Vammaisuus ja mukautukset - Yleistä

Yhdenvertaisuuslain tarkoittamalle vammaisuudelle ei ole yksiselitteistä oikeudellista määritelmää. Vammaisiin henkilöihin on katsottu kuuluvaksi ne, joilla on pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka rajoittaa täysimääräistä ja tehokasta osallistumista työelämään yhdenvertaisesti muiden kanssa. Vammaisuus voi olla syntyperäistä, tai se saattaa johtua esimerkiksi tapaturmasta tai onnettomuudesta. Vammaisuus voi olla myös seuraus kroonisesta sairaudesta.

Työnantajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi saada työtä, suoriutua työtehtävistään ja edetä työurallaan.

Jotta vammainen henkilö voisi saada työtä ja suoriutua työtehtävistään, työnantaja voi joutua tekemään esimerkiksi työaika- tai työpaikkajärjestelyitä, työvälinehankintoja tai muutoksia työpaikan rakenteisiin esteettömän kulun takia. Näitä toimia kutsutaan mukautuksiksi. Mukautusta tarvitaan silloin, kun vammainen henkilö ei ilman mukautusta selviäisi työstä. Mukautuksia on tarvittaessa tehtävä vammaista henkilöä palkattaessa, työsuhteen aikana ja ne on otettava huomioon vammaisen henkilön työsuhteen päättämistä harkittaessa. 

Mukautusten tarve ilmenee yleensä käytännössä siten, että vammainen henkilö tai esimerkiksi hänen avustajansa pyytää mukautusta, jos hän katsoo sellaista tarvittavan. 

Mukautukset voivat kohdistua

  • fyysiseen ympäristöön (mm. liikkumisen esteet, valaistus, akustiikka)
  • työvälineisiin (mitoitukset, apuvälineet)
  • työn järjestelyihin (työn organisointi, työajat, avustajan käyttö).

Mukautusten tulee olla asianmukaisia eli niiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja turvallisia, eikä niistä saa aiheutua vaaraa.

Työnantajalta voidaan edellyttää kuitenkin vain kohtuullisia mukautuksia. Mukautuksista aiheutuvat kustannukset eivät saa aiheuttaa kohtuutonta rasitusta työnantajan taloudelle.

Mukautusten kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan ensisijaisesti huomioon vammaisen henkilön tarpeet ja lisäksi työpaikan koko, taloudellinen asema, toiminnan luonne ja laajuus sekä mukautusten arvioidut kustannukset. Myös työnantajan tosiasialliset mahdollisuudet tehdä mukautuksia otetaan huomioon. Tällainen tilanne voi tulla vastaan esimerkiksi silloin, jos toimitilat työnantajalle vuokrannut kiinteistön omistaja ei salli fyysisten mukautusten tekemistä toimitiloihin.

Jos työnantajalla on mahdollisuus saada tukea mukautuksiin, ne huomioidaan myös kohtuullisuutta arvioitaessa. Lähtökohtana kohtuullisuuden arvioinnissa on kuitenkin aina vammaisen henkilön tarve kussakin yksittäisessä tilanteessa.

Mikäli työnantaja epää työntekijältä kohtuullisiksi katsottavat mukautukset, kyse on syrjinnästä.

Työnantajan on pyynnöstä perusteltava kirjallisesti menettelynsä vammaiselle, joka katsoo tulleensa syrjityksi mukautusten epäämisen vuoksi. Velvollisuus antaa kirjallinen selvitys koskee sekä työhönottoa että ratkaisuja, jotka tehdään työsuhteen kestäessä ja sen päättyessä.

Vammaisuus ja mukautukset - Työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

1. Jos katsot tarvitsevasi vammaisuuden perusteella mukautuksia työstä selviämiseksi, ole yhteydessä työnantajaan ja kerro, minkälaisia mukautuksia tarvitset

2. Jos työnantaja on evännyt sinulta pyytämäsi mukautukset ja katsot, että sinua on siitä syystä syrjitty, pyydä työnantajalta selvitystä tämän menettelyn perusteista

3. Jos työnantaja ei pyynnöstäsi huolimatta anna sinulle kirjallista selvitystä kohtuullisten mukautusten epäämisestä, voit ottaa yhteyttä työsuojeluviranomaisen puhelinneuvontaan.
Puhelinneuvonnassa saat tarvittaessa ohjeita ja neuvoja asian käsittelyyn työpaikalla.

Puhelinneuvonnassa on mahdollista keskustella syrjintään perehtyneen tarkastajan kanssa siitä, onko asiassa mahdollisesti kyse syrjinnästä. Tarvittaessa sinulle annetaan ohjeet asian saattamiseksi vireille työsuojeluviranomaisessa.

Vammaisuus ja mukautukset - Työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

1. Mukautuksen tarve ja sen kohtuullisuus tulee arvioida aina tapauskohtaisesti.

2. Vammaisen henkilön tarvitsemat mukautukset eivät saa vaikuttaa työhönottopäätökseen.

3. Selvitä ja arvioi mukautusten tarvetta ja asianmukaisuutta tarvittaessa yhdessä työterveyshuollon ja/tai työpaikan työsuojeluorganisaation kanssa yksityisyyden suojaa koskevat säännökset huomioiden.

4. Keskustele mukautuksen asianmukaisuudesta myös vammaisen henkilön itsensä kanssa.

5. Mikäli työnhakija tai työntekijä pyytää selvitystä mukautusten epäämisestä, vastaa hänelle kirjallisesti. Työnantajana sinulla on velvollisuus perustellusti kertoa hänelle, miksi mukautuksiin ei ole ryhdytty.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?