Työtodistus - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Työntekijän pitää itse pyytää työtodistus.

Työnantajalla on velvollisuus antaa työtodistus, jos työntekijä pyytää sitä kymmenen vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Työnantajan tulee tämän vuoksi säilyttää vähintään kymmenen vuoden ajan tiedot palveluksessaan olleiden työntekijöiden työsuhteiden kestoista sekä siitä, minkälaisia työtehtäviä he ovat tehneet.

Työnantajan tulee antaa työtodistus myös silloin kun työsuhteen päättymisestä on kulunut yli 10 vuotta, mikäli se ei ole työnantajalle kohtuuttoman hankalaa. Työtodistus on annettava viivytyksettä.

Työntekijä voi pyytää työtodistuksen suppeana tai laajana.

Suppean työtodistuksen sisältö:

 • työsuhteen kesto (esim. alkamis- ja päättymispäivä)
 • työtehtävät.

Laajan työtodistuksen sisältö:

 • työsuhteen kesto (esim. alkamis- ja päättymispäivä)
 • työtehtävät
 • työsuhteen päätymisen syy
 • arvolauselma (arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä).

Työntekijä voi valita, haluaako laajaan työtodistukseen sekä työsuhteen päättymisen syyn että arvolauselman vaiko vain toisen näistä.

Arvolauselman sisältävä työtodistus on pyydettävä viiden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Työtodistus - Työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Kerro työnantajalle, mitä asioita haluat työtodistukseen.

Jos haluat työsuhteen päättyessä saada työtodistuksen, tulee sinun pyytää sitä työnantajalta. Työnantajan ei tarvitse antaa työtodistusta oma-aloitteisesti.

Kerro työnantajalle selkeästi, haluatko todistukseen näkyviin vain työsuhteen keston ja työtehtävät vai haluatko siihen myös työsuhteen päättymiseen syyn sekä arvion työtaidostasi ja käytöksestäsi eli arvolauselman. Voit pyytää myös vain toisen, joko päättymisen syyn tai arvolauselman.

Kun työnhakija ilmoittautuu työttömäksi, TE-toimisto edellyttää yleensä tietoa työsuhteen päättymisen syystä ja siitä, kenen toimesta työsuhde on päättynyt arvioidessaan oikeutta työttömyyskorvaukseen.

Jos olet pyytänyt ja saanut työnantajalta suppean työtodistuksen, voit viiden vuoden sisällä työsuhteen päättymisestä pyytää työnantajalta uutta työtodistusta, johon lisätään arvolauselma ja työsuhteen päättymisen syy tai toinen näistä.

Jos olet pyyntösi mukaisesti saanut työtodistuksen, jossa on arviointi, ja olet tyytymätön tähän arviointiin, sinulla ei ole oikeutta saada uutta työtodistusta ilman arviointia.

Jos työtodistukseen on kirjoitettu virheellisiä tai lain vastaisia tietoja (esim. sairauspoissaoloista tai perhevapaista) tai siihen on laitettu arvio työsuhteen päättymisen syystä tai arviolauselma, vaikka et ole tätä pyytänyt, työnantajan pitää antaa sinulle uusi työtodistus, johon virheet on korjattu.

Työtodistuspyynnön voi esittää suullisesti. Voit myös esittää pyynnön kirjallisesti esimerkiksi sähköpostitse, jotta voit tarvittaessa osoittaa pyytäneesi työtodistusta. Apuna kirjallisen pyynnön esittämiseen voit käyttää lomaketta Asiakirjapyyntö työnantajalle.

Asioi verkossa!

Jos työnantaja ei anna työtodistusta pyynnöstäsi huolimatta, voit tehdä työtodistusta koskevan valvontapyynnön sähköisesti työsuojelun asiointipalvelussa. Asiointipalvelussa voit seurata käsittelyn etenemistä.

Voit tehdä valvontavalvontapyynnön myös työsuhdeasioiden valvontapyyntölomakkeella (pdf) tai ottaa asiassa yhteyttä oman alueesi työsuojeluviranomaiseen.

Työtodistus - Työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Työnantajalla on velvollisuus antaa työtodistus.

Työtodistus on annettava työntekijän pyynnöstä suppeilla tai laajennetuilla tiedoilla. Työtodistus annetaan viivytyksettä, suositeltavaa on tehdä se viikon sisällä työntekijän pyynnöstä.

Suppeaan työtodistukseen on kirjattava aina työsuhteen kokonaiskesto eli esimerkiksi työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä sekä työtehtävät. Työsuhteen kestosta kerrottaessa ei eritellä mahdollisia poissaoloja (esim. perhevapaat, sairauspoissaolot).

Todistukseen merkitään aina tehtävät, joita työntekijä on tehnyt työsuhteensa aikana. Tehtävät voidaan ilmaista sen mukaan, mitä työsopimuksessa on sovittu. Jos työntekijä on tehnyt työsuhteensa aikana merkittävässä määrin muita kuin työsopimuksessa sovittuja tehtäviä, on myös nämä merkittävä työtodistukseen.

Väliaikainen työtodistus voidaan antaa työntekijän pyynnöstä työsuhteen kestäessä. Tästä ei ole säädetty työsopimuslaissa, mutta se on käytäntö. Työnantajalle saattaa syntyä jopa velvollisuus kirjoittaa väliaikainen työtodistus esimerkiksi työntekijän hakeutuessa koulutukseen, koska työnantajan on pyrittävä edistämään työntekijän mahdollisuuksia kehittyä kykyjensä mukaan työurallaan.

Työsuhteen päättymissyy ja arviolauselma vain työntekijän pyynnöstä

Työnantaja ei saa oma-aloitteisesti merkitä työtodistukseen työsuhteen päättymisen syytä tai arviota työtaidosta ja käytöksestä. Ennen työtodistuksen kirjoittamista työntekijältä kannattaa kysyä, mitä asioita hän haluaa työtodistukseen.

Jos työntekijä pyytää, voidaan päättymissyyksi merkitä

 • määräajan kuluminen umpeen
 • työntekijän irtisanoutuminen
 • taloudellinen ja tuotannollinen peruste
 • työntekijän henkilöön liittyvä syy
 • työnantajan tai työntekijän aloitteesta tapahtunut työsopimuksen purkaminen
 • työsopimuksen purkautuminen.

Työsuhteen päättymisen syy on kerrottava siten, ettei se samalla sisällä arviota työntekijästä. Jos työsuhde on päättynyt työntekijästä johtuvasta syystä, työnantaja ei saa eritellä tai kuvata tätä perustetta työtodistuksessa.

Työsuhteen päättymisen syytä ja sitä, kenen toimesta työsuhde on päättynyt, edellyttää yleensä työvoimaviranomainen arvioidessaan työnhakijan oikeutta työttömyysturvaan.

Virheellinen työtodistus on korjattava

Arvion käytöksestä voi laittaa vain työntekijän pyynnöstä.

Arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä merkitään työtodistukseen vain työntekijän pyynnöstä. Työtodistukseen ei saa laittaa mitään sellaista, jonka tarkoituksena on viestittää työntekijästä muita tietoja kuin todistuksen sanamuodosta käy ilmi.

Jos työtodistukseen on kirjoitettu virheellisiä tai lain vastaisia tietoja (esim. sairauspoissaoloista tai perhevapaista) tai siihen on laitettu arvio työsuhteen päättymisen syystä tai arviolauselma, vaikka työntekijä ei ole tätä pyytänyt, työnantajan pitää antaa uusi korjattu työtodistus.

Jos työntekijä on pyytänyt arvion työtaidosta ja käytöksestä, hänellä ei ole oikeutta saada toisensisältöistä työtodistusta, vaikka arvio olisi hänen mielestään väärä. Työnantaja saattaa kuitenkin joutua vahingonkorvausvastuuseen, jos väärin tehty arvio aiheuttaa työntekijälle vahinkoa.

Arvolauselmassa työntekijän työtaidosta ja käytöksestä voidaan käyttää esimerkiksi arvosteluasteikkoa 1–5 tai arvioita heikko, välttävä, tyydyttävä, hyvä ja kiitettävä. Myös muita vapaamuotoisempia ilmaisuja voidaan käyttää. Arvolauseissa on tärkeää, että ne ovat totuudenmukaisia ja kuvaavat työntekijän kykyjä eivätkä ole liian ylimalkaisia.

Työtodistuksen antamatta jättäminen on rangaistava teko

Työtodistuksen antamista tehostetaan työsopimuslain rangaistussäännöksellä. Siinä säädetään sakkorangaistuksen antamisesta työnantajalle tai tämän edustajalle, joka tahallaan tai huolimattomuudesta jättää antamatta työtodistuksen.

Työsuojeluviranomainen voi velvoittaa työnantajan antamaan työtodistuksen uhkasakon nojalla.

Työtodistus, sisältää arvioinnin (doc)

Työtodistus, ei sisällä arviointia (doc)

Työtodistus - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Työsopimuslaki  (2001/55)

 • 6 luku 7 § työtodistus
 • 13 luku 11 § rangaistussäännökset

Työtodistus - Oikeustapauksia

 

Oikeuden päätökset ja ennakkotapaukset

Korkeimman oikeuden ratkaisun (KKO 1987:68) mukaan tuomioistuin ei voinut velvoittaa työnantajaa antamaan arvolauseeltaan määrätyn sisältöistä työtodistusta.

Työnantaja velvoitettiin antamaan työntekijälle tämän työtehtävän laadun kohdalta asianmukaisesti oikaistu työtodistus (KKO:1975-II-19).

Työtodistus - Sanasto

Sanasto

Arvolauselma Työtodistukseen kirjoitettava arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä. Voidaan liittää mukaan vain, jos työntekijä pyytää arviota.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?