Vastuut työsuojelussa - Työturvallisuuteen välillisesti vaikuttavien toimijoiden vastuut

Työturvallisuuslaki velvoittaa myös toimijoita, jotka vaikuttavat välillisesti työn ja työympäristön turvallisuuteen. Nämä voivat joutua myös oikeudelliseen vastuuseen työturvallisuusrikoksesta.

Näitä toimijoita ovat

 • työpaikalla käytettävien koneiden, työvälineiden, teknisten laitteiden ja henkilönsuojainten valmistajat ja markkinoille luovuttajat
 • vaarallisten kemikaalien valmistajat ja toimittajat
 • työympäristön rakenteiden ja työvälineiden suunnittelijat
 • koneiden, työvälineiden tai muiden laitteiden asentajat
 • käyttöönotto- ja määräaikaistarkastusten tekijät
 • tavaroiden lähettäjät ja kuormaajat
 • rakennusten omistajat, vuokranantajat ja haltijat
 • sataman vastuuhenkilöt
 • alusten haltijat ja omistajat.

Työpaikalla käytettävien koneiden, laitteiden ja henkilönsuojainten valmistajien ja markkinoille luovuttajien velvollisuudet

Valmistajan tulee suunnitella ja valmistaa tekninen laite rakenteiltaan, varusteiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sellaiseksi, että se soveltuu tarkoitettuun käyttöön eikä aiheuta tapaturmavaaraa tai terveyshaittaa.

Valmistajan on huolehdittava, että koneen tai laitteen käyttämiseen liittyvistä vaaroista ilmoitetaan selkeästi. Jos vaaraa ei voida kokonaan poistaa, on valmistajan ohjeistettava käyttämään tarvittavia henkilönsuojaimia ja noudattamaan erityistä varovaisuutta.

Henkilönsuojainten valmistajia koskevat samat velvollisuudet kuin laitteiden valmistajia. Lisäksi henkilönsuojainten valmistajien on huolehdittava siitä, että suojain suojaa tehokkaasti niitä vaaroja vastaan, joilta suojaamaan se on tarkoitettu.

Valmistajan tulee 

 • osoittaa, että tekninen laite on vaatimusten mukainen
 • koota tekniset asiakirjat vaatimustenmukaisuuden osoittamista ja valvontaa varten
 • laatia asianmukaiset käyttö- ja muut ohjeet, jotka toimitetaan laitteen mukana
 • varustaa tekninen laite merkinnällä sen vaatimuksenmukaisuudesta.

Jos teknisessä laitteessa käytetään vaarallista ainetta, tulee valmistajan 

 • liittää laitteeseen aineen nimi ja tieto sen vaarallisuudesta sekä käytössä että onnettomuustilanteissa
 • toimittaa laitteen mukana myös kyseistä vaarallista ainetta koskevat käyttö- ja turvallisuusohjeet.

Teknisen laitteen vaatimustenmukaisuuden tunnusmerkit

Teknisen laitteen katsotaan olevan sitä koskevien vaatimusten mukainen, jos

 • valmistaja on antanut vaatimustenmukaisuudesta asianmukaisen vakuutuksen ja tehnyt laitteeseen sitä koskevan merkinnän
 • laitteen vaatimustenmukaisuus on muutoin osoitettu.

Markkinoille luovutetun teknisen laitteen edelleen luovuttajan on varmistettava, että laite on turvallisuuden kannalta yhtä vaatimustenmukainen kuin se oli markkinoille luovutettaessa. Lisäksi luovuttajan tulee varmistaa, että asianmukaiset suomen- ja ruotsinkieliset ohjeet ovat laitteen mukana.

Myös käytössä olevien teknisten laitteiden on oltava vaatimusten mukaisia, ja niiden luovuttajaa koskevat samat velvollisuudet kuin markkinoille luovuttajaa.

Jos tekniseen laitteeseen tehdään käyttötarkoituksen vastaisia tai muita olennaisia turvallisuuteen vaikuttavia muutoksia, sitä käsitellään uutena laitteena.

Teknisen laitteen saa asettaa näytteille, vaikka se ei täytä laissa asetettuja vaatimuksia, kun

 • selvällä merkinnällä osoitetaan, että laite ei ole vaatimustenmukainen ja ettei sitä saa luovuttaa tai ottaa käyttöön ennen kuin se on saatettu vaatimustenmukaiseksi
 • näytteille asetetusta laitteesta ei aiheudu vaaraa.

Vaarallisten aineiden ja kemikaalien valmistajan ja luovuttajan velvollisuudet

Vaarallisia aineita ja kemikaaleja koskevat säännökset ovat pääosin kemikaalilainsäädännössä. Säädettyjä asioita ovat tuotteiden turvallisuusvaatimukset, luovuttajan velvollisuudet ja tuotteiden valvonta. Työturvallisuuslaissa on säädöksiä vain kemikaaleiksi luokiteltavien vaarallisten aineiden käytöstä työpaikalla.

Työympäristön rakenteiden ja työvälineiden suunnittelijoiden velvollisuudet

Työturvallisuuslain mukaan jo suunnitteluvaiheessa on tunnistettava, selvitettävä ja mahdollisuuksien mukaan poistettava työn ja työpaikan vaara- ja haittatekijät.

Työturvallisuuslain velvoitteet koskevat suunnittelijaa (esim. itsenäinen ammatinharjoittaja tai yritys), joka toimeksiannosta luovuttaa suunnitelman, joka koskee

 • työympäristön rakennetta
 • työtilaa
 • työ- tai tuotantomenetelmää
 • konetta, työvälinettä tai muuta laitetta.

Suunnittelijan on otettava suunnitelmassa huomioon kohteen käyttötarkoitus myös työturvallisuussäädösten näkökulmasta. Työnantajan taas pitää antaa suunnittelijalle riittävät tiedot suunnittelun kohteena olevasta työpaikasta. 

Suunnittelijan pitää selvittää kohteen käyttötarkoitus ja siihen sovellettavat työsuojelumääräykset. Suunnittelija vastaa niistä suunnitelmiinsa liittyvistä turvallisuusseikoista, joista hän on ollut tai voinut olla tietoinen.

Koneen, työvälineen tai muun laitteen asentajan velvollisuudet

Asentajan on noudatettava laitteen mukana toimitettavia valmistajan ohjeita asentamisesta, käytöstä ja huoltamisesta. Asentaja vastaa siitä, että kone tai laite asennetaan ohjeistusten ja säädösten mukaisesti ja siihen kuuluvat suojalaitteet ovat paikoillaan ja työpaikalla käytettävissä.

Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksen tekijän velvollisuudet

Koneille ja työvälineille tehtävät käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset perustuvat säädöksiin. Niissä on määritelty tarkastettavat koneet ja työvälineet, tarkastusten sisältö ja tarkastuksen suorittajalta vaadittava pätevyys.

Tarkastuksessa on otettava huomioon säädökset ja tarkastuksen kohteesta annetut valmistajan ohjeet. Tarkastus on tehtävä asiantuntevasti ja sen on perustuttava puolueettomiin havaintoihin.

Tarkastajan on annettava työnantajalle raportti, jossa on selvitys havaituista vioista ja ohjeet niiden poistamiseksi. Työnantajan pitää raportin pohjalta pystyä saattamaan kone tai laite asianmukaiseen kuntoon.

Tavaroiden lähettäjän ja kuormaajan velvollisuudet

Jos tavara aiheuttaa vaaraa, on sen turvalliseen käsittelyyn annettava ohjeet. Tästä ohjeistuksesta vastaa joko tavaran lähettäjä tai se, joka vastaa tavaran kuormaamisesta kuljetusta varten. 

Kuormattava esine tai pakkaus, jonka kokonaispaino on vähintään tuhat kiloa, on varustettava näkyvällä ja pysyvällä merkinnällä, josta ilmenee pakkauksen kokonaispaino. Jos esineen tarkkaa painoa ei voida ilmoittaa, on merkittävä likimääräinen paino.

Jos tavaran kuormaamiseen ja purkamiseen liittyy yllättäviä vaaroja, joita tavaran kuormaajan tai purkajan ei voida kohtuudella olettaa tietävän, on kuorman turvallisesta käsittelystä annettava ohjeet. Esimerkiksi talopaketin kuormausta tai purkua varten tarvitaan ohjeita, jottei talopaketti väärin käsiteltynä romahda käsittelijän päälle. Ohjeistusta voidaan edellyttää myös esimerkiksi elementtien, lautojen ja suursäkkien käsittelyssä.

Rakennuksen omistajan, muun haltijan tai vuokranantajan velvollisuudet

Työnantajan velvollisuus on myös vuokratuissa tiloissa huolehtia siitä, että rakennus ja sen työ- ja toimitilat täyttävät työturvallisuuslain vaatimukset. Vuokranantajan on siksi sallittava, että työnantaja tekee tiloissa työturvallisuuslain edellyttämät korjaukset ja muutokset.

Korjausten kohteena voi olla esimerkiksi ilmanvaihdon parantaminen, valaistus, vaarallisten aineiden poistaminen tai suojakatokset. Työnantaja ei kuitenkaan voi tehdä sellaisia korjauksia tai muutoksia, jotka johtuvat huoneiston käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä, ellei ole saanut siihen rakennuksen omistajan, muun haltijan tai vuokranantajan suostumusta.

Sataman haltijan sekä aluksen omistajan ja haltijan velvollisuudet

Laissa on velvollisuuksia alusten lastauksen ja purkamisen turvallisuuteen vaikuttaville henkilöille, vaikka he eivät ole työnantajan asemassa. Näitä ovat sataman omistaja tai haltija, laivanisäntä, aluksen päällikkö tai muu henkilö, jonka huostassa alus on.

Heidän pitää osaltaan noudattaa työturvallisuuslain säännöksiä satamassa, maissa tai aluksessa suoritettavassa työssä, jossa  

 • lastataan tai puretaan meri- tai sisävesiliikenteeseen käytettävää alusta
 • otetaan polttoainetta alukseen.

Satamalla tarkoitetaan myös satama-allasta, laituria tai muuta sen kaltaista paikkaa.

Velvollisuuksien tarkempi sisältö löytyy valtioneuvoston asetuksesta: Alusten lastauksen ja purkamisen työturvallisuus. Asetus kattaa lastauksen ja purkamisen lisäksi tavaran muun käsittelyn ja siihen välittömästi liittyvän työn satamassa. Asetusta sovelletaan sataman haltijaan sekä aluksen omistajaan vain satamassa, jossa harjoitetaan laajaa alusten lastaus- ja purkaustyötä tai muuta niihin verrattavaa toimintaa.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?