Koneiden ja työvälineiden turvallisuus - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Työpaikan koneiden vaarat pitää arvioida.

Valtioneuvoston asetuksessa koneiden turvallisuudesta eli niin sanotussa koneasetuksessa on säädetty vaatimukset koneiden rakentamiselle ja suunnittelulle, jotta koneet täyttäisivät terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Laissa eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta säädetään muun muassa koneiden suunnittelusta ja valmistuksesta sekä koneiden vaatimustenmukaisuudesta.

Työpaikalla käytössä olevien koneiden ja työvälineiden on lisäksi oltava turvallisuustasoltaan vähintään työturvallisuuslain ja käyttöasetuksen mukaisia riippumatta siitä, minkä ikäisestä työvälineestä on kysymys. Vanhojen koneiden turvallisuustasoa on parannettava tekniikan kehittymisen myötä. Säädöksissä esitettyjen vaatimusten noudattaminen edellyttääkin monien käytössä olevien koneiden rakenteen muuttamista turvallisemmiksi.

Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijän käyttöön valitaan työväline, joka on sopiva ja turvallinen kyseiseen työhön ja työolosuhteisiin. Valinnassa on huomioitava myös sijoituspaikan ja ergonomian vaatimukset. Koneiden ja työvälineiden käytöstä työpaikalla säädetään työturvallisuuslain ohella valtioneuvoston asetuksessa työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta eli niin sanotussa käyttöasetuksessa.

Koneessa tulee olla CE-merkintä (poikkeuksena ennen vuotta 1995 valmistetut koneet). Koneista tulee olla käyttöohjeet ja varoitukset suomen ja ruotsin kielellä. Työntekijät tulee perehdyttää koneiden käyttöön. 

Koneet huollettava säännöllisesti

Työnantajan on varmistettava, että käytössä olevat koneet ja työvälineet pysyvät säännöllisen huollon ja kunnossapidon avulla toimintakuntoisina ja turvallis e na koko käyttöiän ajan. Työpaikalla tulee olla menettelytavat tämän vaatimuksen toteuttamiseksi. Osan koneiden ja työvälineiden toimintakunnon varmistamiseksi tehtävistä tarkastuksista ja testauksista saa tehdä työvälineen rakenteeseen ja käyttöön perehtynyt pätevä henkilö. Osa tarkastuksista tulee teettää asiantuntijalla tai asiantuntijayhteisöllä. Tarkempia ohjeita löytyy Valtioneuvoston asetuksesta työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008.

Työvälineen toimintakuntoa on seurattava jatkuvasti tarkastuksin, testauksin, mittauksin ja muilla sopivilla keinoilla. Näiden tehtävien hoitamiseksi on työnantajalla oltava palveluksessaan pätevä henkilö tai hän voi käyttää ulkopuolista asiantuntijaa.  

Työnantaja määrittelee vaarojen selvityksen ja arvioinnin perusteella kulloinkin tarvittavat keinot. Esimerkiksi työpaikalla, jossa käytetään nostoapuvälineitä, on niiden säännönmukainen tarkastaminen järjestettävä suhteessa niiden käytön rasittavuuteen.  Jos työpaikalla havaitaan, että työvälineen käyttö aiheuttaa vaaraa tai haittaa työntekijälle, työnantajan on ryhdyttävä välittömästi toimiin vaaran poistamiseksi.

Koneen mukana toimitettava käyttöohjeet

Koneen myyjä on vastuussa siitä, että käyttöohjeet ja muut ohjeet toimitetaan koneen mukana. Myös käytettynä ostetun koneen mukana on toimitettava käyttöohjeet.

Koneen käyttöohjeiden sisältöä koskevat vaatimukset ovat esimerkiksi koneasetuksen liitteessä. Ohjeiden pitää sisältää muun muassa

 • ohjeet koneen käyttöönotosta ja käytöstä ja tarvittaessa käyttäjien kouluttamisesta
 • tiedot mahdollisesti tarvittavista henkilönsuojaimista
 • tiedot käyttäjän tekemistä kunnossapitotoimista
 • ohjeet, joita tarvitaan koneen asentamista, kokoonpanoa ja purkamista varten
 • koneen tuottaman melun ja tärinän arvot.

Koneiden ja työvälineiden turvallisuus - Työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Työnantajan velvollisuus on perehdyttää sinut koneiden ja laitteiden turvalliseen käyttöön. Käytä koneita ja laitteita sekä niissä olevia turvallisuus- ja suojalaitteita työnantajan ohjeiden mukaisesti.

Varmista, että olet selvillä työpaikan vaaroista ja kaikista omassa työympäristössäsi olevista työvälineistä aiheutuvista vaaratekijöistä riippumatta siitä, käytätkö näitä itse.

Noudata annettuja ohjeita sekä huolellisuutta ja varovaisuutta työvälineen käytössä.

Ilmoita viipymättä työnantajalle havaitsemistasi koneiden ja laitteiden vioista ja puutteista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa sinun tai muiden työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle. Jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän omalle tai muiden työntekijöiden hengelle tai terveydelle, työntekijällä on oikeus pidättäytyä tällaisen työn tekemisestä ja asiasta on neuvoteltava viipymättä työnantajan kanssa.

Kysy työnantajaltasi, jos et tiedä, kuinka toimia tai et ole saanut perehdytystä.

Koneiden ja työvälineiden turvallisuus - Työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Työnantajan velvollisuuksia koneturvallisuudessa: 

 • Turvallisuuden hallinta 
 • Oma valvonta 
 • Työn ja työpaikan riskien arviointi 
 • Työvälineiden hankinta ja käyttöönotto 
 • Työpaikkakohtaiset lisävaatimukset 
 • Käyttöohjeiden täydentäminen 
 • Työnopastus 
 • Tarkastukset 
 • Työmenetelmien turvallistaminen 
 • Suojainten valinta ja käyttö 
 • Vaatimusten mukaisena pitäminen 
 • Työvälineiden hankinta (voi olla myös CE-merkitty kone) 
  • Vaatimustenmukaisuusvakuutus 
  • Käyttö- ja huolto-ohjeet 

Työnantajan tulee huolehtia useiden lakien noudattamisesta, esim. 

 • Työturvallisuuslaki 738/2002 
 • VNa 403/2008 käyttöasetus 
 • VNa melu 85/2006 
 • VNp näyttöpäätetyö 1405/1993 
 • Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 

Työnantaja vastaa hankinnasta ja asennuksesta

Työnantaja vastaa siitä, että työpaikalla työntekijän käyttöön annettava työväline on asianomaisessa käytössä turvallinen, säännösten mukainen ja sopiva suoritettavaan työhön ja työolosuhteisiin.

Työnantajan on siis varmistettava, että kone on asennettu oikein, sekä varmistettava sen toimintakunto ennen käyttöönottoa.

Työvälineen vaarat selvitettävä

Työnantajan on selvitettävä ja arvioitava koneiden ja laitteiden turvallisuus järjestelmällisesti. Koneiden turvallisuus on arvioitava myös tuotannon ja työmenetelmien muutosten yhteydessä.

Turvallisuuden arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota töiden ja käyttöolosuhteiden aiheuttamiin vaaroihin ja haittoihin, jotka aiheutuvat

 • työvälineestä ja sen liikkuvista osista ,
 • ulkoisesta rakenteesta
 • fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista
 • automaattisista toiminnoista
 • sähköstä.

Työvälineiden riskin arvioinnissa työnantaja voi käyttää apuna koneiden riskin arvioinnin avuksi laadittua standardia SFS-EN ISO 12100:2010 ja teknistä raporttia SFS- ISO/TR 14121-2, joka sisältää koneiden riskin arvioinnin käytännön opastusta ja esimerkkejä menetelmistä.

Ohjeet riskien poistamiseen ja vähentämiseen

Jos koneen vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa havaitaan koneen käytön aiheuttavan vaaraa tai haittaa työntekijälle, työnantajan on ryhdyttävä välittömästi toimiin vaaran tai haitan poistamiseksi.

Riskien poistamisessa tai niiden riittävässä vähentämisessä käytetään niin sanottua kolmen askeleen menettelyä ja ensisijaisuusjärjestystä:

 1. Riskit poistetaan turvallisuussuunnittelun ja rakenteellisten keinojen avulla.
 2. Jos riskejä ei saada poistettua tai vähennettyä riittävästi turvallisuussuunnittelun ja rakenteellisten keinojen avulla, otetaan käyttöön suojaustekniikkaa.
 3. Vain silloin, jos riskejä ei voida poistaa, turvaudutaan muihin turvallisuustoimiin, kuten ohjeisiin, varoituksiin, koulutukseen ja henkilönsuojaimiin.

Työnantajan velvollisuudet koneen käytössä

Työnantajan tulee antaa työntekijöille opetusta ja ohjausta, jonka sisältönä on erityisesti työvälineiden

 • oikea ja turvallinen käyttö
 • asentaminen
 • käyttöönotto
 • tarvittaessa asetukset, säädöt, vianetsintä ja testaaminen
 • ennakoitavissa olevan väärinkäytön välttäminen (jos vaaraa ei muuten voida poistaa)
 • korjaaminen ja kunnossapito
 • purkaminen ja käytöstä poisto.

Työnantajan on varmistettava, että työntekijä osaa noudattaa ohjeita. Työnantaja huolehtii myös siitä, että konetta käytetään koneen valmistajan tarkoittamassa käytössä ja olosuhteissa.

Työnantajan on lisäksi varmistettava, että koneiden ja työvälineiden käyttö- ja huolto-ohjeet ovat työntekijöiden saatavilla. Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työpaikan ja siellä käytettävien työvälineiden turvallisuutta ja toimintakuntoa tarkastuksilla, testauksilla, mittauksilla ja muilla sopivilla keinoilla.

Koneen toimintakunto varmistettava

Työnantajan on huolehdittava koko koneen käyttöiän sen kunnosta säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla sekä varmistamalla ohjausjärjestelmien ja turvalaitteiden virheetön toiminta.

Työnantajalla tulee olla huoltojärjestelmä, jossa on kuvattu, miten työpaikalla käytettävät työvälineet pidetään turvallisessa kunnossa.

Työnantajan on huolehdittava myös käyttöasetuksen liitteessä lueteltujen laitteiden käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksista sekä perusteellisista tarkastuksista (esim. henkilö- ja autonostimet). Näitä tarkastuksia saa tehdä vain hyväksytty asiantuntija tai asiantuntijayhteisö.

Koneiden ja työvälineiden turvallisuus - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Työturvallisuuslaki (738/2002)

 • 8 § työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite
 • 10 § työn vaarojen selvittäminen ja arviointi
 • 14 § työntekijälle annettava opetus ja ohjaus
 • 21 § työvälineiden ja vaarallisten aineiden
 • 41 § koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden käyttö
 • 43 § työvälineen käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset
 • 56 § tuotteen valmistajan ja luovuttajan velvollisuudet
 • 57 § suunnittelijan velvollisuudet
 • 58 § koneen, työvälineen tai muun laitteen asentajan velvollisuudet
 • 59 § käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksen suorittajan velvollisuudet

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (käyttöasetus) (403/2008)

 • 2 § työvälineen valitseminen ja sijoittaminen
 • 3 § työvälineen käyttöohjeet
 • 4 § vaaran arviointi ja poistaminen
 • 5 § toimintakunnon varmistaminen
 • 6 § suojusten ja turvalaitteiden ominaisuudet
 • 7 § varoituslaitteet ja merkinnät
 • 8 § hallintalaitteet ja ohjausjärjestelmät
 • 9 § työvälineen käynnistäminen
 • 10 § työvälineen pysäyttäminen ja hätäpysäytys
 • 14 § erityiset pätevyysvaatimukset
 • 14 a § työnantajan kirjallinen lupa (voimaan 1.3.2020)
 • liite: tarkastukset laiteryhmittäin

Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (koneasetus) (400/2008)

Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta (1016/2004)

Työssä käytettäviä koneita koskevat kaikki edellä mainitut lait ja asetukset. Kaikkia koneita koskevat 400/2008 (käyttöasetus) ja 1016/2004 (laitelaki).

Koneiden ja työvälineiden turvallisuus - Oikeuden päätöksiä

 

Oikeuden päätökset ja ennakkotapaukset

Korkeimman oikeuden ratkaisussa (KKO:2014:75) käsiteltiin sitä, olivatko yhtiön tuotantopäällikkö ja työnjohtaja syyllistyneet työturvallisuusrikokseen ja vammantuottamukseen, kun työntekijälle oli tapahtunut vammautumiseen johtanut tapaturma hänen työskennellessään CE-merkinnällä ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella varustetulla höyläkoneella.

Korkeimman oikeuden ratkaisussa (KKO:2013:56) käsiteltiin tehtaan teknisen johtajan, käyttöpäällikön ja vuoromestarin syyllistymistä työturvallisuusrikokseen, kun työntekijä oli vammautunut käyttäessään puristinta, joka oli hallintalaitteiltaan ja suojaukseltaan työturvallisuusmääräysten vastainen. Työntekijöiden puristimella käyttämä työtapa oli ollut työturvallisuutta koskevan ohjeen vastainen, mutta puristimeen ei ollut tehty työturvallisuutta kohentavia parannuksia työntekijän vammautumisen jälkeenkään.

Korkeimman oikeuden ratkaisussa (KKO:2006:1) käsiteltiin maahantuojan työturvallisuutta koskevia velvollisuuksia ja maahantuojayhtiön toimitusjohtajan rikosoikeudellista vastuuta, kun työntekijälle oli aiheutunut tapaturma CE-merkinnällä ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella varustettua konetta käytettäessä.

Koneiden ja työvälineiden turvallisuus - Muualla tyosuojelu.fissä

Koneiden ja työvälineiden turvallisuus - Sanasto

Sanasto

Ilmoitettu laitos Toimija, jonka jokin EU:n jäsenvaltio on todennut päteväksi tekemään EY-tyyppitarkastuksia. EY-tyyppitarkastus on menettely, jolla ilmoitettu laitos toteaa ja varmentaa, että koneen mallikappale täyttää sitä koskevat vaatimukset.
Kone Tuote, jonka osat tai komponentit on liitetty yhteen ja joka on tarkoitettu käytettäväksi muulla kuin ihmis- tai eläinvoimalla toimivalla voimansiirrolla. Tuotteessa on ainakin yksi liikkuva osa tai komponentti, ja se on pantu kokoon tiettyä toimintoa varten.
Tapaturmavaarallinen Toiminto, jota tehtäessä tapaturman riski on suuri.
Työväline Työssä käytettävä kone, väline ja muu tekninen laite sekä niiden asennettu yhdistelmä.
Suojus Koneen osaksi suunniteltu suojaustekninen laite. Suojuksia ovat esimerkiksi kotelo ja nielunsuojus.
Suojalaite Vaaralliset toiminnot pysäyttävä suojatekninen laite. Suojalaitteita ovat esimerkiksi valoverho, tuntopysäytin ja rajakytkin.