Palkkaus - Palkan maksaminen

Tämä sivu on saatavilla myös viroksi, venäjäksi, liettuaksi ja puolaksi.
 

Palkka tulee maksaa työntekijän osoittamalle pankkitilille. Palkka on oltava työntekijän nostettavissa hänen tililtään palkan erääntymispäivänä eli palkanmaksupäivänä. Palkanmaksun yhteydessä on annettava palkkalaskelma.

Palkka on maksettava kunkin palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, jollei työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa ole sovittu toisin. Useiden alojen työehtosopimuksissa on määräykset palkanmaksukausista ja palkanmaksupäivistä.

Mikä tarkoittaa palkanmaksukausi?

Palkanmaksukausi tarkoittaa sitä ajanjaksoa, jolta palkka kulloinkin maksetaan. Palkanmaksukausi on yleisimmin kaksi viikkoa tai kuukauden. Työsopimuslain mukaan, jos aikapalkan perusteena on viikkoa lyhyempi aika, esimerkiksi tunti- tai päiväpalkka, palkka on maksettava vähintään kaksi kertaa kuukaudessa. Kuukausipalkkaisen työntekijän palkka on maksettava kerran kuukaudessa. Jos työntekijän palkan määräytymisen perusteena on viikko, palkanmaksukausi on kuukausi.

Suorituspalkkatyössä, kuten esimerkiksi urakkatyössä, palkanmaksukausi saa pääsäännön mukaan olla enintään kahden viikon pituinen. Työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa voi olla tarkentavia määräyksiä suorituspalkan maksamisesta.

Jos työntekijän palkkaus perustuu kokonaan tai pääosin voitto-osuuteen tai provisiopalkkaan, palkanmaksukautta ei saa pidentää yli kuukauden mittaiseksi.

Palkanmaksukausi voi olla vain poikkeuksellisesti yli kuukauden mittainen. Käytännössä näin voi olla tilanteissa, jossa työntekijä saa kiinteän pohjapalkan, esimerkiksi kuukausipalkan lisäksi osan palkastaan provisiona tai voitto-osuutena. Näiden osuuksien maksukausi voi olla pidempi kuin kuukauden pituinen palkanmaksukausi. Maksukausi saa näissäkin tilanteissa olla kuitenkin enintään 12 kuukautta.

Poikkeuksellinen palkanmaksupäivä

Palkanmaksupäivä on lähin edellinen arkipäivä, jos palkanmaksupäivä osuu kalenterissa

 • lauantaille tai sunnuntaille
 • kirkolliselle juhlapäivälle
 • itsenäisyys- tai vapunpäivälle
 • joulu- tai juhannusaatolle.

Miten palkka pitää maksaa?

Palkka on maksettava työntekijän osoittamalle pankkitilille. Työsopimuslain mukaan palkka on maksettava kunkin palkanmaksukauden viimeisenä päivänä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rahalaitoksen välityksellä maksettu palkka on oltava työntekijän nostettavissa hänen tililtään palkanmaksupäivänä. Työsopimuksella tai työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa on voitu sopia palkanmaksupäivästä, joka sijoittuu palkanmaksukauden ulkopuolelle. Useiden alojen työehtosopimuksissa on määräyksiä myös palkanmaksukausista ja palkanmaksupäivistä. Työnantaja vastaa palkanmaksutavasta aiheutuvista kustannuksista.

Palkka voidaan maksaa käteisenä vain pakottavasta syystä esimerkiksi silloin kun työntekijällä ei ole pankkitiliä tai se ei ole työnantajan tiedossa. Käteisenä rahana maksetusta palkasta työnantajalla on oltava työntekijän allekirjoittama kuitti tai muu selvitys palkanmaksun todentamiseksi.

Palkkalaskelma

Työnantajan on annettava jokaisen palkanmaksun yhteydessä työntekijälle palkkalaskelma. Palkkalaskelma on työntekijälle tärkeä asiakirja hänen hakiessaan esimerkiksi sosiaaliturvaetuuksia, kuten työttömyysturvaa. Palkkalaskelmasta on käytävä ilmi, mitä työntekijä on ansainnut palkanmaksukaudella. Jotta palkan oikeellisuus on tarkistettavissa, laskelmasta pitää näkyä palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet.

Palkan määräytymisen perusteita ovat esimerkiksi

 •  palkanmaksukauden aikana tehdyt työtunnit ja tuntipalkka
 •  palkanlisien, kuten ilta- tai yötyölisien suuruus ja niihin oikeuttavien tuntien määrä.

Apuna palkkalaskelmaan merkittävissä tiedoissa voi käyttää Suomen standardoimislautakunnan standardia, joka koskee palkkatodistuksien sisältöä.

Sen perusteella palkkalaskelmaan tulee merkitä

 • työntekijän nimi, ammatti ja syntymäaika
 • työnantajan nimi ja toimipisteen sijaintikunta
 • palvelussuhteen alkamispäivä ja mahdollinen päättymispäivä
 • maksettu ennakonpidätyksen alainen palkkakertymä edelliseltä kalenterivuodelta, kuluvalta kalenterivuodelta sekä viimeiseltä palkanmaksukaudelta
 • palkanmaksukausi
 • viimeisenä palkanmaksukautena toimitettu ennakonpidätys
 • vuoro- ja kausityöstä maksetut lisät viimeiseltä palkanmaksukaudelta
 • palkanmaksun yhteydessä maksetut lomarahat ja lomakorvaukset.

Palkanmaksu työsuhteen päättyessä

Työsuhteen päättyessä päättyy myös palkanmaksukausi. Huolimatta siitä, mikä on ollut työsuhteen kestäessä noudatettu palkanmaksukausi, työntekijän saatavat erääntyvät työsuhteen päättymispäivänä.

Jos työnantaja ja työntekijä ovat sopineet palkanmaksukauden päättymisen jälkeiseen aikaan sijoittuvasta palkanmaksupäivästä tai työsuhteeseen sovelletaan työehtosopimuksessa sovittua palkan laskenta-aikaa, saadaan tällaista sopimusta soveltaa myös työsuhteen päättyessä. Tällöin palkanmaksupäivä on vasta sovittuna ajankohtana työsuhteen päättymisen jälkeen. 

Laskenta-ajan varaaminen lopputilin maksamiselle on tarpeen esimerkiksi silloin, kun kaikki palkan laskentaan vaikuttavat tekijät eivät vielä ole työnantajan tiedossa työsuhteen päättymispäivänä.

Tulorekisteriin ilmoittaminen

Työnantajan tai muun suorituksen maksajan tulee ilmoittaa tiedot suorituksista tulorekisteriin. Jos tietoja ei näy tulorekisterissä, työntekijän kannattaa varmistaa työnantajalta tai muulta suorituksen maksajalta, onko tiedot ilmoitettu tulorekisteriin. Työnantajalla on myös velvollisuus korjata virheelliset tiedot tulorekisteriin. Lisätietoja tulorekisteristä Vero.fi-palvelussa.

Palkkaus - Palkanmaksu - Muualla verkossa