Tietosuojaseloste - tapahtumien ilmoittautumistiedot

Tietosuojaseloste 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 13 artiklan mukainen seloste
Päivitetty 4.6.2024

1. Rekisteri
Työsuojeluhallinnon tapahtumien ilmoittautumistiedot

2. Rekisterin yleiskuvaus
Työsuojeluviranomaiset eli aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet järjestävät tapahtumia, joiden yhteydessä ne keräävät osallistujien ilmoittautumistietoja. Tämä rekisteri koskee niiden tapahtumien ilmoittautumistietoja, joiden järjestelyssä työsuojelun valtakunnallinen viestintäyksikkö on mukana. Rekisterin tietoja käytetään esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä ja uusista tapahtumista viestimisessä.

3. Rekisterinpitäjä
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, postiosoite PL 11, 13035 AVI, puhelinvaihde 0295 016 000, sähköposti [email protected]

4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Viestintäasiantuntija Virpi Vento
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, PL 11, 13035 AVI, puh. 0295 016 000 (vaihde), sähköposti [email protected].

5. Aluehallintovirastojen tietosuojavastaavan yhteystiedot
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 0295 018 015

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Työsuojeluviranomaisten tapahtumien tarkoituksena on muun muassa kertoa ajankohtaista tietoa lainsäädännöstä, laintulkinnasta ja valvonnasta. Henkilötietoja käytetään tapahtumiin liittyvään viestintään, palautteen keräämiseen, tapahtumien suunnitteluun ja kohdentamiseen, uusista tapahtumista viestimiseen ja tapahtumien vaikuttavuuden arviointiin.

7. Rekisterin tietosisältö
Nimi, organisaatio, tehtävänimike ja sähköpostiosoite. Näistä vain sähköpostiosoite on pakollinen
tieto.

8. Henkilötietojen säännölliset tietolähteet
Tiedot tulevat rekisteröidyiltä tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä tai rekisteröidyn omasta pyynnöstä.

9. Henkilörekisteriperuste
Henkilötietojen käsittely perustuu siihen, että rekisteröity on antanut suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn tässä ilmoituksessa kuvatussa tarkoituksessa. Tämä on yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen peruste.

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti organisaation ulkopuolelle. Yksittäisen tapahtuman osallistujalista voidaan jakaa niille yhteistyökumppaneille, jotka osallistuvat kyseisen tapahtuman järjestämiseen, mikäli se on tapahtuman järjestämisen kannalta tarpeellista.

11. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

12. Tietojen säilytysaika
Tiedot säilytetään rekisterissä niin kauan, kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, mihin ne on kerätty, ellei rekisteröity pyydä tietojensa poistamista (rekisterinpitäjän yhteystiedot kohdassa 3).

13. Rekisteröidyn oikeudet liittyen henkilötietojen käsittelyyn
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa mm. siitä, mihin tarkoituksiin ja millä tavalla henkilötietoja käsitellään. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, täydentämistä tai poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan hänen tietojensa käsittelyä tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Rekisteröity voi myös olla yhteydessä rekisterinpitäjään suostumuksen peruuttamiseksi.
Edellä mainituissa asioissa voi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään (yhteystiedot kohdassa 3).

14. Automaattiset yksittäispäätökset ja profilointi
Rekisterissä ei käytetä automatisoituja yksittäispäätöksiä eikä profilointia.

15. Seuraamukset tietojen antamatta jättämisestä
Työsuojelun vastuualueiden järjestämään tilaisuuteen osallistuminen saattaa vaikeutua.

16. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä on toimittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot:
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki 
Sähköposti: [email protected]
Vaihde: 029 566 6700
www.tietosuoja.fi