Työsuojelutarkastus - Toimivallan käyttäminen

Työsuojelutarkastaja seuraa, noudattaako työnantaja annettuja toimintaohjeita ja kehotuksia korjatakseen työlainsäädännön vastaiset puutteet työpaikalla. Jos tarkastaja havaitsee, ettei työnantaja tai muu velvoitettu taho ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin tai asiaa ei ole sen luonteen vuoksi mahdollista viivyttää, hän siirtää asian työsuojeluviranomaisen käsiteltäväksi.

Työsuojeluviranomaisen käsittely tarkoittaa, että aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella harkitaan, onko asiassa tarpeen ryhtyä jatkotoimenpiteisiin. Vähäistä suuremmat puutteet voidaan velvoittaa korjattaviksi oikeudellisesti velvoittavalla päätöksellä tai koneen tai laitteen käyttökiellolla. Tietyistä tilaajavastuuta ja työntekijöiden lähettämistä koskevista laiminlyönneistä työsuojeluviranomaisen on mahdollista antaa laiminlyöntimaksu.

Työpaikalla havaituista puutteista voidaan tietyissä tilanteissa tehdä myös ilmoitus poliisille.

Taulukko kuvaa toimivallan käyttöä vuonna 2023:

Toimivallan käyttötapa Lukumäärä
Velvoittavat päätökset 222

Työsuojeluviranomaisen vahvistamat käyttökiellot

31
Tilaajavastuun laiminlyöntimaksut 84
Lähetettyihin työntekijöihin liittyvät laiminlyöntimaksut 70
Tutkintapyynnöt poliisille 503

Velvoittava päätös

Jos tarkastajan antamaa kehotusta ei noudateta, työsuojeluviranomainen velvoittaa päätöksellään työnantajan tai muun velvoitettavan tahon korjaamaan säännösten vastaisen olotilan määräajassa. Tehosteena voidaan käyttää uhkasakkoa, työn teettämis- tai keskeyttämisuhkaa.

Tarkoituksena on, että velvoitetta noudattamalla saavutetaan lain vähimmäisvaatimukset täyttävä taso. Työnantaja voi itse valita, millä keinoin velvoitteen täyttää. Määräajan jälkeen työsuojeluviranomainen valvoo päätöksen noudattamista.

Työnantajalle tai muulle velvoitetulle taholle sekä mahdolliselle muulle asianosaiselle varataan tilaisuus tulla asiassa kuulluksi. Lisäksi työsuojeluvaltuutetulle varataan mahdollisuus tulla kuulluksi. Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Käyttökielto

Työsuojeluviranomainen voi kieltää koneen, työvälineen tai muun teknisen laitteen, tuotteen tai työmenetelmän käyttämisen, kunnes lainvastainen olotila on korjattu. Kiellon tehostamiseksi voidaan määrätä uhkasakko.

Ennen käyttökiellon antamista työsuojeluviranomainen kuulee asianosaisia ja työsuojeluvaltuutettua. Päätöksestä on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen.

Laiminlyöntimaksu

Työsuojeluviranomainen voi määrätä laiminlyöntimaksun tietyistä laiminlyönneistä, jotka koskevat tilaajavastuulain ja työntekijöiden lähettämisestä annetun lain velvoitteita.

Laiminlyöntimaksun määrääminen edellyttää pääsääntöisesti, että asianosaiselle varataan tilaisuus tulla asiassa kuulluksi ennen päätöksen tekemistä. Maksupäätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Rikosasiat

Työsuojeluviranomainen toimii rikosasioissa puolueettoman asiantuntijan roolissa tiiviissä yhteistyössä poliisin ja syyttäjän kanssa. Työsuojeluviranomainen voi esimerkiksi tehdä poliisille ilmoituksen työsuojelutarkastuksella havaitusta lainsäädännön vastaisesta toiminnasta tai antaa syyttäjälle lausunnon esitutkinta-aineiston perusteella.

Työpaikalla havaituista toiminnasta tehdään poliisille ilmoitus, jos työnantajan epäillään syyllistyneen työsuojeluviranomaisen valvottavassa laissa tai rikoslaissa rangaistavaksi säädettyyn vakavaan työrikokseen. Rikoslaissa vakavimpia tekomuotoja ovat mm. työturvallisuusrikos, työaikasuojelurikos, työsyrjintä, kiskonnantapainen työsyrjintä ja luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttö.

Työsuojeluviranomaisen hallinnolliset toimenpiteet kohdistuvat tulevaisuuteen. Rikosoikeudellisten seuraamusten arviointi kohdistuu puolestaan menneisyyteen, eli arvioidaan laiminlyöntejä, jotka ovat jo tapahtuneet. Hallinnolliset ja rikosoikeudelliset prosessit eivät sulje toisiaan pois, vaan molemmat voivat olla vireillä samanaikaisesti.

Toimivallan käyttäminen - Muualla verkossa