Indikatorer för arbetsförhållandena - Valmeri-enkäten

Med hjälp av Valmeri reder man ut arbetstagarnas uppfattningar om arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Enkäten lämpar sig för alla arbetsplatser som har minst tio arbetstagare. Enkäten genomförs i allmänhet som ett urval med slumpmässigt valda arbetstagare, men efter behov kan den även genomföras så att hela personalen på arbetsplatsen inkluderas.

Teman i frågorna som ska besvaras

Arbetstagarna besvarar 18 frågor som gäller

  • den fysiska arbetsmiljön (5 frågor)
  • den muskuloskeletala belastningen (4 frågor)
  • den psykosociala belastningen (9 frågor).

Bedömningen ges på skalan helt av samma – helt av annan åsikt.

Användning av Valmeri under en inspektion

Valmeri genomförs i allmänhet före en arbetarskyddsinspektion så att arbetstagarnas svar står till inspektörens förfogande under inspektionsbesöket. Arbetsgivaren får ingen information om en enskild arbetstagares svar. De behandlas anonymt och konfidentiellt.

Utifrån svaren kan inspektören fokusera övervakningen på exakt de moment som respondenterna upplever som missförhållanden. Utifrån sina egna observationer om arbetsförhållandena och arbetstagarnas svar kan inspektören efter behov ge arbetsgivaren instruktioner eller uppmaningar för att rätta till missförhållandena på arbetsplatsen.

Från Valmeri får arbetsgivaren en responsrapport, om mer än sju personer deltagit i enkäten. Rapporten fogas till inspektionsrapporten som upprättas om inspektionen. Rapporten innehåller arbetsplatsens totalindex (medeltal för svaren), tre partiella index i enlighet med innehållet i enkäten och i allmänhet även frågespecifika index. Rapporten innehåller dessutom motsvarande index för referensarbetsplatserna. Referensarbetsplatserna omfattar arbetsplatser inom motsvarande bransch där Valmeri har genomförts. På detta sätt får arbetsgivaren allmän information om arbetsförhållandena på motsvarande arbetsplatser.
 

Valmeri-förfrågan (pdf)

Bruksanvisning för Valmeri-förfrågan (pdf)

Valmeri-förfrågan på engelska (pdf)

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?