Kemialliset tekijät - Työturvallisuuslainsäädäntö ja REACH - Yleistä

REACH-asetus koskee kemiallisia aineita sekä aineita seoksissa ja esineissä. Asetus koskee siten esimerkiksi maaleja, siivousaineita, liimoja, teollisuuskemikaaleja, tekstiilejä, huonekaluja ja sähkölaitteita. REACH-asetus säätelee kemiallisten aineiden riskinhallintaa. Sen tavoitteena on antaa tietoa aineiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvista vaikutuksista sekä niiden turvallisesta käsittelystä.

REACH-asetus liittyy suoraan aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettuun asetukseen (CLP), jossa määritetään vaara- ja turvalausekkeet sekä varoitusmerkit, jotka ovat tärkeitä tiedonlähteitä työsuojelussa.

REACH-lainsäädännössä asetetaan työnantajalle velvoitteita työntekijöiden suojelun osalta erityisesti altistumisskenaarioissa, rajoituksissa sekä luvissa. Näissä on määritelty aineen työssä tapahtuvaan käyttöön liittyviä turvallisen käytön edellytyksiä, esim. kuvattu riskinhallintakeinoja, joita työnantajan on noudatettava työntekijöiden suojelemiseksi.

REACH-asetus tukee myös vaarallisten (SVHC-)aineiden korvaamista, jota myös työturvallisuuslainsäädäntö edellyttää. Tällaisten aineiden käyttöä säännellään REACH-asetuksen mukaisella lupamenettelyllä. Lupamenettelyn tavoitteena on varmistaa, että kyseisistä aineista johtuvat riskit ovat hallinnassa ja että nämä aineet korvataan asteittain soveltuvilla vaihtoehtoisilla aineilla tai tekniikoilla.

Käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 15 tulee mainita mahdollisista REACH-asetuksen rajoituksista. Rajoitusten vuoksi mahdollisesti etikettiin tulevat merkinnät on esitettävä käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 2.2.

REACH ja työturvallisuuslainsäädäntö täydentävät toisiaan. Työpaikan kemiallisia tekijöitä tunnistettaessa on kuitenkin huomioitava, että työperäisten sairauksien kannalta merkittävimmät altisteet, kuten prosessissa syntyvät kemialliset epäpuhtaudet (lämpöhajoamistuotteet, huurut, käryt) ja useat pölyt, ovat REACH-asetuksen ulkopuolella. Lisäksi valtaosa työpaikoilla käytettävistä kemikaaleista on seoksia ja hyvin usein on käytössä samanaikaisesti tai peräkkäin useita eri aineita tai seoksia. Tätä usean eri valmisteen aiheuttamaa kokonaisaltistumista REACHissa ei voida ottaa huomioon.

Kemialliset tekijät - Työturvallisuuslainsäädäntö ja REACH - Muualla verkossa