Tietosuojaseloste - uutiskirje

Tietosuojaseloste 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 13 artiklan mukainen seloste
Päivitetty 29.10.2021

1. Rekisteri
Työsuojeluhallinnon uutiskirjeen jakelulista

2. Rekisterinpitäjä
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, postiosoite PL 11, 13035 AVI, 
puhelinvaihde 0295 017 500, sähköposti [email protected].

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Viestintäasiantuntija Marja Tereska, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, postiosoite PL 11, 13035 AVI, puhelinvaihde 0295 017 500, sähköposti
[email protected]

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, postiosoite PL 1, 13035 AVI, sähköposti [email protected]

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Uutiskirje tarjoaa työpaikkojen työsuojeluhenkilöstölle, työsuojeluhallinnon sidosryhmille ja muille kiinnostuneille tietoa työsuojeluhallinnon ajankohtaisista asioista. Vastaanottajien henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

6. Rekisterin sisältämät henkilötiedot
Uutiskirjeen tilaajista tallennetaan sähköpostiosoite.

7. Henkilötietojen säännölliset tietolähteet
Henkilötiedot kerätään, kun henkilö tilaa työsuojeluhallinnon uutiskirjeen. Lisäksi henkilötietoja 
kerätään Työturvallisuuskeskuksen työsuojeluhenkilörekisteristä, aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueilta sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä. Tietoja tallennetaan vain työsuojeluhallinnon uutiskirjeen lähettämisen yhteydessä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti organisaation ulkopuolelle.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään palvelussa siihen asti, kunnes uutiskirje lakkautetaan tai toimimaton
sähköpostiosoite poistetaan.

11. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Tietotekniikan avulla käsiteltävät tiedot on suojattu käyttäjäryhmien ja käyttöoikeuksien hallinnalla, tietokantojen ja palvelinten teknisellä suojauksella, tilojen fyysisellä suojauksella, kulunvalvonnalla, tietoliikenteen suojauksella sekä tietojen varmuuskopioinnilla.

12. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia tietoja käsitellään, tai että niitä ei käsitellä. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus saada täydennettyä puutteelliset henkilötiedot. Sen, joka haluaa korjata tai täydentää itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa
asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Oikeus poistaa tiedot: Sen, joka haluaa poistaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä siitä pyyntö omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutetun toimisto), jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on menetelty EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot:
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Sähköposti: [email protected]
Vaihde: 029 56 66700
tietosuoja.fi