Työolosuhdemittarit - Valmeri-kysely

Valmerin avulla selvitetään työntekijöiden käsityksiä työpaikan työoloista. Kysely sopii kaikille työpaikoille, joissa on vähintään kymmenen työntekijää. Kysely tehdään yleensä otoksena satunnaisesti valituille työntekijöille, mutta se voidaan tarpeen mukaan tehdä myös koko työpaikan henkilöstölle.

Vastattavien kysymysten aiheet

Työntekijät vastaavat 18 kysymykseen, jotka liittyvät

  • työpaikan fyysiseen työympäristöön (5 kysymystä)
  • tuki- ja liikuntaelinten kuormitukseen (4 kysymystä)
  • psykososiaaliseen kuormitukseen (9 kysymystä).

Kysymyksiin vastataan skaalalla täysin samaa mieltä – täysin eri mieltä.

Valmerin käyttö tarkastuksella

Valmeri tehdään yleensä ennen työsuojelutarkastusta, jolloin työntekijöiden vastaukset ovat tarkastajan käytössä tarkastuskäynnillä. Työnantaja ei saa tietoa yksittäisten työntekijöiden vastauksista. Ne käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisina.

Tarkastaja voi vastausten perusteella kohdistaa valvontaa juuri niihin asioihin, jotka vastaajat kokevat epäkohtina. Tarkastaja voi omien työolohavaintojensa ja työntekijöiden vastausten perusteella antaa tarvittaessa työnantajalle toimintaohjeita tai kehotuksia työpaikan epäkohtien kuntoon saattamiseksi.

Työnantaja saa Valmerista palauteraportin, jos vastaajia on vähintään seitsemän. Raportti liitetään tarkastuksesta laadittavaan tarkastuskertomukseen. Raportissa on työpaikan kokonaisindeksi (vastausten keskiarvo), kyselyn sisällön mukaiset kolme osaindeksiä ja yleensä myös kysymyskohtaiset indeksit. Lisäksi raportissa on vertailutyöpaikkojen vastaavat indeksit. Vertailutyöpaikkajoukon muodostavat ne vastaavan toimialan työpaikat, joihin on tehty Valmeri. Näin työnantaja saa tietoa yleisesti muiden vastaavien työpaikkojen työoloista.
 

Valmeri-kysely (pdf)

Valmeri-kyselyn käyttöohjeet (pdf)

Valmeri-kysely englanniksi (pdf)

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?