Sähkö - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Yleensä sähkötyön tekeminen vaatii sähköalan pätevyyden, eikä pätevyyden vaativia sähkötöitä saa koskaan teettää maallikolla.

Hyvä sähköturvallisuus edellyttää turvallisia työmenetelmiä ja oikeaa asennoitumista sähköön liittyvään vaaraan sekä vastuunottoa. Työntekijät pitää opastaa turvallisiin työmenetelmiin, ja heille tulee antaa käyttöön tarkoituksenmukaiset työvälineet ja suojaimet. Valmistajien asennusohjeita on noudatettava.

Sähkölaitteista, sähkön käytöstä ja staattisesta sähköstä johtuvan vaaran ja häiriön työpaikalla tulee olla mahdollisimman vähäinen. Sähköalan töiden tekeminen edellyttää, että sähkötöillä on johtaja, henkilöstö ammattitaitoista ja tilat ja välineet asianmukaisia. Lisäksi näitä töitä tekevien henkilöiden on tunnettava sähköalan säännökset ja määräykset.

Rakennustyön aikana on sähkötöissä huolehdittava muun muassa

  • sähkölaitteiden suojaamisesta mekaanista vahingoittumista vastaan
  • sähkölaitteiden sijoittamisesta niin, etteivät ne aiheuta kompastumisen vaaraa
  • riittävistä suojaetäisyyksistä tai suojarakenteista työskenneltäessä eristämättömien johtojen lähellä.

Suojaetäisyyksistä tai sähkötapaturmien estämisestä suojarakentein on huolehdittava myös, kun nosturit ja muut laitteet liikkuvat.

Puunkorjuutöissä on niin ikään huolehdittava vähimmäisetäisyyksistä työskenneltäessä lähellä sähkölinjoja. Koneet, laitteet tai kuormattava taakka eivät saa ulottua vähimmäisetäisyyttä lähemmäksi sähköjohtoja. Myös puutavaran varasto on sijoitettava niin etäälle sähkölinjoista, että kuormauslaitteiden ja sähkölinjojen välissä säilyy vähimmäisetäisyys.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes valvoo sähköturvallisuutta sekä sähkölaitteiden valmistajia, maahantuojia ja myyjiä. Tukes myös julkaisee alan oppaita.

Sähkö - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Työturvallisuuslaki (738/2002)

  • 8 § Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite
  • 10 § Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi
  • 11 § Erityistä vaaraa aiheuttava työ
  • 12 § Työympäristön suunnittelu
  • 13 § Työn suunnittelu
  • 34 § Työpaikan valaistus
  • 39 § Fysikaaliset tekijät ja sähköturvallisuus

Sähköturvallisuuslaki (1135/2016)

Valtioneuvoston asetus puunkorjuutyön turvallisuudesta (749/2001)

Sähkö - Muualla tyosuojelu.fissä