Työsuhteen päättyminen - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Työsuhteen päättymisestä on säädetty työsopimuslaissa.

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päätetään tavallisesti siten, että joko työntekijä tai työnantaja irtisanoo sen. Työntekijä ei tarvitse erityistä perustetta irtisanoutumiselleen. Hän on kuitenkin velvollinen noudattamaan irtisanomisaikaa. Työnantajalla puolestaan tulee olla irtisanomiseen asiallinen ja painava syy. Myös työnantajan tulee noudattaa irtisanomisaikaa.

Määräaikainen työsopimus päättyy ilman irtisanomista joko sovitun määräajan kuluessa umpeen tai sen työn valmistuttua, joka työsopimusta tehtäessä sovittiin tehtäväksi työsuhteen aikana. Määräaikaisen työsopimuksen voi irtisanoa vain, jos työntekijä ja työnantaja sopivat irtisanomismahdollisuudesta joko työsopimuksessa tai työsuhteen aikana.

Purkamisessa työsuhde päättyy välittömästi ilman irtisanomisaikaa

Työsuhteen alkuun voidaan sopia koeajasta, jonka aikana sekä työntekijä että työnantaja voivat purkaa työsuhteen. Työsuhdetta ei saa kuitenkaan koeajallakaan purkaa syrjivillä tai muuten koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla.

Muuten työsopimuksen saa purkaa vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena pidetään toisen sopijapuolen velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että toiselta sopijapuolelta ei voida edellyttää työsuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Työnantajan on kuultava työntekijää ennen työsuhteen päättämistä

Työsuhteen päättämisestä ilmoitetaan toiselle osapuolelle henkilökohtaisesti. Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan ilmoitus toimittaa postilla tai sähköpostilla.

Työnantajan on kuultava työntekijää ennen työsuhteen päättämistä. Työntekijän pyynnöstä työnantajan on viipymättä ilmoitettava kirjallisesti työsuhteen päättymispäivä ja tiedossaan olevat perusteet.

Työntekijälle on varattava aikaa esittää oma kantansa asiassa. Hänellä on myös oikeus käyttää avustajaa.

Työsuhteen päättyminen - Työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Määräaikaisen työsopimuksen voi irtisanoa vain, jos siitä on sovittu.

Työntekijänä voit milloin tahansa irtisanoutua toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta. Sinun ei tarvitse perustella irtisanoutumistasi, mutta sinun tulee noudattaa työsopimuslain ja työhösi sovellettavan työehtosopimuksen mukaisia irtisanoutumisaikoja.

Määräaikaisesta työsuhteesta voi irtisanoutua vain, jos siitä sovitaan työnantajan kanssa tai jos määräaikaisuus kestää yli viisi vuotta. Jos haluat päättää määräaikaisen työsuhteesi, tarkista, onko päättämisestä sovittu työsopimuksessa. Jos ei, voit yrittää sopia työsuhteen päättämisestä työnantajasi kanssa.

Jos aloitat uuden työn, voit sopia koeajasta työsopimusta solmiessasi. Jos koeajasta on sovittu, sekä sinä että työnantajasi voitte purkaa työsuhteen koeaikana ilman irtisanomisaikaa. Työsuhdetta ei saa kuitenkaan purkaa syrjivillä tai muuten koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Jos koeajasta ei ole sovittu, työsuhteessa ei ole sitä.

Työntekijä voi purkaa työsuhteen, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö velvoitteitaan, jotka johtuvat työsopimuksesta tai laista ja jotka vaikuttavat työsuhteeseen olennaisesti. Purkamiseen pitää aina olla erityisen painavat perusteet. Myös työnantaja voi purkaa työsuhteen, jos tähän on erityisen painavat syyt.

Menettely irtisanoutumistilanteessa

Toimita työsuhteen päättämisilmoitus henkilökohtaisesti työnantajalle tai tämän edustajalle. Jos tämä ei ole mahdollista, voit toimittaa ilmoituksen kirjeitse tai sähköisesti. Tällöin ilmoituksen katsotaan tulleen vastaanottajan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun ilmoitus on lähetetty.

Voit tehdä työsuhteen päättämisilmoituksen myös suullisesti. Se kannattaa kuitenkin tehdä kirjallisesti, jotta pystyt tarvittaessa näyttämään ilmoituksen toteen.

Työsuhteen päättämisestä ilmoittamiseen voit käyttää työsuojeluhallinnon lomaketta
Ilmoitus työsuhteen päättämisestä (pdf).

Jos työnantaja päättää työsuhteesi

Jos työnantaja haluaa päättää työsuhteesi, siihen tulee olla lain mukaiset perusteet. Työnantajan on pyynnöstäsi viivytyksettä ilmoitettava sinulle kirjallisesti työsuhteen päättymispäivämäärä sekä ne irtisanomisen tai purkamisen syyt, joiden perusteella työsuhde päätetään.

Sinulle on varattava ennen työsuhteen päättämistä tilaisuus kertoa oma näkemyksesi työsuhteen päättämisen syystä. Sinulla on myös oikeus käyttää avustajaa omaa näkemystäsi esittäessäsi.

Voit pyytää kirjallista selvitystä työsuhteesi päättämisen perusteista lomakkeella
Asiakirjapyyntö työnantajalle.

Lopputili maksetaan työsuhteen päättymispäivänä

Työnantajan pitää maksaa viimeinen palkka eli lopputili mahdollisine lomakorvauksineen viimeistään työsuhteen päättymispäivänä, ellei toisin ole sovittu esimerkiksi työsopimuksessa tai noudatettavassa työehtosopimuksessa. Jos lopputili viivästyy sovitusta, sinulla on oikeus saada odotusajalta täysi palkka viivästyskorkoineen, kuitenkin enintään kuudelta päivältä.

Maksaessaan palkan työnantajan on annettava palkkalaskelma, josta käyvät ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet. Voit tarkistaa siitä, onko palkkasi maksettu oikein. Työnantajan pitää maksaa palkka tekemästäsi työstä, vaikka työsuhteen päättymiseen liittyisikin riitainen tilanne.

Työsuhteen päättyminen - Työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Työsuhteen perusteeton päättäminen voi johtaa korvausvelvollisuuteen.

Ennen työsuhteen päättämistä työntekijälle on varattava tilaisuus kertoa oma näkemyksensä työsuhteen päättämisen syystä. Työntekijällä on myös oikeus käyttää avustajaa.

Jos työntekijä on laiminlyönyt työsuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen, häntä ei saa irtisanoa ennen kuin hänelle on annettu varoitus ja tilaisuus korjata menettelynsä.

Miten työsuhteen päättämisestä ilmoitetaan työntekijälle?

Työsopimuksen päättämisilmoitus on toimitettava työntekijälle henkilökohtaisesti. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoitus voidaan toimittaa kirjeitse tai sähköisesti. Tällaisen ilmoituksen katsotaan tulleen vastaanottajan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun ilmoitus on lähetetty.

Jos työnantaja päättää sellaisen työntekijän työsuhteen, joka on vuosilomalla tai työajan tasaamiseksi annetulla vähintään kahden viikon pituisella vapaalla, katsotaan kirjeitse tai sähköisesti lähetetty päättämisilmoitus toimitetuksi aikaisintaan loman tai vapaan päättymistä seuraavana päivänä.

Työsopimuksen päättämisilmoitus voidaan tehdä myös suullisesti. On kuitenkin suositeltavaa tehdä päättämisilmoitus kirjallisena, jotta tekijä pystyy tarvittaessa jälkeenpäin näyttämään ilmoituksen toteen.

Työnantajan on työntekijän pyynnöstä viivytyksettä ilmoitettava tälle kirjallisesti työsuhteen päättymispäivämäärä sekä ne hänen tiedossaan olevat irtisanomisen tai purkamisen syyt, joiden perusteella työsuhde on päätetty. Väärinkäsitysten ja turhien oikeudenkäyntien välttämiseksi on tärkeää, että päättämisperusteet kerrotaan selkeästi ja totuudenmukaisesti.

Työsuhteen päättämisestä ilmoittamiseen voi käyttää työsuojeluhallinnon lomaketta Ilmoitus työsuhteen päättämisestä (pdf, 173 kt).

Lopputili pitää maksaa viimeisenä työpäivänä, ellei ole sovittu toisin. Työsuhteen päättyessä työnantajalla on velvollisuus antaa työtodistus, jos työntekijä pyytää sitä.

Työsuhteen päättyminen - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Työsopimuslaki (55/2001)

  • 1 luku 4 § koeaika
  • 2 luku 2 § tasapuolinen kohtelu ja syrjintäkielto
  • 6 luku yleiset säännökset työsopimuksen päättämisestä
  • 7 luku työsopimuksen irtisanomisperusteet
  • 8 luku työsopimuksen purkaminen
  • 9 luku työsopimuksen päättämismenettely

Yhteistoimintalaki (1333/2021)

  • 3 luku muutosneuvottelut

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)

Työsuhteen päättyminen - Oikeuden päätökset

 

Oikeuden päätökset ja ennakkotapaukset

Korkeimman oikeuden ratkaisun (KKO:2014:98) mukaan työnantajalla ei ollut asiallista ja painavaa perustetta työntekijän irtisanomiselle: kateprosentin alhaisuus ei yksinään osoittanut, että myyjä olisi olennaisesti rikkonut tai laiminlyönyt työsuhteeseensa velvoitteita.

Korkeimman oikeuden ratkaisussa (KKO:2019:76) arvioitiin työnantajan ja työntekijän välisen sopimuksen pätevyyttä koskien työsopimuksen päättämistä. Ratkaisussa arvioitiin sopimuksen allekirjoittamistilannetta. Korkein oikeus katsoi, että työntekijälle ei ollut varattu riittävää harkinta-aikaa eikä mahdollisuutta hankkia asiantuntevaa apua ennen sopimukseen sitoutumista. Korkein oikeus katsoi, että sopimus oli tehty sellaisissa olosuhteissa, että niistä tietoisen olisi kunnian vastaista ja arvotonta vedota sopimukseen. Työntekijän työsuhteen katsottiin päättyneen työnantajan toimesta. Työnantaja tuomittiin maksamaan menetetyn irtisanomisajan palkan, vuosilomakorvausta sekä työsopimuslain 12 luvun 2 §:n tarkoittamaa vahingonkorvausta.

Työsuhteen päättyminen - Muualla verkossa

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?