Tietoa palvelusta - Tietosuojaseloste

Työsuojeluhallinnon Tyosuojelu.fi-verkkopalvelun palautelomakkeilla (sivustopalaute, sivukohtainen palaute ja harmaan talouden vihjelomake) annetut tiedot tallennetaan viestin lähettäjän toivomien yhteydenottojen mahdollistamiseksi ja palautteeseen vastaamiseksi.

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 13 artiklan mukainen seloste
Päivitetty 20.5.2024

1. Rekisteri
Tyosuojelu.fi-verkkopalvelun palaute

2. Rekisterinpitäjä
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, postiosoite PL 11, 13035 AVI, puhelinvaihde 0295 016 000, sähköposti [email protected]

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Viestintäpäällikkö Eva Mäntymäki
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, postiosoite PL 11, 13035 AVI, puhelinvaihde 0295 016 000, sähköposti [email protected]

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Tietosuojavastaava Hannele Svanström
Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, postiosoite PL 1, 13035 AVI, puhelinvaihde 0295 016 000, sähköposti [email protected]

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Palautelomakkeiden tarkoitus on tarjota mahdollisuus ottaa yhteyttä ja antaa palautetta Tyosuojelu.fi-verkkopalveluun liittyvistä asioista. Lomakkeilla kysytään palautteen lähettäjän yhteystiedot palautteen käsittelyä varten, mutta viestin voi lähettää myös anonyymisti.Henkilötietojen käsittelyn perusteina ovat yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen ja aluehallintovirastoille kuuluvan julkisen vallan käyttäminen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla kohta e

6. Rekisterin tietosisältö
Lomakkeelta tallennetaan ne yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero), jotka palautteen lähettäjä on ilmoittanut sekä palaute.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan pääsääntöisesti palautteen lähettäjiltä itseltään. Tietoja tallennetaan vain työsuojeluhallinnon Tyosuojelu.fi-verkkopalvelun palautelomakkeiden lähettämisen yhteydessä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti organisaation ulkopuolelle. Yksittäinen viesti luovutetaan vain niille työsuojeluhallinnon työntekijöille, joiden asiantuntemusta palautteeseen vastaamiseen tarvitaan tai joille palaute on osoitettu. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta.

9. Tietojen siirto EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle.

10. Tietojen säilytysaika
Palautelomakkeilla tehdyissä yhteydenotoissa ilmoitettujen henkilötietojen säilytysaika on 5 vuotta.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

  • Manuaalinen aineisto: Sähköisessä muodossa oleva palaute tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen. Manuaalista aineistoa käsitellään lukituissa tiloissa, joihin on rajattu pääsy.
  • Sähköinen aineisto: Saapuneiden palautteiden luku-, lähetys- ja poistamisoikeudet on rajattu vain Tyosuojelu.fi-verkkopalvelusta vastaaville työntekijöille. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään ainoastaan Tyosuojelu.fi-verkkopalvelusta vastaaville työntekijöille. Rekisterinpitäjän toimitiloissa harjoitetaan kulunvalvontaa.

12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua laissa turvattuihin oikeuksiinsa. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen ja rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostumus sekä pyytää kyseisten tietojen poistamista.

Henkilön, joka haluaa tarkastaa, korjata tai poistaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä on toimittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesti.