Ammattitaudit ja työperäiset sairaudet - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Ammattitaudit voidaan estää tunnistamalla ja poistamalla työstä taudin aiheuttavat tekijät.

Kaikki työperäiset sairaudet eivät ole ammattitauteja

Ammattitauti on sairaus, jonka pääasiallinen aiheuttaja on työssä oleva fysikaalinen, kemiallinen tai biologinen tekijä. Ammattitaudin määritys ei perustu pelkästään lääketieteeseen, vaan siihen liittyy lainsäädännöllisiä perusteita.

Työperäiset sairaudet ovat sairauksia, joiden synnyllä on syy-yhteys työhön. Niihin sisältyvät ammattitautien lisäksi sairaudet, joiden pääasiallinen aiheuttaja ei ole työssä oleva tekijä.

Yleisimmät ammattitaudit ovat meluvammat, hengitystieallergiat, ihosairaudet, asbestisairaudet ja yläraajojen rasitusvammat.

Työnantajan tulee vakuuttaa työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien varalta.

Ammattitaudista maksetaan korvausta

Ammattitautiasetuksessa on luettelo yleisimmistä ammattitaudeiksi katsottavista sairauksista ja niitä aiheuttavista tekijöistä. Sairaus voidaan korvata ammattitautina, vaikka sitä ei ole mainittu asetuksessa, jos sairauden syy-yhteys altistavaan tekijään on osoitettavissa riittävällä todennäköisyydellä.

Korvattavista ammattitaudeista saatava korvaus maksetaan työnantajan ottaman lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kautta. Ammattitaudin korvaa se vakuutusyhtiö, jossa työnantajan tapaturmavakuutus oli ammattitaudin ilmetessä. Vakuutuksen antamaan turvaan ovat oikeutettuja pääsäännön mukaan kaikki työsuhteessa työtä tekevät henkilöt.

Tapaturmavakuutuslaissa on erikseen määritelty mahdollisen korvauksen piiriin kuuluvia asioita, esimerkiksi sairaanhoitokulut. 

Lääkärillä on velvollisuus ilmoittaa ammattitaudista

Jos lääkäri epäilee ammattitautilaissa tarkoitettua ammattitautia tai työstä johtuvaa muuta työperäistä sairautta, hänen on viipymättä ja salassapitosäännösten estämättä tehtävä asiasta ilmoitus aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle (laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (2006/44) 46 a §).

Ilmoituslomake  

Ammattitaudit ja työperäiset sairaudet - Työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Selvitä työperäinen oireilu työterveyshuollon ja työnantajan kanssa.

Työnantajan velvollisuus on laittaa työntekijöiden nähtäville tiedot vahinkovakuutusyhtiöstä ja työterveyshuollon sopimuksesta. Tutustu niihin.

Ilmoita työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle työolosuhteissa havaituista puutteellisuuksista, jotka voivat vaikuttaa turvallisuuteen ja terveyteen, jolloin työnantajasi voi vaikuttaa työoloihisi.

Jos koet työstäsi johtuvia sairauden oireita, ole työpaikkasi sopimalla tavalla yhteydessä työterveyshuoltoon. Työstä johtuvien oireiden tutkimukset ja hoito kuuluvat aina työterveyshuollon palveluihin.

Tarvittaessa työterveyshuollon lääkäri lähettää sinut lisätutkimuksiin esimerkiksi paikalliseen keskussairaalaan tai Työterveyslaitokselle. Työterveyslaitos on tehnyt ammattitautipotilaan käytännön oppaan, jossa käsitellään muun muassa korvauksia ammattitautiepäilyn yhteydessä: Sosiaaliturva ammattitautia epäiltäessä. Työterveyslaitos 2019. 

Ammattitaudin perusteella tehtävä työsuojelutarkastus

Työntekijän ammattitautia tai työperäistä sairautta epäilevällä tai sen toteavalla lääkärillä on velvollisuus ilmoittaa tiedot työpaikasta, diagnoosista ja sairastuneesta aluehallintovirastolle. Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastaja arvioi, onko lääkärin ilmoituksen perusteella syytä selvittää työpaikan työskentelyolosuhteita. Tavoitteena on ehkäistä vastaavanlaisten sairauksien syntymistä. Asiat käsitellään salassapitosäännökset huomioiden.

Ammattitaudit ja työperäiset sairaudet - Työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Tapaturmavakuutus ja työterveyshuolto ovat pakollisia

Työnantajan on otettava työntekijöilleen lakisääteinen tapaturmavakuutus vahinkovakuutusyhtiöstä. Lisäksi työnantajan on järjestettävä lakisääteinen työterveyshuolto. Tieto työn vakuuttaneesta vahinkovakuutusyhtiöstä ja työterveyshuoltosopimuksesta on pidettävä työpaikalla yleisesti nähtävänä.

Ennakoi, estä ja seuraa

Järjestelmällisellä työn vaarojen selvittämisellä ja arvioinnilla voidaan estää ammattitautien ja työperäisten sairauksien synty. Ammattitautien ja työperäisten sairauksien käsittelystä saadut tiedot ovat osa työn vaarojen selvittämisen ja arvioinnin aineistoa.

Mikäli työnantajan tietoon kuitenkin tulee työntekijän ammattitauti, se on huomioitava työjärjestelyissä. Yksittäisen työntekijän kohdalla työtehtävät on järjestettävä siten, että työntekijä ei enää altistu sairastuttavalle tekijälle tai altistuminen vähenee tasolle, jossa oireita ei enää ilmene. Työntekijän terveyden seurannassa ja työn järjestelyjen suunnittelussa tulee hyödyntää työterveyshuollon asiantuntemusta.

Työnantajan on myös huomioitava sairauden aiheuttanut vaaratekijä kaikkien työntekijöiden kannalta. Sairauden aiheuttanut tekijä on poistettava tai sen aiheuttama vaara on vähennettävä  mahdollisimman alhaiselle tasolle, jotta ei tule uusia ammattitauti- tai työperäisiä sairaustapauksia. Työnantajan on säännöllisesti seurattava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen.

Ammattitaudit ja työperäiset sairaudet - Lainsäädäntö

Ammattitaudit ja työperäiset sairaudet - Oikeuden päätökset

 

Oikeuden päätökset ja ennakkotapaukset

Korkeimman oikeuden ratkaisun (KKO:2020:17) mukaan klarinetin soittajalla  todettu leukanivelten nivelrikko oli todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut klarinetin soittamisesta. Hän oli toiminut kaupunginorkesterissa klarinetin soittajana vuodesta 1981 lähtien. Soittajalla oli siten oikeus saada leukanivelten nivelrikko korvattavaksi ammattitautina.

Korkeimman oikeuden ratkaisun (KKO:2019:43) mukaan työntekijällä todetun astman ei katsottu todennäköisesti pääasiallisesti aiheutuneen altistumisesta kosteusvauriomikrobeille työpaikalla. Työntekijä ei siten ollut astman johdosta oikeutettu korvaukseen ammattitaudin perusteella. 

Korkeimman oikeuden ratkaisussa (KKO:2015:101) on kyse ärsytysyskän syy-yhteydestä työperäiseen endotoksiinialtistukseen ja myös Korkeimman oikeuden pyynnöstä asiantuntijalausunnon asiassa antaneen sairaanhoitopiirin oikeudesta saada korvaus lausunnon antamisesta. Vakuutusyhtiö määrätään suorittamaan pesuautonkuljettajalle ärsytysyskänä ilmenevän ammattitaudin perusteella lainmukainen korvaus. 

Korkeimman oikeuden ratkaisun (KKO:2014:64) mukaan betonin piikkaustyötä tehneen työntekijän molempien ranteiden rannekanavaoireyhtymän katsottiin aiheutuneen todennäköisesti pääasiallisesti hänen työssään olevista fysikaalisista tekijöistä.

Korkeimman oikeuden ratkaisun (KKO:2011:44) mukaan poliisille aiheutuneen kuulonaleneman todennäköisenä pääasiallisena syynä oli ampumaharjoitusten laukausmelu. Työntekijällä oli siten oikeus korvaukseen kuulonalenemasta.

Korkeimman oikeuden ratkaisun (KKO:2010:44) mukaan sähköasentajan sairastumiselle retroperitoneaaliseen fibroosiin tai sen olennaiselle pahenemiselle ei todennäköisenä pääasiallisena syynä ole altistuminen asbestille työssä. Työntekijällä ei siten ole oikeutta korvaukseen ammattitautilain perusteella.

Korkeimman oikeuden ratkaisussa (KKO:2006:23) on kyse siitä, oliko sairaanhoitajan pysyväksi jäänyt, mutta oireeton MRSA-bakteerin kantajuus korvattava ammattitautilain nojalla.

Ammattitaudit ja työperäiset sairaudet - Muualla tyosuojelu.fissä

Ammattitaudit ja työperäiset sairaudet - Sanasto

Sanasto

Altistava tekijä Työhön liittyvä asia, aine tai olosuhde, joka voi aiheuttaa varaa terveydelle.
Ammattitauti Sairaus, joka on todennäköisesti aiheutunut työssä esiintyvästä fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä ja joka on ammattitautilainsäädännön mukaan ammattitautina korvattava.
Ammattitauti-ilmoitus Jos lääkäri perustellusti epäilee ammattitautilaissa tarkoitettua ammattitautia tai työstä johtuvaa muuta työperäistä sairautta, hänen on viipymättä tehtävä ammattitauti-ilmoitus aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle.
Työperäiset sairaudet Ammattitaudit ja muut sairaudet, joiden aiheuttaja liittyy työhön.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?