Kemialliset tekijät - Syöpävaara - Raskaana olevat, äskettäin synnyttäneet ja imettävät työntekijät

Raskaussuojeludirektiivissä tai raskaussuojeluasetuksessa ei tarkasti määritellä, mitä raskaana olevalla, äskettäin synnyttäneellä tai imettävällä työntekijällä tarkoitetaan.  Käytännön mukaisesti:

 • raskaana olevalla työntekijällä tarkoitetaan raskaan olevaa työntekijää, joka on ilmoittanut tilastaan työnantajalle.
 • Imettävällä työntekijällä tarkoitetaan työntekijää, joka imettää ja on ilmoittanut siitä työnantajalleen.
 • Äskettäin synnyttäneellä työntekijällä tarkoitetaan työntekijää, jonka raskausvapaan alkamisesta on kulunut enintään 14 viikkoa (Työsopimuslaki 4 luvun 2 §).

Vaaraa aiheuttavat tekijät

Seuraavien aineiden tai seosten käyttö tiedetään aihetuttavan vaaraa raskaana oleville tai imettäville työntekijöille, raskaudelle tai imetykselle:

 • kemialliset aineet ja seokset, jotka kuuluvat yhteen tai useampaan seuraavista vaaraluokista tai vaarakategorioista ja joita koskee yksi tai useampi seuraavista vaaralausekkeista:
  • sukusolujen perimää vaurioittava, kategoria 1A, 1B tai 2 (H340, H341)
  • syöpää aiheuttava, kategoria 1A, 1B tai 2 (H350, H350i, H351)
  • lisääntymiselle vaarallinen, kategoria 1A, 1B tai 2 tai lisäkategoria ”vaikutukset imetykseen tai imetyksen kautta aiheutuvat vaikutukset” (H360, H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361f, H361fd, H362)
  • elinkohtainen myrkyllisyys kerta-altistumisen jälkeen, kategoria 1 tai 2 (H370, H371)
 • muut kemialliset tekijät, joita ovat:
  • anestesiakaasut
  • elohopea ja sen yhdisteet
  • hiilimonoksidi eli häkä
  • orgaaniset liuotinaineet
  • sytostaattiset lääkkeet
  • estrogeenit ja progestiinit ja muut synteettiset hormonit sekä hormonien vastavaikuttajat
  • mangaani
  • alumiini
  • hitsaushuurut
  • ympäristön tupakansavu
  • sellaiset kemialliset tekijät, joiden tiedetään olevan vaarallisia ja jotka voivat imeytyä ihon läpi
  • syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat työmenetelmät, jotka ovat lueteltuna VNa 113/2024 liitteessä I. Lue lisää: syöpävaara.

Vaaraa aiheuttavat myös biologiset, fysikaaliset ja fyysiset tekijät.

Tämän lisäksi tiedetään, että seuraavat työolosuhteet aiheuttavat vaaraa suojeltaville työntekijöille tai raskaudelle tai imetykselle:

 • maanalainen kaivoistyö
 • yötyö
 • savu- ja kemikaalisukellus
 • vedenalainen laitesukellus ja työskentely korkeassa paineessa

Työnantajan velvollisuudet

Työnantajan on selvitettävä ja tunnistettava ne työssä käytettävät ja esiintyvät tekijät, jotka aiheuttavat vaaraa sekä arvioitava niiden merkitys raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden ja imettävien työntekijöiden turvallisuudelle, terveydelle, raskaudelle ja imetykselle.

Työnantajan on tiedotettava työntekijöille riskin arvioinnin tuloksista sekä sen johdosta toteutettavista yleistoimenpiteistä.

Työnantajan on muistutettava näille tekijöille altistavaa työtä tekeviä työntekijöitä siitä, että heidän on tärkeää ilmoittaa tilastaan työnantajalle.

Työnantajan on tiedon saatuaan ryhdyttävä riskin arvioinnin perusteella tarpeellisiin toimenpiteisiin raskaana olevan, äskettäin synnyttäneen tai imettävän työntekijän erityiselle vaaralle altistumisen ehkäisemiseksi ja estämiseksi.

Yksilölliset toimenpiteet

Työnantajan on saatuaan tietää, että työntekijä on raskaana, äskettäin synnyttänyt tai imettävä, ryhdyttävä riskin arvioinnin perusteella tarpeellisiin toimenpiteisiin tämän erityiselle vaaralle altistumisen ehkäisemiseksi ja estämiseksi:

 • rajoittamalla työntekijän altistumista erityistä vaaraa aiheuttaville tekijöille työolosuhteita tai työaikoja väliaikaisesti muutamalla niin vähäiseksi, ettei se aiheuta riskiä tämän turvallisuudelle, terveydelle, raskaudelle tai imetykselle
 • mikäli riskin poistaminen altistumista vähentämällä ei ole teknisesti mahdollista tai kohtuudella toteutettavissa, pyrittävä siirtämään työntekijä muihin tälle sopiviin tehtäviin ottaen huomioon tämän ammattitaito ja kokemus
 • järjestämällä raskaana olevalle tai äskettäin synnyttäneelle työntekijälle mahdollisuus siirtyä päivätöihin, jos työterveyshuollon lääkärin tai muu lääkärin, joka tuntee työntekijän työolosuhteet, lausunnon mukaan yötyöstä aiheutuu riski työntekijän turvallisuudelle, terveydelle tai raskaudelle
 • huomioimalla, että riski raskaana olevan tai imettävän työntekijän turvallisuudelle, terveydelle, raskaudelle tai imetykselle on aina olemassa työssä, jossa työntekijä altistuu lyijylle tai sen yhdisteille niin, että niitä voi päätyä hänen kehoonsa
 • huomioimalla, että riski raskaana olevan työntekijän turvallisuudelle, terveydelle ja raskaudelle on aina olemassa työssä, joka edellyttää savu- tai kemikaalisukellusta, vedenalaista laitesukellusta tai työskentelyä korkeassa ylipaineessa.

Erityisäitiysvapaa

Jos raskaana olevaa työntekijää ei voida siirtää muihin työtehtäviin, mutta hän on työkykyinen, hänelle voidaan maksaa erityisäitiysrahaa. Erityisäitiysraha ja sen myötä erityisäitiysvapaa voi alkaa raskauden alusta sakka, ja jatkua enintään äitiysvapaan alkamiseen saakka. Erityisäitiysrahasta säädetään työsopimuslaissa (55/2001) ja sairausvakuutuslaissa (1224/2004). Erityispäivärahaa haetaan Kelasta.

Kemialliset tekijät - Syöpävaara - Raskaana olevat, äskettäin synnyttäneet ja imettävät työntekijät - Lisää aiheesta