Fyysinen kuormitus - Näyttöpäätetyö

Tietotyötä sisältyy yhä useamman työntekijän ja esimiehen päivittäiseen työhön. Tietotyössä hyödynnetään tieto- ja tietoliikennetekniikkaa erilaisissa työympäristöissä.

Epäsuotuisat työolosuhteet ja pitkät, staattisesti kuormittavat työvaiheet voivat aiheuttaa haitallista kuormitusta.

Toimistotyössä voi esiintyä haitallista fyysistä kuormitusta, joka aiheutuu yleensä epäsuotuisista työolosuhteista ja pitkistä, staattisesti kuormittavista työvaiheista. Istumatyön ja liikkumattomuuden on viime vuosien tutkimuksissa todettu liittyvän sairastavuuteen. Työympäristöön liittyviä olosuhdetekijöitä voivat olla esimerkiksi valaistus, lämpötila, ilman laatu sekä työtilan laitteiden ja kalusteiden sijoittelu.

Näyttöpäätetyötä arvioitaessa on kiinnitettävä työolosuhteiden ohella huomiota oheislaitteisiin ja käytettäviin ohjelmistoihin, esimerkiksi miten laitteet sopivat erilaisiin tehtäviin ja hallitsevatko työntekijät niiden käytön. Tekniikan ja sovellusten kehittyminen ja sen myötä jatkuva uuden tiedon omaksumisen vaatimus voivat aiheuttaa haitallista henkistä kuormittumista. Virtuaaliympäristössä toimittaessa on tärkeää arvioida muun muassa yhteisöllisyys ja vuorovaikutukseen liittyvät asiat.

Suositeltava vähimmäiskoko yhden hengen työtilalle on 10–12 neliötä. Avotilassa yhdelle hengelle tulisi varata 7–8 neliötä. Työtilan koko ei kasva suoraan verrannollisesti työntekijöiden määrään nähden vaan esimerkiksi kulkutiet lasketaan osaksi työskentelypinta-alaa. Toimistotiloista välittyvä mielikuva, tilojen sijainti ja viihtyisyys vaikuttavat neliöiden ja mainittujen olosuhdetekijöiden lisäksi työntekijöiden työmotivaatioon ja terveyteen. 

Haittojen vähentäminen 

Näyttöpäätetyön ergonomiaan vaikutetaan parhaiten työpisteiden suunnitteluvaiheessa. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on selvitettävä ja arvioitava työstä työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuvat haitat ja vaarat. 

Näyttöpäätetyön aiheuttamia haittoja tai vaaroja selvitettäessä ja arvioitaessa on otettava erityisesti huomioon mahdollisesti näölle aiheutuvat vaarat sekä haitallinen fyysinen - ja psykososiaalinen kuormitus. Selvityksen perusteella työnantajan on toimittava niin, että työstä ei aiheudu terveysvaaraa.

Työterveyshuollon työpaikkaselvityksestä ilmenee työterveyshuollon asiantuntijan arvio työn ja työolosuhteiden terveydellisestä merkityksestä. On tärkeää, että näyttöpäätetyötä tekevä henkilö on myös itse aktiivinen työpisteensä kehittämisessä ja korjaamisessa.

Lisätietoa on saatavilla