Tilaajavastuu - Ulkomainen yritys sopimuspuolena

Tilaajan on hankittava selvitykset myös ulkomaisista sopimuspuolista, kun työ suoritetaan kokonaan tai osittain Suomessa. Tilaajan on pyydettävä sopimuspuolelta tämän kotimaasta vastaavat selvitykset kuin suomalaisestakin sopimuspuolesta. Tilaajan tulee huolehtia, että hän ymmärtää ulkomaisten selvitysten sisällön. Tarvittaessa selvitykset on käännettävä tilaajan ymmärtämälle kielelle.

Mikäli ulkomaisella yrityksellä on sopimuksentekohetkellä Y-tunnus Suomessa, tilaajan on hankittava selvitykset verorekisterimerkinnöistä ja veronmaksuasioista yrityksen kotimaan lisäksi myös Suomesta.

Ulkomaisen työnantajan tulee järjestää Suomessa työskenteleville lähetetyille työntekijöille Suomen työterveyshuoltolain mukainen työterveyshuolto. Yrityksen kotimaassa järjestetty työterveyshuolto ei ole riittävä. Tilaajan tulee varmistua, että työterveyshuolto on järjestetty Suomessa.

Alla olevasta linkistä löydät esimerkkejä ulkomaisista tilaajavastuuselvityksistä. Taulukkoon on koottu maittain tietoa siitä, mitä todistusta tai selvitystä voidaan pitää vastaavana ja luotettavana ulkomaisena selvityksenä tilaajan selvitysvelvollisuuden täyttämisessä. Taulukon tiedot on koonnut työsuojelun vastuualue yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Esimerkkejä ulkomaisista tilaajavastuuselvityksistä (pdf)

Ulkomaisen sopimuspuolen eläke- ja tapaturmavakuutusselvitys

Jos ulkomainen sopimuspuoli lähettää Suomeen työntekijöitä, tilaajan on selvitettävä työntekijöiden sosiaaliturvan määräytyminen viimeistään ennen työn aloittamista. Sosiaaliturvan määräytymistä koskevilla selvityksillä tarkoitetaan tässä eläke- ja tapaturmavakuuttamista koskevia todistuksia. Selvitykset on hankittava niistä työntekijöistä, jotka ensimmäisenä aloittavat työskentelyn Suomessa. Tilaajan on myös kirjallisesti edellytettävä sopimusta solmittaessa, että sopimuskumppani toimittaa sosiaaliturvan määräytymistä koskevat todistukset myös myöhemmin aloittavista työntekijöistä. Työntekijöiden lähettämisestä annetun lain mukaan sopimuspuolena toimivalla työnantajalla on velvollisuus antaa tilaajalle sosiaaliturvan määräytymistä koskevat todistukset kaikista myöhemmin aloittavista lähetetyistä työntekijöistä.

Rakentamistoimintaan liittyvissä sopimuksissa tilaajalla on koko sopimuksen ajan jatkuva velvoite varmistua siitä, että kaikilla sopimuskumppanin lähetetyillä työntekijöillä on voimassa olevat sosiaaliturvan määräytymistä koskevat todistukset.

EU-/ETA-maasta tai Sveitsistä lähetetty työntekijä

Pääperiaatteena on, että Suomessa tehtävä työ vakuutetaan Suomessa. Tämä koskee sekä suomalaisia että ulkomaisia työnantajia ja niin suomalaisia kuin ulkomaisiakin työntekijöitä. Poikkeuksena pääperiaatteeseen ovat työntekijät, jotka on lähetetty työskentelemään ulkomailta Suomeen tilapäisesti. Lähetettyihin työntekijöihin voidaan soveltaa lähtömaan sosiaaliturvalainsäädäntöä sen ajan, kun he työskentelevät Suomessa. Lähtömaan sosiaaliturvan piiriin kuuluminen osoitetaan lähetetyn työntekijän A1-todistuksella.

A1-todistus osoittaa, että työntekijän eläke- ja tapaturmavakuuttaminen järjestetään lähtömaassa todistuksen osoittamana ajanjaksona. Tänä aikana työnantajan ei tarvitse vakuuttaa työntekijää Suomen lainsäädännön mukaan. Todistus on työntekijäkohtainen ja voimassa siihen kirjatun määräajan.

Useat maat myöntävät A1-todistukset sähköisesti, jolloin todistuksessa ei ole myöntävän viranomaisen allekirjoitusta eikä leimaa. Tilaajavastuuvalvonnassa hyväksytään sähköisesti myönnetyt A1-todistukset kaikista maista.

Jos sopimuspuoli ei esitä lähetetyn työntekijän todistuksia, on tilaajan varmistuttava siitä, että sopimuspuoli on ottanut työntekijöille eläke- ja tapaturmavakuutukset suomalaisesta vakuutusyhtiöstä.

Sosiaaliturvasopimusmaasta lähetetty työntekijä

Jos työntekijä lähetetään Suomeen maasta, jonka kanssa Suomi on solminut kahdenvälisen sosiaaliturvasopimuksen (Australia, Chile, Etelä-Korea, Intia, Israel, Japani, Kanada, Kiina, Quebec tai USA), tulee hänellä olla lähtömaan viranomaisen myöntämä lähetetyn työntekijän todistus (esimerkiksi AUS 1/FI). Jos sopimuspuoli ei esitä lähetetyn työntekijän todistuksia, on tilaajan varmistuttava, että sopimuspuoli on ottanut työntekijöille vakuutukset Suomesta.

Sosiaaliturvasopimusmaista ainoastaan Israelista tai Quebecistä lähetettyjen työntekijöiden todistukset kattavat sekä eläke- että tapaturmavakuuttamisen lähtömaassa. Muista sosiaaliturvasopimusmaista lähetetyille työntekijöille täytyy aina järjestää työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen vakuutus Suomessa.

Muusta maasta lähetetty työntekijä

Jos työntekijä lähetetään työskentelemään muista kuin edellä mainituista maista, esimerkiksi Venäjältä tai Ukrainasta, tapaturmavakuuttaminen on järjestettävä Suomen lainsäädännön mukaan. Vaadittavat eläkevakuuttamisselvitykset sen sijaan perustuvat työkomennuksen kestoon:

1. Komennus kestää enintään kaksi vuotta

Enintään kaksi vuotta kestävältä työkomennukselta todistus lähtömaan työeläkejärjestelmän mukaisesta vakuutuksesta ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta.

2. Komennus kestää yli kaksi vuotta

Yli kaksi vuotta kestävän komennuksen ajalta selvitys Eläketurvakeskuksen päätöksestä, jolla on myönnetty vapautus työntekijän eläkelain mukaisesta vakuuttamisvelvollisuudesta, ja todistus lähtömaan työeläkejärjestelmän mukaisesta vakuutuksesta ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta tai sopimuskumppanin työntekijät vakuuttaneen suomalaisen työeläkelaitoksen antama todistus.

Lisätietoa eläkevakuuttamisvelvollisuudesta antaa Eläketurvakeskus ja tapaturmavakuuttamisvelvollisuudesta Tapaturmavakuutuskeskus.