Työsopimus - Kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista

Työnantajan on annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista, jos työntekijän työaika on yli 12 tuntia neljän peräkkäisen viikon aikana. Työnantajan on annettava selvitys laissa mainituista 1–8 kohdan (ks. alla) ehdoista seitsemän päivän kuluessa ja muista ehdoista kuukauden kuluessa työnteon aloittamisesta. Suositeltavaa kuitenkin on, että kaikki tiedot annetaan kerralla seitsemän päivän kuluessa. Selvityksestä tulee ilmetä vähintään työsopimuslaissa määritellyt työnteon ehdot, jos nämä ehdot eivät käy ilmi kirjallisesta työsopimuksesta.

Selvitys työnteon keskeisistä ehdoista on annettava ilman työntekijän erillistä pyyntöä, jos tiedot eivät ilmene kirjallisesta työsopimuksesta.

Selvitys voidaan antaa yhdellä tai useammalla asiakirjalla. Koeaikaa, palkkausta, työaikaa, koulutusta, vuosilomaa, irtisanomisaikaa, työehtosopimusta tai vakuuttamista koskevissa ehdoissa selvitys voidaan toteuttaa viittaamalla työsuhteessa sovellettavaan lakiin tai työehtosopimukseen.

Jos työnteon ehdoissa tapahtuu muutos, työnantajan on annettava kirjallinen selvitys myös ehdon muutoksesta niin pian kuin mahdollista, viimeistään kuitenkin muutoksen tullessa voimaan, jollei muutos johdu lainsäädännön tai työehtosopimuksen muuttamisesta.

Kirjallisen selvityksen sisältö

Selvityksestä on käytävä ilmi ainakin

 1. työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka
 2. työnteon alkamisajankohta
 3. määräaikaisen työsopimuksen päättymisaika tai sen arvioitu päättymisaika sekä määräaikaisuuden peruste tai ilmoitus siitä, että kysymys on 1 luvun 3 a §:ssä tarkoitetusta määräaikaisesta sopimuksesta pitkäaikaistyöttömän kanssa
 4. koeaika
 5. työntekopaikka, tai jos työntekijällä ei ole pääasiallista kiinteää työntekopaikkaa, selvitys niistä periaatteista, joiden mukaan työntekijä työskentelee eri työkohteissa tai on vapaa määrittämään oman työntekopaikkansa
 6. työntekijän pääasialliset työtehtävät
 7. palkan ja muun vastikkeen määräytymisen perusteet ja palkanmaksukausi
 8. noudatettava työaika
 9. vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän osalta:
  a. missä tilanteissa ja missä määrin työnantajalle syntyy työvoiman tarvetta
  b. viikonpäivät ja kellonajat, joina työnantaja voi työaikalain 30 a §:n mukaisesti teettää työtä ilman työntekijän kutakin kertaa varten antamaa suostumusta
 10. vuokratyössä:
  a. käyttäjäyrityksen nimi ja toimipaikka, kun ne ovat tiedossa
  b. tieto määräaikaisen työsopimuksen taustalla olevan käyttäjäyrityksen asiakassopimukseen perustuvan tilauksen syystä ja kestosta tai arvioidusta kestosta
  c. arvio määräaikaisen vuokratyöntekijän työnantajan yrityksessä tarjolla olevista muista, vuokratyöntekijän työsopimuksessa sovittuja työtehtäviä vastaavista työtehtävistä
 11. mahdollinen lakiin, sopimukseen tai käytäntöön perustuva oikeus työnantajan tarjoamaan koulutukseen
 12. vuosiloman määräytyminen
 13. irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste
 14. työhön sovellettava työehtosopimus
 15. vakuutuslaitos, jossa työnantaja on järjestänyt työntekijän eläketurvan tai vakuuttanut työntekijän työtapaturman ja ammattitaudin varalta.

Vähintään kuukauden jatkuvassa ulkomaantyössä työnantajan on lisäksi ennen kuin työntekijä matkustaa työkohteeseen annettava selvitys

 • työn kestoajasta
 • valuutasta, jossa rahapalkka maksetaan
 • ulkomailla suoritettavista rahallisista korvauksista ja luontoiseduista
 • työntekijän kotiuttamisen ehdoista
 • tieto vastaanottavan jäsenvaltion palkan muodostumisesta
 • linkki vastaanottavan jäsenvaltion virallisesta verkkosivustosta, jossa kerrotaan kyseisen jäsenvaltion alueelle lähetettyyn työntekijään sovellettavista työehdoista.