Asiointi - Luvat ja ilmoitukset - Ammattitauti-ilmoitus_

Lääkärillä on velvollisuus ilmoittaa ammattitaudista.

Lääkärin on tehtävä ilmoitus työsuojeluviranomaiselle, kun hän epäilee työntekijällä ammattitautia tai työstä johtuvaa muuta työperäistä sairautta. Salassapitolainsäädäntö ei estä ilmoituksen tekoa.

Ilmoituksessa on käytävä ilmi

  • sairastuneen nimi, henkilötunnus sekä muut yhteystiedot
  • työnantajan nimi sekä tämän työpaikan yhteystiedot
  • muut tarpeelliset yhteystiedot
  • altistumisen laatu ja kesto
  • tieto sairauden laadusta, toteamisesta ja siitä aiheutuneesta haitasta.

Ilmoittaminen

Lomake: Ilmoitus todetusta ammattitaudista/ Ilmoitus työstä johtuneesta sairaalloisesta tilasta.

Ilmoitus toimitetaan sen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, jonka toimialueella työpaikka sijaitsee. Yhteystiedot.

Jos toimitat ilmoituksen sähköpostilla, on suositeltavaa käyttää aluehallintoviraston suojattua sähköpostiyhteyttä. Käytä suojattua sähköpostiyhteyttä ainakin silloin, jos aineisto sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia asioita. Suojattu sähköposti.

Työsuojelun vastuualue arvioi ammattitauti-ilmoituksen

Työsuojelun vastuualue arvioi, onko lääkärin ilmoituksen perusteella syytä selvittää työpaikan työskentelyolosuhteita valvontatoimin. Valvontatoimien, kuten työsuojelutarkastusten, tavoitteena on ehkäistä vastaavanlaisten sairauksien syntyminen. Asian käsittelyssä huomioidaan salassapitosäännökset.

Työsuojelutarkastus tai muu valvonta kohdistuu työpaikan olosuhteisiin. Työsuojeluviranomainen ei ota kantaa ammattitaudin määrittelyyn tai ammattitaudista mahdollisesti saataviin korvauksiin.

Lääkärin ammattitauti-ilmoituksesta työsuojelutarkastukseen

Asiointi - Luvat ja ilmoitukset - Ammattitauti-ilmoitus - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (valvontalaki) (44/2006)

  • 46 a § Ammattitaudista tai työstä johtuvasta muusta työperäisestä sairaudesta ilmoittaminen

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015)

Asiointi - Luvat ja ilmoitukset - Ammattitauti-ilmoitus - Muualla Tyosuojelu.fissä