Työnteko-oikeus - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Työnantajalla on velvollisuus varmistaa ulkomaalaisen työntekijän työnteko-oikeus.

Työnantajalla on velvollisuus varmistaa, että ulkomaalaisella työntekijällä on työntekoon oikeuttava oleskelulupa tai muu ulkomaalaislain tai kausityölain mukainen peruste työskennellä Suomessa. Jos työnantaja laiminlyö varmistamisvelvollisuutensa ja sallii työn tekemisen ilman lupaa joko tietoisesti tai tietämättään, on kyse luvattomasta työnteosta. Työnantaja syyllistyy tällöin joko luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttöön tai työnantajan ulkomaalaisrikkomukseen.

Työsuojeluviranomaisella on velvollisuus tehdä poliisille ilmoitus, jos sillä on todennäköisiä perusteita epäillä, että työnantaja on syyllistynyt luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttöön tai työnantajan ulkomaalaisrikkomukseen.

Seuraamusmaksu ja työnantajien yhteisvastuu

Työnantaja, joka palkkaa työhön laittomasti maassa oleskelevan kolmannen maan kansalaisen, voi olla velvollinen maksamaan Maahanmuuttoviraston määräämän 1 000 – 30 000 euron seuraamusmaksun. Kolmannen maan kansalaisella tarkoitetaan muun kuin Pohjoismaiden, EU-maiden, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalaista.

Työnantaja voi olla korvausvelvollinen myös työntekijän palauttamiskustannuksista, varsinkin jos työnantaja on vaikuttanut maassa luvattomasti olevan työntekijän maahantuloon tai maassaoloon. Lisäksi työnantaja voi joutua maksamaan palkan maksusta ulkomaille aiheutuneet kustannukset.

Työnantajan, toimeksiantajan ja pääasiallisen toimeksiantajan yhteisvastuullisuus

Jos laittomasti maassa oleskelevan työntekijän työnantaja on alihankkija, tämän välitön toimeksiantaja on yhdessä työnantajan kanssa velvollinen maksamaan työntekijän palkkasaatavat, lisä- ja ylityökorvaukset, sunnuntaityökorvaukset sekä vuosilomapalkan ja lomakorvauksen.

Välitön toimeksiantaja on myös velvollinen maksamaan yhteisvastuullisesti seuraamusmaksun, jos se on määrätty työntekijän omalle työnantajalle sekä palkan maksusta ulkomaille aiheutuneet kustannukset ja myös työntekijän palauttamiskustannukset, jos on vaikuttanut maassa luvattomasti olevan työntekijän maahantuloon tai maassaoloon.

Pääasiallinen toimeksiantaja tai toimeksiantajana toimiva muu alihankkija on velvollinen yhteisvastuullisesti työntekijän työnantajan kanssa maksamaan seuraamusmaksun ja saatavien maksamisesta ulkomaille aiheutuneet kustannukset, jos he ovat olleet tietoisia työntekijän oleskelusta maassa laittomasti sekä palauttamiskustannukset, jos he ovat vaikuttaneet laittoman työntekijän maahantuloon tai maassaoloon.

Työnantajan sopimuskumppaneina toimivilla toimeksiantajilla on oikeus vaatia maksamiaan maksuja, kustannuksia ja korvauksia takaisin työnantajalta.

Väärennetty oleskelulupa poistaa seuraamusmaksuvastuun

Työnantaja vapautuu vastuusta, jos esitetty oleskelulupa on ollut väärennetty, eikä työnantaja ole tiennyt tästä. Sama koskee työnantajan sopimuskumppaneita.

Toimeksiantaja vapautuu vastuusta myös, jos on hankkinut alihankkijana toimivalta työnantajalta tilaajavastuuselvitykset sekä selvittänyt, että alihankkijan työntekijöillä on työntekijän oleskelulupa tai muu oleskeluoikeuden oikeuttava asiakirja.

Lisätietoa työnteko-oikeuden varmistamisesta: Ulkomainen työntekijä