Työsuhteen päättyminen - Työsopimuksen irtisanominen - Henkilökohtaiset irtisanomisperusteet

Työnantaja voi tietyissä tilanteissa irtisanoa työntekijän työntekijästä johtuvalla tai hänen henkilöönsä liittyvällä irtisanomisperusteella. Työntekijän henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet arvioidaan tapauskohtaisesti ja kokonaistilanne huomioiden.

Työntekijän henkilöön liittyviä irtisanomisperusteita ovat työntekijän työntekoedellytysten olennainen muuttuminen ja työntekijän velvoitteiden vakava rikkominen, esimerkiksi työn tekemättä jättäminen, työn tekeminen puutteellisesti tai ohjeiden vastaisesti tai toistuva myöhästely. Perusteita arvioitaessa huomioidaan työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä sekä työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan.

Henkilöön liittyvällä perusteella tarkoitetaan

  • työsopimuksessa sovitun ehdon vakavaa rikkomista
  • lain vakavaa rikkomista
  • muun työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavan velvoitteen vakavaa laiminlyöntiä
  • henkilön työntekoedellytysten olennaista muuttumista siten, että hän ei enää kykene selviytymään työtehtävistään.

Työsopimuslain mukaan asiallinen ja painava irtisanomisperuste ei ole ainakaan

  • työntekijän sairaus, vamma tai tapaturma, ellei työkyky ole näiden vuoksi vähentynyt olennaisesti ja pitkäaikaisesti siten, että työnantajaa ei voida kohtuudella edellyttää jatkamaan sopimussuhdetta
  • työntekijän osallistuminen työehtosopimuslain mukaiseen tai työntekijäyhdistyksen toimeenpanemaan työtaisteluun
  • työntekijän poliittinen, uskonnollinen tai muu mielipide taikka osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan tai yhdistystoimintaan
  • työntekijän turvautuminen hänen käytettävissään oleviin oikeusturvakeinoihin.

Työntekijän irtisanominen sairauden, vamman tai tapaturman perusteella on mahdollista, jos hänen työkykynsä vähentyminen on olennaista ja pitkäaikaista eikä työntekijän työtehtäviä tai työoloja voida sopeuttaa hänen työkykyään vastaaviksi eikä työnantajalla ole tarjota muuta työtä. Arvio työkyvyn vähentymisen kestosta sekä vaikutuksesta työtehtävistä selviytymiseen tehdään terveydenhuollossa.

Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanomisesta säädetään erikseen työsopimuslaissa. Työntekijää ei saa irtisanoa sillä perusteella, että hän on raskaana tai käyttää oikeuttaan perhevapaisiin.

Jos työnantaja irtisanoo raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän, katsotaan irtisanomisen johtuvan näistä syistä, ellei työnantaja pysty osoittamaan irtisanomiselle muuta perustetta.

Työnantaja saa irtisanoa raskaana olevan työntekijän, kun irtisanomiseen on muu raskaudentilaan täysin liittymätön syy, kuten taloudellinen ja tuotannollinen tai työntekijän henkilöön liittyvä irtisanomisperuste.

Työnantaja saa irtisanoa äitiys-, erityisäitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaalla olevan työntekijän taloudellisilla ja tuotannollisilla irtisanomisperusteilla vain, jos työnantajan toiminta päättyy kokonaan. Irtisanomiskielto ei koske työntekijän irtisanomista henkilöstä johtuvasta syystä eikä sitä sovelleta myöskään työnantajan konkurssin tai kuoleman perusteella tapahtuviin irtisanomisiin.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?