Työsuojeluvaltuutettu - alasivu

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan työntekijöitä työsuojelun yhteistoiminnassa. Työsuojeluvaltuutetun toimikausi on kaksi vuotta, ellei siitä sovita toisin ennen valintaa.

Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valinnasta ja tehtävistä säädetään niin kutsutussa valvontalaissa (44/2006). Lisäksi monissa työehtosopimuksissa on tarkentavia linjauksia työsuojeluvaltuutetuista.

Työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut valitaan vaalilla

Työntekijät valitsevat vaalilla työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua, jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää. Pienemmässäkin työpaikassa valinta voidaan tehdä, ja toimihenkilöasemassa olevat työntekijät voivat valita omat valtuutettunsa. Valtuutettu voidaan valita sopuvaalilla, jos menettelystä ja valittavista henkilöistä ollaan yksimielisiä. Kaikkien työntekijöiden on voitava osallistua vaaliin, ja työnantaja ei saa vaikeuttaa vaalin järjestämistä.

Jos kymmenen työntekijän työpaikalle ei ole valittu työsuojeluvaltuutettua, työnantajan on annettava työntekijöille tietoa heidän oikeudestaan valita valtuutettu. Lisäksi on annettava luettelo työpaikan työntekijöistä ja tilat vaalia varten.

Lisätietoa: Työsuojeluvaalit 

Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetun tehtävät

Työsuojeluvaltuutetun kuuluu

  • oma-aloitteisesti perehtyä työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin työympäristössä ja työyhteisön tilassa tarkkailemalla niitä säännöllisesti
  • perehtyä edellä mainittuja asioita koskeviin työsuojelusäännöksiin
  • ilmoittaa havaitsemistaan puutteista ja epäkohdista ensin työnjohdolle ja työsuojelupäällikölle
  • toimia työntekijöiden edustajana suhteessa työsuojeluviranomaisiin ja osallistua työsuojelutarkastuksiin
  • toimia siten, että työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistävät toimintatavat lisääntyisivät työpaikalla.

Jos työsuojeluvaltuutetulla on tilapäinen este hoitaa tehtäviään, varavaltuutettu voi hoitaa ne tehtävät, joita ei voida siirtää myöhemmäksi. Tällöin varavaltuutetulla on oikeus tiedon saantiin, ajankäyttöön ja ansionmenetysten korvauksiin sekä oikeus keskeyttää vaarallinen työ kuten varsinaisella työsuojeluvaltuutetulla.

Jos työsuojeluvaltuutetun palvelussuhde päättyy tai hän eroaa työsuojeluvaltuutetun tehtävästä kesken toimikauden, varavaltuutetusta tulee työsuojeluvaltuutettu jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Oikeus saada tietoja, koulutusta sekä työskentelypaikka 

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada työnantajalta tietoja tehtävänsä hoitamista varten.

Näitä ovat muun muassa

  • työsuojelua koskevat asiakirjat ja luettelot, joita työnantajan kuuluu pitää 
  • työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyvät asiakirjat, joilla on merkitystä työn turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta
  • työterveyshuoltosopimus tai kuvaus itse järjestetystä työterveyshuollosta sekä työterveyshuollon toimintasuunnitelma
  • kopiot edellä mainituista asiakirjoista, jos se on tehtävän hoitamiseksi tarpeellista.

Työnantajan pitää huolehtia siitä, että työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetulla on mahdollisuus saada tehtävän edellyttämää koulutusta. Koulutustarve ja koulutuksen järjestäminen on käsiteltävä kahden kuukauden kuluessa työsuojeluvaltuutettujen valinnasta. 

Kouluttautuminen tapahtuu työaikana, jollei esimerkiksi työehtosopimuksessa ole sovittu toisin. Koulutuksesta ei saa aiheutua kustannuksia eikä ansion menetystä. 

Työnantajan on annettava työsuojeluvaltuutetun käyttöön paikka asiakirjojen säilyttämistä ja niihin tutustumista sekä kokouksia varten sekä käyttöoikeus toimisto- ja viestivälineisiin. 

Ajankäyttö ja korvaus ansionmenetyksestä

Työnantajan pitää vapauttaa työsuojeluvaltuutettu säännöllisistä tehtävistään kohtuulliseksi ajaksi työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamiseen. Tehtävistä vapauttaminen voi estyä vain tilapäisesti ja pätevällä syyllä.

Työnantajan tulee antaa työsuojeluvaltuutetulle aidosti mahdollisuus hoitaa työsuojeluvaltuutetun tehtävät. Tämä on huomioitava töiden järjestelyissä. Valvontalaissa on yksityiskohtainen luettelo asioista, jotka otetaan huomioon määritettäessä aikaa, joka varataan valtuutetun tehtävän hoitamista varten.

Vapautuksen on oltava vähintään neljä tuntia neljän perättäisen kalenteriviikon aikana, kun työpaikalla työskentelee vähintään kymmenen työntekijää. Vapautus koskee sitä työsuojeluvaltuutettua, joka edustaa suurimman haitan tai vaaran alaista työntekijäryhmää. 

Työnantajan on korvattava ansionmenetys työaikana hoidetuista työsuojeluvaltuutetun tehtävistä. Lisäksi kuuluu maksaa korvaus välttämättömistä työajan ulkopuolella hoidetuista tehtävistä, joista työsuojeluvaltuutettu on ilmoittanut työnantajalle tai hänen edustajalleen.

Oikeus keskeyttää vaarallinen työ

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus keskeyttää välitöntä ja vakavaa vaaraa aiheuttava työ. Valtuutetun on ilmoitettava keskeytyksestä työnantajalle, mieluiten etukäteen. Keskeytys ei saa rajoittaa työntekoa laajemmalti kuin on välttämätöntä.

Valtuutettu ei ole velvollinen korvaamaan vahinkoa, joka lainmukaisesta työn keskeyttämisestä aiheutuu. Ennen toiminnan jatkamista työnantajan on varmistettava, että vaaraa ei enää ole. 

Vahva irtisanomissuoja

Työsuojeluvaltuutetulla on samanlainen irtisanomissuoja kuin luottamusmiehellä tai -valtuutetulla. Sen mukaan työsuojeluvaltuutettu voidaan irtisanoa työn vähenemisen, saneerausmenettelyn tai konkurssin perusteella ainoastaan, jos hänen työnsä päättyy kokonaan, eikä hänelle voida tarjota hänen ammattitaitoaan vastaavaa tai muutoin sopivaa työtä tai kouluttaa häntä muihin tehtäviin. 

Henkilöön liittyvistä syistä työsuojeluvaltuutetun saa irtisanoa vain, jos hänen edustamiensa työntekijöiden enemmistö antaa siihen suostumuksensa.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?