Kemialliset tekijät - ATEX - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Työnantajan on annettava työntekijöille tarpeellista opetusta ja ohjeet vaaran torjumisesta ja menettelytavoista onnettomuuden sattuessa.

Työntekijöitä pitää opastaa kirjallisten toimintaohjeiden mukaiseen räjähdyssuojaukseen.

Työpaikalla tulee olla riittävästi ensiapukoulutuksen saaneita. Työnantajan tulee nimetä pelastushenkilö sekä annettava työntekijöille tarpeelliset suojeluohjeet tulenvaarallisten tai räjähtävien aineiden käsittelemisestä ja säilyttämisestä.

Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus

Räjähdysvaarallisia tiloja ovat tiloja, joissa palavat nesteet, kaasut ja/tai pölyt voivat muodostaa räjähdyskelpoisen ilmaseoksen. Tilat luokitellaan ilmaseosten esiintymistiheyden ja keston perusteella. Tilojen ympärillä olevat suojaetäisyydet määräytyvät tilaluokituksen perusteella. Räjähdysvaarallisten tilojen luokat on koottu valtioneuvoston asetuksen (576/2003) liitteeseen.

Räjähdysvaarallisten tilojen sisäänkäyntien tai räjähdysvaarallisten alueiden yhteydessä on tarvittaessa oltava seuraava merkintä:
Kolmionmallinen EX-merkki.

Räjähdysvaarallisissa tiloissa (Ex-tila) saa käyttää ainoastaan laitteita (Ex-laite) jotka ovat sinne hyväksyttyjä. Ne on merkitty seuraavasti:

CE-merkki ja EX-merkki.

Räjähdysvaarallisia tiloja on esimerkiksi kemian-, lääke-, elintarvike- ja puunjalostusteollisuudessa, energian tuotannossa sekä palavien nesteiden sekä kaasujen valmistuksessa, käsittelyssä ja varastoinnissa.

Huomioi myös, että sähkötrukkien ja muiden ladattavien työkoneiden latauspisteet voivat olla ATEX-tiloja.

Kemialliset tekijät - ATEX - Ohjeita työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Työpaikalle pitää laatia kirjalliset toimintaohjeet

Jos työpaikalla esiintyy räjähdyskelpoista ilmaseosta, työnantajan tulee työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi ryhtyä erilaisiin toimenpiteisiin työn järjestelyssä ja räjähdyssuojauksessa. Työnantajan tulee laatia räjähdyssuojausasiakirja, jossa ilmenee työntekijöille kirjalliset toimintaohjeet. Työnantajan tulee opastaa työntekijöitä räjähdyssuojaukseen liittyvissä asioissa, lisäksi vaarallisissa töissä (esim. tulityöt) työnantajan tulee käyttää työlupajärjestelmää.

Työnantajan tulee räjähdyssuojausasiakirjan laatimisen jälkeen arvioida jäännösriski, ja ryhtyä toimenpiteisiin, jolla jäännösriski pidetään mahdollisimman pienenä. Ensisijaisesti estetään räjähdyskelpoisten ilmaseosten muodostumisen. Jos tämä ei toiminnan luonteen vuoksi ole mahdollista, estetään räjähdyskelpoisten ilmaseosten syttyminen.

Räjähdyskelpoisen ilmaseoksen syttyminen estetään kipinän muodostumisen estämisellä, esimerkiksi:

  • kohteeseen sopivilla käsityökaluilla, esim. kupari tai messinki raudan sijaan
  • poistamalla kohteesta työn tekemisen kannalta ei välttämättömät tavarat, esim. älypuhelin ja auton avaimet
  • käyttämällä antistaattista vaatetusta, myös jalkineissa (ESD suojavaatetus)
  • käyttämällä erillistä maadoitusta
  • siivoamalla tiloja säännöllisesti ja riittävästi
  • estämällä rakenteellisesti kipinän pääsy tiloihin tilojen ulkopuolelta.

Työntekijät on ohjeistettava toimimaan räjähdysvaarallisissa tiloissa

Työnantajan on annettava työntekijöille riittävästi opetusta ja ohjausta oikeista menettelytavoista räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Kemialliset tekijät - ATEX - Ohjeita työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Ilmoita viipymättä työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle havaitsemistasi vioista ja puutteista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa. Tee ilmoitus myös siinä tapauksessa, että olet jo poistanut tai korjannut kyseisen vian tai puutteen.

Noudata tarkoin työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita onnettomuusvaaran ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.