Työsuhteen päättyminen - Työsuhteen päättymisen erityistilanteet

Harvinaisempia työsuhteen päättymistilanteita ovat irtisanomisoikeus liikkeen luovutuksen yhteydessä, irtisanominen saneerausmenettelyn yhteydessä, työnantajan konkurssi ja kuolema sekä mahdollisuus käsitellä työsopimusta purkautuneena yli viikon perusteettoman poissaolon jälkeen.

Irtisanomisoikeus liikkeen luovutuksen yhteydessä

Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, mikäli luovutettava, pää- tai sivutoimisena harjoitettu toiminta tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Kun työnantaja luovuttaa liikkeensä, sekä toistaiseksi voimassa olevassa että määräaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä saa irtisanoa työsopimuksen päättymään luovutuspäivästä, jos hän on saanut tiedon luovutuksesta työnantajalta tai liikkeen uudelta haltijalta viimeistään kuukautta ennen luovutuspäivää. Jos työntekijälle on annettu tieto luovutuksesta myöhemmin, hän saa irtisanoa työsopimuksensa päättymään luovutuspäivästä tai tämän jälkeen, viimeistään kuitenkin kuukauden kuluessa saatuaan tiedon luovutuksesta.

Irtisanominen saneerausmenettelyn yhteydessä

Työsopimuslaissa säädetään ne edellytykset, jolloin irtisanominen voi tulla kyseeseen yrityksen saneerausmenettelyn yhteydessä. Työntekijän työsopimus voidaan irtisanoa noudattaen kahden kuukauden irtisanomisaikaa. Niissä tapauksissa, joissa työsopimuksissa muuten noudatettava irtisanomisaika on lyhyempi kuin kaksi kuukautta, työsopimus voidaan irtisanoa tätä irtisanomisaikaa noudattaen.

Irtisanomisen perusteena tulee olla sellainen konkurssin välttämiseksi tehtävä saneerausohjelman mukainen järjestely tai toimi, jonka johdosta työ lakkaa tai vähenee olennaisesti ja pysyvästi. Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos työnantajalla on mahdollisuus tarjota työntekijälle muuta työtä, johon hänet ammattitaitonsa ja osaamisensa puolesta voidaan sijoittaa uudelleen kohtuullisella koulutuksella.

Työnantajan konkurssi ja kuolema

Yrityksen konkurssi ei automaattisesti merkitse työsopimussuhteiden päättymistä. Konkurssipesällä on kuitenkin työsopimuslain perusteella oikeus irtisanoa työsopimukset päättymään 14 päivän kuluttua irtisanomisesta. Vastaavasti työntekijöillä on sama oikeus. Tämä säännös koskee myös määräaikaiseksi sovittuja työsopimuksia. Konkurssiin perustuvaa erityistä irtisanomisoikeutta voidaan käyttää vasta konkurssin alkamisen jälkeen.

Työnantajan kuoltua sekä kuolinpesän osakkailla että työntekijöillä on oikeus irtisanoa työsopimus 14 päivän irtisanomisajalla. Irtisanomisoikeus koskee myös määräaikaisia työsuhteita. Oikeuden käyttö on rajoitettu kuoleman jälkeiseen kolmeen kuukauteen.

Työsopimuksen purkautuneena pitäminen yli viikon perusteettoman poissaolon jälkeen

Työsopimuslaissa on myös säädetty toisen osapuolen oikeudesta pitää työsuhdetta purkautuneena, jos työntekijä tai työnantaja on ollut määrätyn ajan poissa työstä. Jos työntekijä on ollut poissa työstä vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana pätevää syytä poissaololleen, työnantaja saa käsitellä työsopimusta purkautuneena poissaolon alkamisesta lukien.

Työntekijä saa pitää työsopimusta purkautuneena, jos työnantaja on ollut poissa työstä vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työntekijälle pätevää syytä poissaololleen.

Jos poissaolosta ei ole voitu ilmoittaa toiselle sopijapuolelle hyväksyttävän esteen vuoksi, työsopimuksen purkautuminen peruuntuu.