Toiminta - Ajantasainen työsuojelulainsäändäntö

Tälle sivulle on listattu aakkosjärjestyksessä työsuojeluviranomaisen valvomat säädökset. Jos haluat tutustua jotakin tiettyä aihetta koskeviin säädöksiin, säädöslinkkejä on koottu myös aihekohtaisten sivujen Lainsäädäntö-osioihin.

Säädöksen nimi avaa ajantasaisen säädöstekstin Finlex-verkkopalvelussa, ellei toisin mainita. EUR-Lex-tietokannassa julkaistut säädökset ovat konsolidoitua lainsäädäntöä, jossa säädökseen sen antamisen jälkeen tehdyt muutokset ja oikaisut yhdistetään säädökseen yhdeksi tekstiksi. Säädöksen yksittäiset muutokset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jossa julkaistut tekstit ovat oikeudellisesti todistusvoimaisia.

Sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osasto laatii noin kaksi kertaa vuodessa katsaukset sekä ministeriössä että EU:ssa valmisteltavana olevista työsuojeluun liittyvistä säädöksistä. Tuoreimmat katsaukset säädösvalmisteluun löydät pdf-tiedostoina tästä:

Tyosuojelu.fi-verkkopalvelu ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista tai palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Jos huomaat säädösluettelossa virheitä tai puutteitta, pyydämme palautteen sähköpostiosoitteeseen [email protected]. Jos kaipaat neuvontaa säädösten sisältöön liittyvissä asioissa, voit ottaa yhteyttä työsuojeluviranomaisen puhelinneuvontaan tai siihen työsuojelun vastuualueeseen, jonka toimialueella työpaikkasi sijaitsee. Tarvittavat yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.

A

Ajo- ja lepoaika-asetus (EY) N:o 561/2006, EUR-Lex-tietokanta

Ajopiirturiasetus (ETY) N:o 3821/1985, EUR-Lex-tietokanta | Kumottu, siirtymäaika vuoteen 2026

Ajopiirturiasetus (EU) N:o 165/2014, EUR-Lex-tietokanta

B

Biosidiasetus (EU) N:o 528/2012, EUR-Lex-tietokanta

C

CLP-asetus (EY) N:o 1272/2008, EUR-Lex-tietokanta

E

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus akkreditoinnista ja markkinavalvonnasta 765/2008, EUR-Lex-tietokanta

EY-asetus N:o 1408/71, EUR-Lex-tietokanta

H

Hallintolaki (434/2003)

K

Kemikaalilaki (599/2013)

L

Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017)

Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta (1016/2004)

Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015)

Laki laiva-apteekista (584/2015)

Laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella (395/2012)

Laki liikenteen palveluista (320/2017)

Laki luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta (487/2021)

Laki maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta (305/2009)

Laki nuorista työntekijöistä (998/1993)

Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta (460/2015)

Laki suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta (209/2015)

Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville, perimää vaurioittaville ja lisääntymiselle vaarallisille tekijöille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä (452/2020)

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006)

Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa (248/1982)

Laki työntekijöiden lähettämisestä (447/2016)

Laki työsuojeluhenkilörekisteristä (1039/2001)

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006)

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) 

Laki veronumerosta ja veronumerorekisteristä (473/2021)

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)

M

Merimiesten palkkaturvalaki (1108/2000)

Merimiesten vuosilomalaki (433/1984)

Merityöaikalaki (296/1976)

Merityösopimuslaki (756/2011)

O

Opintovapaa-asetus (864/1979)

Opintovapaalaki (273/1979)

P

Panostajalaki (423/2016)

R

REACH-asetus (EY) N:o 1907/2006, EUR-Lex-tietokanta

Rikoslaki (39/1889)

S

Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta (917/2005)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus biologisten tekijöiden luokituksesta (748/2020)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (654/2020)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta (553/2008)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä (807/2001)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien määrätietojen toimittamisesta (1155/2011)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laiva-apteekista (589/2015)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille sopivien kevyiden töiden esimerkkiluettelosta (189/2012)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta (188/2012)

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sikiön kehitykselle ja raskaudelle vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja vaaran arvioimisesta (931/1991)

Säteilylaki (859/2018)

T

Tieliikennelaki (267/1981) | Kumottu lailla 729/2018, joka voimassa 1.6.2020 alkaen

Tupakkalaki (549/2016)

Työaikalaki (872/2019)

Työministeriön päätös rakennustyömaiden henkilöstötiloista (977/1994)

Työsopimuslaki (55/2001)

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015)

Työterveyshuoltolaki (1383/2001)

Työturvallisuuslaki (738/2002)

U

Ulkomaalaislaki (301/2004)

V

Vahingonkorvauslaki (412/1974)

Valtioneuvoston asetus ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä (507/2018)

Valtioneuvoston asetus ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta 431/2021

Valtioneuvoston asetus alusten ja lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta (633/2004)

Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015)

Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksista annetuista REACH-asetuksen XVII liitteen säännöksistä poikkeamisesta (647/2009)

Valtioneuvoston asetus henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (427/2021)

Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta (708/2013)

Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001)

Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008)

Valtioneuvoston asetus köysiratalaitteistojen käytöstä ja tarkastamisesta (220/2018)

Valtioneuvoston asetus laivaväen asuinympäristöstä aluksella (825/2012)

Valtioneuvoston asetus laivaväen ruokahuollosta aluksella (820/2012)

Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006)

Valtioneuvoston asetus puunkorjuutyön turvallisuudesta (749/2001)

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009)

Valtioneuvoston asetus rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyydestä ja turvallisuussuunnitelmasta (1088/2011)

Valtioneuvoston asetus raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden ja imettävien työntekijöiden suojelemisesta työssä vaaraa aiheuttavilta tekijöiltä (143/2024)

Valtioneuvoston asetus räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta (576/2003)

Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta (644/2011)

Valtioneuvoston asetus syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä työssä (113/2024)

Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä (1485/2001)

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta (933/2017)

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi optiselle säteilylle altistumisesta aiheutuvilta vaaroilta (146/2010)

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi sähkömagneettisista kentistä aiheutuvilta vaaroilta (388/2016)

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta (85/2006)

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta tärinästä aiheutuvilta vaaroilta (48/2005)

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden työterveyskortista rakennustyössä (1176/2006)

Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003)

Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista (687/2015)

Valtioneuvoston asetus työssä käytettävien ajoneuvojen peruutushälyttimestä (568/2012)

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008)

Valtioneuvoston asetus työympäristöstä aluksessa (289/2017)

Valtioneuvoston asetus ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä (621/2001)

Valtioneuvoston päätös käsin tehtävistä nostoista ja siirroista työssä (1409/1993)

Valtioneuvoston päätös laivatyössä noudatettavista järjestysohjeista (418/1981) | Ei saatavilla Finlex-verkkopalvelusta

Valtioneuvoston päätös näyttöpäätetyöstä (1405/1993)

Valtioneuvoston päätös työntekijöille aiheutuvan suuronnettomuusvaaran torjunnasta (922/1999)

Valtioneuvoston päätös vaarallisia aineita sisältävistä säiliöistä ja niiden merkinnöistä (421/1989)

Valtioneuvoston päätös ympäristön tupakansavusta ja siihen liittyvän syöpävaaran torjunnasta työssä (1153/1999)

Vuorotteluvapaalaki (1305/2002)

Vuosilomalaki (162/2005)

Y

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)

Yhteistoimintalaki (1333/2021)