Koneiden ja työvälineiden turvallisuus - Koneturvallisuuden standardit

Koneturvallisuuden standardit käsittelevät koneiden sekä niissä olevien järjestelmien, laitteiden ja myös komponenttien turvallisuuskysymyksiä, jotka liittyvät tyypillisesti koneiden suunnitteluvaiheeseen. Lisäksi niissä käsitellään koneen elinkaareen sovellettavia asioita. 

Konestandardeja on kolmen tasoisia:

  • A-yleisstandardit, kaikille koneille sovellettavat turvallisuuden ja riskienarvioinnin perusstandardit (12100:2010 ja 14121-1 ja -2) 
  • B-tyypit käsittelevät yhtä turvallisuusnäkökohtaa, esimerkiksi melu, pöly, turvalaite. 
  • C-konetyyppikohtainen, tarkempia rakenneasioita. 

Koneen suunnittelussa tulisi selvittää, onko suunniteltavaa konetta koskevaa C-tyypin standardia olemassa. Mikäli tällainen standardi on, se yleensä ohjaa, mitä B-tyypin standardeja tarvitaan ja mitä A-tyypin standardeissa esitettäviä vaatimuksia on mahdollisesti noudatettava. C-tyypin standardeissa esitettävät vaatimukset ovat aina ensisijaisia B-tyypin standardien vaatimuksiin nähden. C-tyypin standardien tarkoituksena on esittää tuotekohtaiset tarkat ja yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimukset (riskin pienentäminen) konedirektiivin/koneasetuksen liitteen I olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten täyttymiseksi. 

Vaatimustenmukaisuusolettaman saa vain noudattamalla yhdenmukaistettua standardia. 

Tietoa koneturvallisuuden standardeista esimerkiksi:

Esimerkiksi vaaratekijöiden tunnistaminen ja riskien arviointi voidaan tehdä käyttäen apuna standardeja SFS- EN ISO 14121, SFS-EN ISO 12100 osat 1 ja 2, sekä konekohtaisia standardeja.