Kemialliset tekijät - Riskien hallinta - Di-isosyanaatteja koskeva koulutusvaatimus

Di-isosyanaatteja käytetään useilla eri aloilla ja useissa eri sovelluksissa, muun muassa polyuretaanimuovien valmistukseen. Monet di-isosyanaatit ovat herkistäviä ja voivat esimerkiksi aiheuttaa vakavan astman niille, jotka altistuvat näille aineille työssään.

Di-isosyanaatteja koskeva rajoituspäätös

Joidenkin kemikaalien käyttö voi aiheuttaa ihmisille tai ympäristölle riskejä. Euroopan unionin kemikaalilainsäädännön mukaan voidaan tällaisissa tilanteissa päättää kielloista tai rajoituksista.

Euroopan Unionin komissio on päättänyt koulutusvaatimuksesta, joka koskee di-isosyanaatteja teollisuus- ja ammattikäytössä. Di-isosyanaatteja koskeva rajoitus ja sen perustelut on annettu komission asetuksessa (EU) 2020/1149, jolla rajoitus on lisätty REACH-asetuksen ((EU) 1907/2006) liitteeseen XVII, nimike 74.

REACH-rajoituksen piiriin kuuluvat di-isosyanaatit

Di-isosyanaattien REACH-rajoituksen määritelmä on seuraava: O=C=N–R–N=C=O. Määritelmässä R on määrittelemättömän pituinen alifaattinen tai aromaattinen hiilivety. REACH-rajoituksen koulutusvaatimus kattaa di-isosyanaatit, joiden pitoisuus on yli 0,1 painoprosenttia.

Alla on esimerkkejä di-isosyanaateista, joihin sovelletaan REACH-rajoituksen koulutusvaatimuksia:

  • MDI Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti
  • TDI Tolueenidi-isosyanaatti
  • HDI Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti
  • IPDI Isoforonidi-isosyanaatti
  • NDI 1,5-naftaleenidi-isosyanaatti

Koulutukselle asetettavat vaatimukset

REACH-rajoitus asettaa erilaisia vaatimuksia koulutuksen sisällölle kemikaalin käyttötavasta riippuen. Rajoituksessa kerrotaan yksityiskohtaisesti, mitä koulutuksen tulee sisältää. REACH-rajoituksessa todetaan lisäksi, että "koulutuksen toteuttajana on oltava työturvallisuuden ja työterveyden asiantuntija, jolla on asiaankuuluva ammatillinen koulutus”.

Kysymyksiä ja vastauksia koulutuksesta

Kemialliset tekijät - Riskien hallinta - Di-isosyanaatteja koskeva koulutusvaatimus - Plussisällöt