Tillgänglighetsutlåtande_Enkäten arbetets psykosociala belastningsfaktorer

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller arbetarskyddsförvaltningens Enkät arbetets psykosociala belastningsfaktorer. Detta utlåtande bereddes 22.3.2021.

Utlåtandet baseras på en bedömning som gjorts av en utomstående sakkunnigorganisation. Bedömningen har genomförts av utomstående sakkunnigorganisationen på begäran av ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland i mars 2021. De brister och utvecklingsmål som kommit fram i och med bedömningen har åtgärdats i mars 2021.

Fullgörandestatus

Arbetarskyddsförvaltningen åtar sig att göra Enkäten arbetets psykosociala belastningsfaktorer tillgänglig i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Denna enkät är helt förenlig med kraven på WCAG 2.1 A- och AA-nivå.

Icke tillgängligt innehåll

I enkäten borde det inte finnas icke-tillgängligt innehåll.

Respons om tillgänglighet

Om du har upptäckt problem gällande tillgängligheten på Enkäten arbetets psykosociala belastningsfaktorer kan du rapportera det via e-post till [email protected]

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland svarar för tillgängligheten i fråga om Enkäten arbetets psykosociala belastningsfaktorer och behandlingen av respons och svarar på responsen från dem som har lämnat sin kontaktinformation så snart som möjligt, senast inom två veckor efter kontakten.

Om du inte är nöjd med svaret på din respons kan du lämna in ett tillgänglighetsklagomål eller en begäran om förtydligande till Södra Finlands regionförvaltningsverket. Mer detaljerad information finns på följande webbplatser: