Ensiapuvalmius - yleistä

 

Yleistä aiheesta

Työnantajan täytyy huolehtia tarvittavan ensiavun järjestämisestä työntekijöille ja muille työpaikalla oleville henkilöille. Työntekijöille on annettava ohjeet, miten toimia ensiavun saamiseksi tapaturman tai sairastumisen sattuessa.

Työpaikalla on oltava riittävä määrä asianmukaisia ensiapuvälineitä sopivissa ja selvästi merkityissä paikoissa. Työpaikalla tulee myös olla ensiavun antamiseen soveltuva tila, jos se on tarpeen työntekijöiden lukumäärän, työn luonteen tai muiden työolosuhteiden vuoksi.

Työnantajan on nimettävä yksi tai useampi työntekijä ensiaputehtäviin sekä huolehdittava heidän koulutuksestaan ja varusteistaan.

Työterveyshuolto arvioi tarvittavan ensiapuvalmiuden

Työterveyshuollon on työpaikkaselvityksessä arvioitava ensiapuvalmiuden tarve. Arvioinnin pohjalta työterveyshuolto suunnittelee yhteistyössä työantajan kanssa, miten ensiapuvalmius toteutetaan. Suunnittelussa määritellään tarvittavat ensiaputaidot, kuten koulutettavien määrä ja kurssien sisältö sekä välttämättömät ensiapuvälineet.

Ensiapuvalmiuden suunnittelu toteutetaan tarvittaessa yhteistyössä väestönsuojelun ja pelastustoimen organisaatioiden edustajien kanssa. Suunnittelussa otetaan huomioon erityisesti ensiapuvalmiudet suuronnettomuustapauksissa.

Ensiavun järjestämiseen kuuluu myös ohjaus työstä tai työtilanteista johtuvien psyykkisten reaktioiden ja seurausten käsittelemiseksi.

Ensiapuvalmius - työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Ensiapukoulutuksella saatu taito on hyödyllistä niin työpaikalla kuin vapaa-ajallakin. Jokaisella on velvollisuus auttaa toista parhaalla mahdollisella tavalla – kuitenkaan itseään tai muita vaarantamatta. Kannattaa tarttua mahdollisuuteen, jos työnantaja työn puolesta tarjoaa ensiapukoulutusta.

Työpaikalla työnantajan vastuulla on järjestää riittävä ensiapuvalmius työpaikan luonne ja olosuhteet huomioon ottaen. Jokaisella työntekijällä on kuitenkin velvollisuus omalta osaltaan edistää ensiapuvalmiutta.

  • Tutustu työpaikkasi ensiapu- ja pelastautumisohjeisiin.
  • Selvitä, missä ensiaputarvikkeet ja -laitteet sijaitsevat (ensiapukaapit, sydäniskurit, laastaripisteet, silmähuuhteet, hätäsuihkut jne.)
  • Hälytä tarvittaessa apua paikalle soittamalla hätänumeroon 112 (tai valvomoon tai portille tms.)
    • Kerro, mitä on tapahtunut.
    • Ilmoita tapahtumapaikan sijainti ja ohjeista apu paikalle.
  • Ilmoita työnantajalle, jos huomaat puutteita ensiaputarvikkeissa tai -laitteissa.

Ensiapuvalmius - työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Riittävän ensiapuvalmiuden järjestäminen työpaikalle on työnantajan vastuulla. Työterveyshuollolla on velvollisuus arvioida ensiapuvalmiuden tarve työpaikalla ja määritellä riittävä ensiapuvalmiuden taso (muun muassa ensiapukoulutettujen määrä, ensiapukurssien sisältö sekä ensiaputarvikkeiden määrä ja laatu). Jotta työterveyshuolto voi tehdä arvioinnin, tulee työnantajan antaa riittävät tiedot työpaikasta, työympäristöstä, siellä tehtävästä työstä ja muutenkin kaikesta, mikä on merkityksellistä ensiapuvalmiuden arvioinnissa.

Ensiapukoulutettavien määrää suunniteltaessa tulee ottaa huomioon se, miten työtä tehdään. Jos työtä tehdään esimerkiksi vuoroissa, tulee työvuorot suunnitella siten, että jokaisessa vuorossa on riittävä ensiapuvalmius.

Työn luonne voi olla liikkuvaa, työtä voidaan tehdä pääasiassa yhteisillä työpaikoilla tai oma työpaikka voi olla yhteinen työpaikka, jossa toimii monen eri työnantajan työntekijöitä.

Jokainen työnantaja on vastuussa omista työntekijöistään ja heidän turvallisuudestaan. Ensiapuvalmiutta suunniteltaessa ei voi luottaa siihen, että riittävä ensiapuvalmius olisi järjestetty jonkun muun työnantajan toimesta. Toki yhteisillä työpaikoilla pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja tai rakennustyömailla rakennuttaja/päätoteuttaja on vastuussa siitä, että työpaikalla on yleisesti ottaen suunniteltu ja toteutettu riittävä ensiapuvalmius ja että näistä toimenpiteistä ja ohjeistuksista on annettu riittävät tiedot kaikille alueella työskenteleville.

Ensiapuvalmiuteen vaikuttavat lähtötiedot ovat erittäin tärkeitä. Työstä ja työympäristöstä on tehtävä riittävän kattava vaarojen selvitys ja arviointi. Myös muut oleelliset tekijät, kuten vaaralliset kemikaalit, prosessit, koneet, ilman epäpuhtaudet, räjähdysvaarat jne. on selvitettävä.

Ensiapuvalmius - sanasto

Sanasto

Ensiapu Tapahtumapaikalla tai sen läheisyydessä loukkaantuneelle tai sairauskohtauksen saaneelle välittömästi annettava fyysinen ja psyykkinen apu. Ensiavun tavoite on estää vammojen paheneminen ja uusien vammojen syntyminen. Jokaisella on velvollisuus auttaa ja antaa apua taitojensa mukaan. Terveydenhuollon ammattihenkilöillä on erityinen velvollisuus osallistua ensiavun ja ensihoidon antamiseen.
Työpaikan ensiapuvalmius Työpaikalla on sen olosuhteisiin nähden riittävästi ensiaputaitoisia henkilöitä, ensiapuvarustus sekä toimintaohjeet onnettomuustilanteiden varalta. Ensiapuvalmiuteen kuuluu toimintasuunnitelma mahdollisten onnettomuuksien varalle. Siinä määritellään toimintamalli onnettomuuden sattuessa, koulutuksen ja harjoitusten suunnittelu ja toteutus, ensiapupisteen ja ‑varusteiden sijainti sekä hälytys- ja johto-organisaatio vastuuhenkilöineen.
Ensiapukoulutus Ensiapukoulutuksen tavoite on edistää ensiaputaitoa ja ehkäistä tapaturmia asenteisiin vaikuttamalla sekä konkreettisen harjoittelun avulla. Se tukee terveyden edistämistä, tapaturmariskien tunnistamista ja niiden hallintaa.
Ensiapukouluttaja Asianmukaisen ensiapukouluttajan koulutuksen saanut henkilö.
Ensiapuryhmä Ensiapuryhmä voi olla tarkoituksenmukaista perustaa riskialttiille työpaikalle. Se ylläpitää säännöllisesti ensiaputaitojaan kertaamalla ja harjoittelemalla sekä valmentaa itseään toimimaan ryhmänä esimerkiksi suuronnettomuuden sattuessa.
Ensihoito Terveydenhuollon ammattihenkilöstön välittömästi antama hoito.