Työolosuhdemittarit - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Mittareiden käyttö tukee työpaikan omaa työsuojelutoimintaa

Työsuojeluhallinnon työolosuhdemittareita ovat

  • Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kysely, joka antaa yleiskuvan työntekijöiden kokemasta psykososiaalisesta kuormituksesta
  • Halmeri, joka mittaa työpaikan turvallisuusjohtamisen tilaa
  • Valmeri, joka mittaa työntekijöiden käsityksiä työoloistaan
  • Elmeri+, joka mittaa työympäristön ja työntekijöiden työtapojen turvallisuutta (soveltuu erityisesti teollisuuden työpaikoille)
  • TR- mittari®, joka mittaa rakennustyömaan turvallisuustasoa
  • MVR-mittari, joka mittaa maa- ja vesirakennustyömään turvallisuustasoa.

Työsuojelun asiointipalvelussa on mahdollista käyttää sähköistä Halmeri-menetelmää työturvallisuuden hallinnan itsearvioimiseksi. Se sisältää työhön liittyvien vaarojen ja haittatekijöiden tunnistamis- ja arviointiosion. Palveluun on yhdistetty mahdollisuus käyttää myös Työturvallisuuskeskuksen työkaluja ja menetelmiä. Halmerin kysymyksiin vastaa yleensä työsuojeluhenkilöstö yhdessä.

Valmeriin puolestaan vastaavat työntekijät ja sitä voidaan käyttää samoihin tarkoituksiin kuin erilaisia työolobarometrejä.

Elmeri+:aa ja TR- sekä MVR-mittareita voidaan käyttää työpaikalla apuvälineenä esimerkiksi sisäisissä turvallisuustarkastuksissa. TR-mittaria käytetäänkin yleisesti talonrakennustyömaan lakisääteisissä viikoittaisissa kunnossapitotarkastuksissa.

Työolosuhdemittareiden käyttöön on mahdollista saada koulutusta. Koulutuksesta saa tietoa Työterveyslaitokselta ja muilta koulutusta järjestäviltä toimijoilta.

Työolosuhdemittarit tarkastuksilla valvonnan tukena

Mittarit kannustavat antamaan työpaikalla positiivista palautetta.

Työsuojelutarkastajat voivat käyttää työpaikkatarkastuksilla työolosuhdemittareita, kun he valvovat työturvallisuuslainsäädännön noudattamista. Työnantajat saavat työsuojelutarkastuksesta laaditussa tarkastuskertomuksessa palautteen työpaikan työturvallisuuden tilasta sekä tarvittavat toimintaohjeet tai kehotukset epäkohtien korjaamiseksi työturvallisuuslainsäädännön edellyttämälle tasolle.

Usein työnantaja saa lisäksi vertailutiedon alan työpaikkojen turvallisuuden tasosta, minkä toivotaan kannustavan työnantajia entistä aktiivisemmin työolojen parantamiseen. Työolosuhdemittareiden käyttö on koettu työpaikoilla positiivisena, ja niiden avulla voikin antaa työpaikalla lainsäädännön valvonnan ohella myös positiivista ja yleisesti työolojen parantamiseen kannustavaa palautetta.