Lähetetty työntekijä - Tilaajan velvollisuudet lähettämisessä

Laissa työntekijöiden lähettämisestä on säädetty tiettyjä velvollisuuksia myös työn tilaajalle. Myös ulkomaalaislaki velvoittaa toimeksiantajaa varmistumaan sopimuskumppanin lähetettyjen työntekijöiden työnteko-oikeuksista. Tilaajalla tarkoitetaan yritystä, käyttäjäyritystä ja muuta tahoa, joka ostaa lähettävältä yritykseltä palveluita. Toimeksiantaja ja tilaaja tarkoittavat tässä yhteydessä samaa asiaa.

Työnteko-oikeuden varmistaminen toimeksiantajana/tilaajana

Toimeksiantajalla on velvollisuus varmistua ulkomaisen sopimuskumppanin työntekijöiden työnteko-oikeuksista, kun nämä työskentelevät Suomessa urakointi- tai aliurakointityössä, vuokratyövoimana tai yrityksen sisäisenä siirtona. Lisäksi tiedot työnteko-oikeuksista tulee säilyttää kahden vuoden ajan työn päättymisen jälkeen. Toimeksiantajalla tarkoitetaan urakan tai aliurakan antajaa tai työn teettäjää.

Tilaajan tiedonantovelvollisuus lähettämisilmoituksen tekemisestä

Tilaajan täytyy antaa tieto yritykselle, joka lähettää työntekijöitä Suomeen, että tämän on tehtävä ilmoitus lähettämisestä työsuojeluviranomaiselle. Tilaaja voi täyttää velvollisuuden sisällyttämällä tekemäänsä sopimukseen maininnan ilmoitusvelvollisuudesta. Jos kirjallista sopimusta ei ole, voi tilaaja osoittaa esimerkiksi sähköpostilla huolehtineensa siitä, että lähettävä yritys on tietoinen ilmoitusvelvollisuudesta.

Tilaajan tiedonantovelvollisuus edustajan asettamisesta

Tilaajan täytyy antaa lähettävälle yritykselle tieto velvollisuudesta asettaa edustaja. Tilaaja voi täyttää velvollisuuden sisällyttämällä tekemäänsä sopimukseen maininnan edustajan asettamisvelvollisuudesta. Aina ei sopimusosapuolten kesken kuitenkaan tehdä kirjallisia sopimuksia. Tästä syystä tilaaja voi myös muutoin, esimerkiksi sähköpostilla, osoittaa, että on huolehtinut siitä, että lähettävä yritys tietää edustajan asettamisvelvollisuudesta ja sitä koskevista velvoitteista.

Vuokratyötä koskevien tietojen antaminen lähettävälle yritykselle

Jos tilaaja toimii vuokratyöyrityksen käyttäjäyrityksenä, sen on toimitettava lähettävälle yritykselle ne tiedot, jotka se tarvitsee työnantajavelvollisuuksiensa täyttämiseksi vuokratyössä.

Käyttäjäyrityksen eli tilaajan on ilmoitettava myös työskentelypaikan muutoksesta, jotta työnantajana oleva lähettävä yritys voi täyttää työnantajavelvollisuutensa. Käyttäjäyrityksen pitää ilmoittaa työnantajayritykselle, jos lähetetty vuokratyöntekijä siirretään työskentelemään:

  • toisen yrityksen johdon tai valvonnan alaisuuteen Suomeen tai ulkomaille
  • käyttäjäyrityksen toiseen työkohteeseen ulkomaille.

Tilaajan velvollisuus antaa tietoja työsuojeluviranomaiselle

Työsuojeluviranomaisella on oikeus saada tilaajalta kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka tilaajan on laadittava, säilytettävä tai toimitettava. Työsuojeluviranomaisella on lisäksi oikeus saada valvontaa varten tarpeellisia tietoja ja asiakirjoja tilaajalta, joka on ollut sopimussuhteessa lähettävään yritykseen viimeisten 12 kuukauden aikana.

Tietojen antaminen tilaajalle

Työntekijöiden lähettämisestä annetun lain mukaan tilaajan tulee saada sopimuskumppaninaan olevalta lähettävältä yritykseltä selvitys tämän työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä. Laki velvoittaa työnantajana olevaa lähettävää yritystä toimittamaan selvityksen tilaajalle ennen kuin työntekijät aloittavat työnteon Suomessa. Sosiaaliturvan määräytymistä koskevilla selvityksillä tarkoitetaan tässä eläke- ja tapaturmavakuuttamista koskevia todistuksia, esimerkkisi A1-todistuksia. Tilaajan selvitysvelvollisuudesta säädetään tilaajavastuulaissa.