Työsuojeluvaalit - Yleistä

Työsuojeluvaaleissa valitaan työntekijöiden edustajat

Työsuojeluvaaleissa työntekijät valitsevat edustajansa työsuojelun yhteistoimintaan.

Jos työpaikalla on vähintään kymmenen työntekijää, työntekijät valitsevat vaalilla työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua. Valinta voidaan tehdä pienemmilläkin työpaikoilla.

Työsuojeluvaltuutetut ovat automaattisesti jäseniä työsuojelutoimikunnassa, joka kuuluu perustaa vähintään 20 työntekijän työpaikalle. Työsuojeluvaalilla valitaan myös muut työntekijöiden edustajat työsuojelutoimikuntaan. Jos työpaikalla on paikallisesti sovittu työsuojeluasiamiehistä, myös nämä valitaan työsuojeluvaalissa.

Työnantaja nimeää edustajansa työsuojelutoimintaan (työsuojelupäällikkö, työsuojelutoimikunnan jäsen). Heitä ei siis valita vaaleilla.

Vaalin järjestävät työntekijät

Työsuojeluvaaleista säädetään valvontalaissa (44/2006). Lisäksi eri toimialoille on sovittu tarkempia vaalikäytäntöjä. Lisätietoja niistä löytyy esimerkiksi Työturvallisuuskeskuksen verkkopalvelusta. Tällä sivulla käsitellään työsuojeluvaaleja yleisellä tasolla.

Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen vaalin järjestävät työntekijät. Kaikilla työpaikan työntekijöillä on oltava mahdollisuus sekä asettua ehdokkaaksi että äänestää vaalissa. Vaali ei saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa työpaikan toiminnalle, eikä työnantaja saa vaikeuttaa vaalin järjestämistä.

Järjestäjät sopivat ensin vaalin ajasta ja paikasta työnantajan kanssa. Vaalin ajankohta on uuden toimikauden alkamista edeltävänä vuoden lopulla eli 1.11.–31.12. Ennen vaaleja työsuojelupäällikön on kutsuttava henkilöstöryhmien edustajat neuvotteluun, jossa sovitaan tai todetaan, mikä on toiminta-alue, työsuojeluorganisaation laajuus, työsuojelutoimikunnan jäsenmäärä ja eri osapuolten edustus ja henkilöstön jakautuminen eri ryhmiin.

Vaalien käytännön järjestelyn tekee nykyinen työsuojelutoimikunta tai henkilöstön edustajista muodostettu vaalitoimikunta. Työnantajan on annettava työntekijöiden käyttöön

  • tila vaalien järjestämiseen
  • luettelo työpaikan työntekijöistä, ja tarvittaessa erikseen toimihenkilöasemassa olevista työntekijöistä.

Vaalista ilmoitettava riittävän ajoissa

Kaikki vaalissa äänioikeutetut saavat asettaa ehdokkaita

  • työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetun tehtäviin
  • työsuojelutoimikunnan jäsenen tehtävään, jos työsuojelutoimikunta perustetaan. 

Ehdokkaiden nimet toimitetaan kirjallisesti vaalitoimikunnalle sovittuun määräaikaan mennessä.

Jos tehtävään on sama määrä ehdokkaita kuin valittavia, ehdokkaat todetaan valituiksi. Jos tehtävään on useampi kuin yksi ehdokas, järjestetään vaali.  Vaalissa voi äänestää muitakin kuin ehdolla olevia. On kuitenkin syytä varmistaa ehdokkaan suostumus työsuojelutehtävään, sillä siihen ei voi valita ketään vastoin tahtoaan.

Vaaleista on ilmoitettava vähintään 14 vuorokautta ennen vaaleja kaikille työntekijöille. Vaali toteutetaan suljettuna lippuäänestyksenä, että taataan vaalisalaisuus. 

Työsuojeluvaltuutetuksi valitaan eniten työsuojeluvaltuutetun vaalissa ääniä saanut. Varavaltuutetuiksi tulevat varavaltuutettujen vaalissa kaksi eniten ääniä saanutta. Työsuojelutoimikunnan jäsenten vaalissa noudatetaan samaa menettelyä. Jos äänet menevät tasan, valinta suoritetaan arpomalla eniten ääniä saaneiden kesken.

Valinnat voidaan tehdä myös sopuvaalina esimerkiksi vaalikokouksessa, jos äänioikeutetut ovat yksimielisiä menettelystä ja valittavista henkilöistä. Myös vaalikokouksesta on ilmoitettava henkilöstölle 14 vuorokautta aikaisemmin.

Vaalitoimikunta pitää pöytäkirjaa sekä sopuvaalista että äänestyksestä. Pöytäkirja laitetaan työpaikalle nähtäväksi, ja siitä toimitetaan kopio työnantajalle.

Työsuojeluvaalit - Muualla verkossa

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?