Lähetetty työntekijä - Kansainvälisen yrityksen sisäisen siirron perusteella Suomeen lähetetyt työntekijät

Lakia työntekijöiden lähettämisestä sovelletaan myös työhön, jota tekee Suomessa työntekijä, jonka maahanpääsy perustuu kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä annettuun lakiin (908/2017). Edellä mainitun lain perusteella työntekijälle voidaan myöntää ICT-oleskelulupa.

Työsuhteen vähimmäisehdot

ICT-oleskeluluvan saaneen lähetetyn työntekijän työsuhteen vähimmäisehdot määräytyvät palkkausta lukuun ottamatta samalla tavalla kuin muilla lähetetyillä työntekijöillä. Sovellettavaksi tulevat työntekijöiden lähettämisestä annetun lain työaikaa, vuosilomaa, pitkäaikaisen lähettämisen lisäehtoja, matka- ja majoituskorvauksia sekä majoitusoloja koskevat määräykset.

Palkkaus määräytyy kuten muillakin lähetetyillä työntekijöillä: pääsääntöisesti alan yleissitovan työehtosopimuksen tai työnantajaa työnantajaliiton jäsenenä tai työehtosopimuksen liityntäsopimuksen nojalla sitovan työehtosopimuksen mukaisesti. Jos työsuhteeseen eivät kuitenkaan tule sovellettaviksi edellä mainittujen työehtosopimusten palkkausta koskevat määräykset, määräytyy palkkaus vastaanottavassa yrityksessä vastaavassa työssä noudatettavan palkkatason mukaan. Jos vastaanottavassa yrityksessä ei ole vastaavaa työtä tekeviä henkilöitä, työntekijälle on maksettava vähintään tavanomainen ja kohtuullinen palkka.

Työnantajan velvollisuudet

Työnantajan velvollisuudet määräytyvät työntekijöiden lähettämisestä annetun lain mukaisesti seuraavin poikkeuksin:

  • Työnantajan edustajana Suomessa pidetään työntekijän Suomessa vastaanottavaa yksikköä. Erillistä Suomeen asetettua edustajaa ei näin ollen tarvita.
  • Tietojen saatavilla pidosta vastaa työnantajan lisäksi yhteisvastuullisesti vastaanottava yksikkö. Laiminlyöntimaksu tietojen saatavilla pidon laiminlyönnistä voidaan määrätä vain joko työnantajalle tai vastaanottavalle yksikölle.
  • Sisäisen siirron perusteella lähetetyn työntekijän osalta ei tarvitse tehdä ilmoitusta työntekijöiden lähettämisestä, koska tällaisesta työntekijästä tehdään erillinen liikkumisilmoitus Maahanmuuttovirastolle.

ICT-oleskeluluvan saaneen työnteko-oikeus ja ilmoitus liikkumisesta

Kolmannen maan kansalaisella, joka on saanut toisesta EU-maasta ICT-oleskeluluvan, on oikeus oleskella ja työskennellä Suomessa samaan yritysryhmään kuuluvassa Suomeen sijoittautuneessa yksikössä enintään 90 päivän ajan minkä tahansa 180 päivän jakson aikana.

Vastaanottavan yksikön on työnantajan edustajana tehtävä Maahanmuuttovirastolle liikkumisilmoitus. Liikkumisilmoituksen käsittelyaika Maahanmuuttovirastossa on 20 päivää. Jos Maahanmuuttovirasto 20 päivän kuluessa päättää vastustaa liikkumista, ei työskentelyä saa aloittaa ja mahdollinen jo aloitettu työskentely on välittömästi lopetettava.

Lisätietoja ICT-luvan saaneen liikkumisilmoituksesta löytyy Maahanmuuttoviraston verkkosivulta ICT-luvan saaneen liikkumisilmoitus. Liikkumisilmoitusta koskevat kysymykset kuuluvat Maahanmuuttovirastolle.