Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat - Yleistä

Valvontalaissa (44/2006) on listattu työsuojelun yhteistoiminnassa käsiteltäväksi sellaiset asiat, joilla voi olla vaikutusta työntekijän turvallisuuteen, terveyteen tai työkykyyn. 

Työsuojelun yhteistoiminta-asiat voivat koskea niin työtä, työympäristöä kuin työyhteisöäkin. Niitä ovat esimerkiksi

 • työpaikan toimintatavat
  • periaatteet ja tapa, joiden mukaan vaarat ja haitat selvitetään
  • opetuksen, ohjauksen ja perehdyttämisen tarve ja järjestelyt, myös esimiesten tarpeet
  • turvallisuuden ja terveellisyyden tarkkailun järjestäminen
 • työn järjestelyt ja mitoitus sekä niiden muutokset silloin, kun niistä saattaa aiheutua työntekijälle haitallista fyysistä tai psyykkistä kuormitusta
 • vaarojen selvittämisessä ja työterveyshuollon työpaikkaselvityksessä esille tulleet asiat
 • kehittämistavoitteet ja -ohjelmat, joiden kohteena on
  • työkykyä ylläpitävä toiminta
  • työssä jatkamisen tukeminen
  • muu työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttava asia
 • tilasto- tai seurantatiedot (esim. sairauspoissaoloista).

Lisäksi työterveyshuoltolaissa (1383/2001) ja työturvallisuuslaissa (738/2002) on yhteistoiminnassa käsiteltäviksi säädetty esimerkiksi

 • työterveyshuollon toiminnan suunnittelu
 • työterveyshuollon aloittaminen ja muuttaminen
 • työntekijöiden ja heidän edustajiensa ehdotukset työterveyshuollon kehittämiseksi
 • tiedot työpaikan turvallisuuteen, terveellisyyteen ja työntekijöiden työkykyyn vaikuttavista asioista sekä niitä koskevista arvioinneista, selvityksistä ja suunnitelmista
 • työsuojelun toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi sekä työkyvyn ylläpitämiseksi.

Työsuojelun yhteistoimintaan kuuluu myös seurata käsiteltyjä asioita koskevien ratkaisujen toteutumista ja vaikutusta.

Asioita käsitellään työsuojelutoimikunnassa

Työpaikkaa yleisesti koskevat työsuojeluasiat käsitellään työsuojelutoimikunnassa. Jos työsuojelutoimikuntaa ei ole perustettu, asiat käsitellään työnantajan ja työsuojeluvaltuutetun tai työntekijöiden kesken.

Työsuojelutoimikunnan jäsenet voivat tehdä esityksiä toimikunnassa käsiteltäviksi asioiksi. Aloitteen tekijällä on oikeus saada työnantajalta perusteltu palaute esityksistään.

Yksittäisen työntekijän terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat asiat käsitellään työntekijän ja työnantajan tai tämän edustajana toimivan esimiehen kesken. Työsuojeluvaltuutettu voi osallistua asian käsittelyyn joko omasta aloitteestaan tai työntekijän taikka esimiehen aloitteesta. Ilman asianomaisen työntekijän suostumusta työsuojeluvaltuutettu ei kuitenkaan voi osallistua palaveriin.

Työsuojeluasioita pitää käsitellä yhteistoiminnassa riittävän ajoissa. Yhteistoiminnalla pitää olla aidosti mahdollisuus vaikuttaa toimintaan työpaikalla.