Työolosuhdemittarit - Halmeri-menetelmä

Halmerin avulla selvitetään turvallisuusjohtamisen tilaa työpaikalla. Kysymyslomake kattaa turvallisuuden hallintajärjestelmien pääkohdat. Halmeri soveltuu kaikille työpaikoille toimialasta riippumatta ja työnantaja voi käyttää menetelmää työsuojelun kehittämiseen.

Halmeri sisältää seuraavat osiot:

  • työpaikan työsuojelun yhteistoiminnan organisointi ja toteutus
  • työterveyshuollon ja työpaikan yhteistoiminta
  • työntekijöiden perehdyttäminen työturvallisuusasioihin ja omaan työhön
  • esihenkilöiden ja organisaation toiminta työturvallisuusasioissa
  • työpaikan tekemät omat työsuojelutarkastukset (mm. tapaturmien tutkinta)
  • työn vaarojen selvittäminen ja arviointi.

Asioi verkossa!

Halmerin kysymyksiin vastataan sähköisesti työsuojelun asiointipalvelussa.

Pdf-muodossa Halmerista voidaan valita joko laaja tai suppea kysymyslomake. Pääsisällöt ovat samat molemmissa, mutta laajassa kysymyslomakkeessa tarkastettavia asiakohtia on 23 kun suppeassa niitä on 10. Suppea Halmeri soveltuu erityisesti pienille työpaikoille.

Halmerin käyttö tarkastuksella

Työsuojelun valvonnassa tarkastaja pyytää yleensä työnantajaa yhdessä työsuojeluorganisaation kanssa täyttämään Halmeri-lomakkeen ennen työpaikkatarkastusta.

Työnantajan tehtävänä on myös arvioida aina työpaikan kolme merkittävintä vaara- ja kuormitustekijää terveydellisten haittojen näkökulmasta sekä kertoa näiden hallitsemiseksi tehdyistä tai suunnitelluista toimenpiteistä. Apuna arvioinnissa työnantaja voi käyttää Halmeri-lomakkeen liitteenä olevaa vaara- ja kuormitustekijöiden tarkistuslistaa.

Halmeri-vastauksista ja tarkastajan tekemistä työolohavainnoista keskustellaan tarkastuksella, ja tarkastaja arvioi jokaisen osatekijän osalta, onko se kunnossa vai ei. Tarkastaja myös antaa tarvittaessa tarkastuskertomuksella toimintaohjeita tai kehotuksia, joissa hän velvoittaa korjaamaan havaitut puutteet.

Työpaikka saa tarkastuskertomuksen liitteenä työpaikan Halmeri-indeksin, joka kuvaa kunnossa olevien asioiden suhdetta kaikkiin arvioituihin osa-alueisiin. Työpaikka saa lisäksi vertailutietona saman alan tarkastettujen työpaikkojen Halmeri-indeksin, joka motivoi työnantajia työolojen parantamiseen.

Lisätietoa Halmeri-menetelmän hyödyntämisestä työturvallisuuden parantamisessa: Työsuojelu- ja työhyvinvointitoiminnan tehokkuus työpaikoilla (TS-teho). Työterveyslaitos.