Työtilat - Yleistä

Työtilojen asianmukaiset rakenteet vaikuttavat myös tuottavuuteen ja työturvallisuuteen.

Työnantajan on selvitettävä ja arvioitava työpaikan työtiloihin liittyvät vaaratekijät sekä suunniteltava ja toteutettava toimenpiteet havaittujen vaarojen poistamiseksi tai vähentämiseksi. Selvitys on päivitettävä säännöllisesti.

Hyvässä työtilassa on ikkuna, sopiva lämpötila, toimiva ilmanvaihto ja työn mukainen valaistus. Työtilassa tulee olla tarpeeksi tilaa työntekijän työskentelyä ja liikkumista varten. Lisäksi työtilassa on oltava työn laatuun nähden riittävästi ilmatilaa, vähintään kymmenen kuutiometriä kutakin työntekijää kohden.

Työtilan lämpötilasta on olemassa suosituksia, jotka riippuvat työn luonteesta ja rasittavuudesta.

Työtilassa tulisi olla saatavilla riittävät ensiapuvälineet ja ensisammutuskalusto, mikäli työn luonne ja työn vaaratekijät niin edellyttävät.

Koneet ja laitteet sijoitettava oikein

Työtilassa voi olla koneita, laitteita, apuvälineitä ja kalusteita. Niiden oikea mitoitus ja hyvä sijoittelu helpottavat ja tehostavat työn tekemistä.

Työpaikalla on oltava istuimia, mikäli työtä voidaan tehdä istualtaan. Istuimia tarvitaan myös lepotaukoja varten. Työtila pitää mitoittaa siten, että hyvä työasento, asennon vapaa vaihtaminen ja esteettömät työliikkeet ovat mahdollisia.

Lisäksi on huolehdittava, että työpaikan lattiat, portaat ja käytävät pidetään hyvässä kunnossa, millä ehkäistään kompastumisia ja liukastumisia. Liukuportaissa ja -käytävissä on oltava turvalaitteet ja helposti tunnistettavat hätäpysäyttimet.

Jos työtä tehdään vaarallisessa paikassa, esimerkiksi korkealla, tai jos työssä käsitellään esimerkiksi kemikaaleja, on huolehdittava, että työkohteeseen pääsee helposti ja työskentelytaso on turvallinen. Lisäksi on huolehdittava, että hätä- ja häiriötilanteessa poistuminen on mahdollista mahdollisimman nopeasti ja vaarattomasti.

Ovet ja kulkutiet

Kulkutiet merkitään ja pidetään avoimina.

Työpaikan lattioiden, ikkunoiden, ovien sekä porttien pitää olla turvallisia. Läpinäkyvässä ovessa pitää olla merkintä, jonka avulla se havaitaan paremmin. Heiluriovien ja -porttien on oltava kokonaan tai osittain läpinäkyviä. Liukuovissa pitää olla niiden putoamista kiskoiltaan estävät turvalaitteet, ja nosto-ovissa ja -porteissa on oltava mekanismi, joka estää niiden putoamisen alas. Työnantajan on huolehdittava, että työpaikalla käytettävät laissa määritetyt nosto-ovet tarkastetaan hyväksytyn asiantuntijan tai asiantuntijayhteisön toimesta.

Kulkutiet, käytävät, portaat ja liukuportaat tulee pitää avoimina ja niiden pitää olla turvallisia käyttää. Lisäksi on huolehdittava, että pelastusteitä voidaan käyttää hätätilanteissa ja että ne on merkitty selkeästi näkyvillä poistumisopasteilla.

Valaistus

Valaistus toteutetaan yleisvalaistuksella ja kohdevalaisimilla. Iän myötä valaistuksen tarve lisääntyy.

Hyvä valaistus lisää työturvallisuutta, viihtyvyyttä ja työmotivaatiota. Riittämätön tai sopimaton valaistus rasittaa silmiä, on epäviihtyisä ja voi aiheuttaa virheitä, jotka saattavat johtaa työtapaturmaan. Työtilaan tarvitaan riittävä yleisvalaistus ja tarvittaessa myös kohdevalaisimia.

Välillistä luonnonvaloa saava työhuonetila voidaan sallia, jos valon määrä on riittävä. Tällöin on huomioitava suojautuminen auringonvalon aiheuttamalta häikäisyltä esimerkiksi kaihtimien tai markiisien avulla.

Valaistuksen tulee olla riittävän voimakas ja tasainen, eikä näkökentässä saa olla suuria valaistusvaihteluita, häikäisyjä tai häiritseviä varjoja. Sisätiloissa, joissa työntekijät jatkuvasti oleskelevat, liikkuvat tai työskentelevät, on valaistusvoimakkuuden oltava yleensä vähintään 150–200 luksia.

On huomattava, että iän myötä työntekijöiden valaistuksen tarve yleensä lisääntyy.