Utredningar enligt beställaransvarslagen -alasivu

Beställaren ska innan ingående av avtal inhämta utredningar i enlighet med beställaransvarslagen om underleverantörer och företag som hyr ut arbetskraft. Utredningarna får inte vara äldre än tre månader då avtalet ingås. Beställaren ska spara utredningarna i minst två år efter att det avtalsenliga arbetet har avslutats. Beställaren har också rätt att godkänna utredningar av andra än myndigheter om utredningen har gjorts av någon annan bedömare eller registerförare som allmänt anses vara tillförlitlig.

Utredningarna enligt beställaransvarslagen är:

 1. En utredning över att avtalsparten införts i förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret och registret över mervärdesskatteskyldiga

  Utredningen kan skrivas ut i Företags- och organisationsdatasystemet (FODS). Förutom registeruppgifterna bör beställaren beakta eventuella avbrott i registret, som kan tyda på till exempel avbrott i verksamheten eller problem med att sköta förpliktelserna.
   
 2. Handelsregisterutdrag eller uppgifter som motsvarar utdraget

  Utredningen kan beställas från Patent- och registerstyrelsen eller via deras elektroniska informationstjänst (Virre).

  I handelsregisterutdraget ska uppgifterna om den ansvariga personen kontrolleras och att personen inte har meddelats näringsförbud ska säkerställas.
   
 3. Utredning om betalning av skatter

  Utredningen kan inhämtas från skatteskuldsregistret via Företags- och organisationsdatasystemet. Alternativt kan avtalsparten inhämta ett intyg över betalda skatter eller ett skatteskuldsintyg från Skatteförvaltningen och skicka den till beställaren.

  Av skatteskuldsregistret framgår det om företaget har en skatteskuld på minst 10 000 euro. I skatteskuldsregistret visas inte det exakta skatteskuldsbeloppet i euro. Om företaget har ett gällande betalningsarrangemang med Skatteförvaltningen publiceras inte uppgiften om skatteskulden även om skatteskulden är över 10 000 euro. En urskrift ur skatteskuldsregistret är en tillräcklig utredning då avtalsparten enligt registret inte har någon skatteskuld.

  Om det av skatteskuldsregistret eller den privata tjänsteproducentens rapport framgår att avtalsparten har en skatteskuld på minst 10 000 euro, ska beställaren be om ett skatteskuldsintyg av avtalsparten och i det kontrollera det exakta beloppet av skatteskulden.

  Beställaren ska alltid bedöma om avtalspartens avsikt är att fullgöra sina lagstadgade betalningsförpliktelser. Om det kan anses att beloppet på skatteskulden är avsevärt och att beställaren borde ha vetat att avtalsparten inte hade för avsikt att fullgöra sina lagstadgade betalningsskyldigheter, är det möjligt att en förhöjd försummelseavgift påförs beställaren.

  Om avtalsparten inte omfattas av skatteskuldsregistret (t.ex. ett utländskt samfund som inte har en filial i Finland), ska beställaren av avtalsparten inhämta ett intyg över betalda skatter eller ett skatteskuldsintyg eller en utredning om att en betalningsplan för skatteskulden har uppgjorts.
   
 4. Intyg över tecknande av pensionsförsäkringar för arbetstagare samt över betalning av pensionsförsäkringsavgifter eller utredning om att en betalningsöverenskommelse ingåtts angående pensionsförsäkringsavgifter som förfallit till betalning

  Avtalsparten kan beställa intyget från det egna pensionsförsäkringsbolaget. Av intyget ska framgå om pensionsförsäkringspremierna har betalats. Det är inte tillräckligt med ett intyg över pensionsförsäkringens giltighet.

  Om det av intyget framgår att det finns obetalda pensionsförsäkringspremier för vilka en betalningsöverenskommelse har ingåtts, ska utredningen godkännas. Om ingen betalningsöverenskommelse för de förfallna försäkringspremierna har ingåtts, ska utredningen inte godkännas.

  Det finns ingen skyldighet att utreda en företagares pensionsförsäkringar.
   
 5. En redogörelse för vilket kollektivavtal som ska tillämpas på arbetet eller för de centrala anställningsvillkoren

  Avtalspartens egen anmälan om vilka arbetsvillkor som tillämpas på arbetstagarnas anställningsförhållanden. Utredningen ska vara daterad så att man kan fastställa när beställaren har skaffat utredningen. Dessutom ska avtalspartens utredning ges på ett bindande sätt, det vill säga i praktiken ska den vara undertecknad.
   
 6. En redogörelse för hur företagshälsovården är ordnad

  Avtalspartens egen anmälan där följande uppgifter framgår: utredningen gäller lagstadgad företagshälsovård och var företagshälsovården har ordnats. Även en kopia av avtalet om företagshälsovård eller ett intyg över företagshälsovårdsavtalets giltighet från producenten av företagshälsovårdstjänster är godtagbara utredningar. Utredningen ska vara daterad så att man kan fastställa när beställaren har skaffat utredningen. Dessutom ska avtalspartens utredning ges på ett bindande sätt, det vill säga i praktiken ska den vara undertecknad.

  Om avtalsparten vid ingående av avtal kriftligen meddela var man tänkt ordna företagshälsovården då arbetstagarna börjar arbeta. Meddelandet ska vara underskrivet och daterat.

  Ett utländskt företag måste ordna företagshälsovård i Finland för sina utstationerade arbetstagare.
   
 7. Intyg över tecknande av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring

  Avtalsparten kan beställa intyget från det egna försäkringsbolaget. En utredning krävs i avtal relaterade till byggverksamhet.

  Om beställarens underleverantör eller avtalspart som hyr ut arbetskraft är ett utländskt företag, ska beställaren inhämta ovan nämnda utredningar och dessutom vid ingående av avtal skriftligen kräva att avtalsparten lämnar utredningar om pensions- och olycksfallsförsäkringar för de utstationerade arbetstagarna under hela avtalsförhållandet innan de börjar arbeta i Finland.

Tystnadsplikt

I samband med inhämtande av de utredningar som lagen förutsätter får en beställare också sekretessbelagda uppgifter som gäller avtalsparten. Beställaren och en person som är anställd hos beställaren får inte röja sådana uppgifter till en utomstående.

Uppgifter som omfattas av tystnadsplikt får inte heller röjas efter att personen inte längre sköter den arbetsuppgift som gett honom eller henne tillgång till icke-offentliga uppgifter. Sekretessbelagda uppgifter är bland annat uppgifter om skattebetalningar, pensionsförsäkringar och olycksfallsförsäkringar.