoviastioisssa, voidaan käyttää esimerkiksi värikoodattuja astioita, joiden tiedot ovat näkyvillä täyttöpaikalla.

Kemiallisten aineiden ja seosten merkinnät - Muualla verkossa