Kemialliset tekijät -Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset aineet (CMR-aineet) - ASA-rekisteri

Työnantajan on ilmoitettava syöpävaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteriin ne työntekijät, jotka altistuvat merkittävän osan työajastaan syöpävaaraa aiheuttaville ja perimää vaurioittaville tekijöille.

Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu:

  • pitää luetteloa työpaikalla käytettävistä tai esiintyvistä syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä
  • selvittää työntekijöiden mahdollinen altistuminen näille tekijöille
  • pitää luetteloa altistuvista työntekijöistä
  • tiedottaa työntekijöiden edustajille luettelon pitämisestä.

Luettelon sisällöstä on erikseen säädetty laissa syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä (452/2020 3 §).

Ne työntekijät, jotka altistuvat syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tai perimää vaurioittaville tekijöille tulee ilmoittaa vuosittain ASA-rekisteriin, jos:

  • altistuminen on todettu biologisten altistumismittausten tai työhygieenisten mittausten perusteella tai vastaavissa olosuhteissa muilla työpaikoilla tehtyjen selvitysten tai mittausten perusteella
  • työntekijä on altistunut kyseisen vuoden aikana vähintään 2 tuntia työpäivässä 20 työpäivänä (tai vastaavan altistumisajan, esimerkiksi vähintään 1 tunti 40 työpäivänä tai 40 tuntia vuodessa), myös silloin, jos tarkempaa tietoa altistumisen tasosta ei ole
  • työntekijä on saanut merkittävän kerta-altistuminen onnettomuuden, tuotantohäiriön tai poikkeuksellisen työvaiheen tai muun vastaavan syyn seurauksena.

Myös työntekijä, joka altistuu työssään ympäristön tupakansavulle, on ilmoitettava ASA-rekisteriin, jos:

  • työntekijä altistuu vähintään 40 työpäivän ajan merkittävän osan työajastaan (kahdesta neljään tuntia päivässä)
  • työntekijä altistuu vähintään 80 tuntia vuodessa
  • työntekijän on työhygieenisissä mittauksissa todettu altistuvan tupakansavulle.

Lisätietoja ilmoitusvelvollisuudesta löytyy Työterveyslaitoksen verkkosivustolta osiosta ASA-rekisteri.

ASA-rekisteriin ei ilmoiteta niitä työntekijöitä, jotka altistuvat lisääntymiselle vaarallisille tekijöille. Työnantaja on kuitenkin pidettävä luetteloa työntekijöistä, jotka altistuvat lisääntymiselle vaarallisille tekijöille. Luettelon tiedot on säilytettävä viisi vuotta siitä, kun siihen on viimeksi merkitty tietoja.

Rekisteriä ylläpitää Työterveyslaitos

Työnantajan on tehtävä ilmoitus kalenterivuosittain takautuvasti siten, että edellisen vuoden altistumiset ilmoitetaan viimeistään kuluvan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

ASA-rekisteriä ylläpitää Työterveyslaitos. Työnantajan pitää ilmoittaa rekisteriin tieto työpaikan altisteista ja altistuvista työntekijöistä.

ASA-ilmoitukset tulee ensisijaisesti tehdä verkossa Työterveyslaitoksen palvelussa:

Työterveyslaitos: Tee ASA-ilmoitus verkossa

ASA-rekisteröinnin merkitys

ASA-rekisteriä on pidetty lakisääteisesti vuodesta 1979, ja sen vaikutukset ovat epäsuoria. Sen avulla pyritään ehkäisemään työhön liittyvää syöpävaaraa, seuraamaan työpaikkojen altistumistilannetta ja ennen kaikkea kohentamaan työoloja.

Työterveyslaitos ylläpitää ASA-rekisteriä, laatii vuositilastoja ja seuraa ilmoitettujen työntekijöiden syöpäsairastuvuutta määräajoin. Rekisteröintitietojen avulla työsuojeluviranomaiset tietävät tarkemmin, missä altistumista tapahtuu, ja voivat tarvittaessa tehostaa valvonta- ja neuvontatoimintaansa.

ASA-rekisteröinti ei todista syövän työperäisyyttä, vaan työntekijän sairastuessa syöpään kukin yksittäinen tapaus selvitetään erikseen.