Utländsk arbetstagare - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Utländska arbetstagare behöver rätt att arbeta i Finland.

Om du inte är finsk medborgare, måste din arbetsgivare enligt utlänningslagen kontrollera att du har rätt att arbeta i Finland.

Du kan bevisa din rätt att arbeta till exempel med pass, ett annat officiellt dokument eller uppehållstillståndskort. Det beror på grunden för rätten att arbeta vilket dokument du måste visa. Om du är medborgare i en EU-stat, har du rätt att arbeta på grund av medborgarskap, vilket du kan bevisa med ett pass eller ett officiellt resedokument.

Arbetsgivaren kan ta en kopia av dokumentet som bevisar grunden för din rätt att arbeta, eftersom enligt lagen måste arbetsgivaren förvara på arbetsplatsen information om utländska arbetstagare samt grunden för deras rätt att arbeta.

Arbetsgivaren ska försäkra sig om rätten att arbeta

Arbetsgivaren har en skyldighet att försäkra sig om att en utländsk arbetstagare har rätt att arbeta i Finland. Arbetsgivaren ska också förvara uppgifter om utländska arbetstagare och grunderna för rätten att arbeta. Därtill till ska arbetsgivaren meddela uppgifterna till arbets- och näringsbyrån och företrädaren för arbetstagarna på arbetsplatsen.

När arbetstagare som är anställda hos en utländsk arbetsgivare arbetar i entreprenad- eller underentreprenadarbete, som hyrd arbetskraft eller som företagsintern förflyttning, tillämpas arbetsgivarens ovan nämnda skyldigheter även på uppdragsgivaren, med undantag av anmälningsskyldigheten till AN-byrån.

På byggarbetsplatser ska huvudentreprenören och eller någon annan som i huvudsak genomför byggprojektet försäkra sig om att alla utlänningar som arbetar på området har rätt att arbeta. Detsamma gäller den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på ett varvsområde. Ovan nämnda måste alltså säkerställa att även utländska arbetstagare som är anställda hos finländska företag har rätt att arbeta. De har också skyldighet att förvara uppgifterna.

Utstationerade arbetstagare omfattas av en egen lagstiftning

Med utstationerad arbetstagare avses en arbetstagare som skickats för att arbeta tillfälligt i Finland av ett utländskt företag. Lagen om utstationerade arbetstagare innehåller föreskrifter om minimivillkoren och arbetsförhållandena för arbetstagare som är utstationerade i Finland.

Läs mer på sidan Utstationerad arbetstagare.

Utländsk arbetstagare - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Rätten att arbeta ska bevisas för arbetsgivaren.

Om du inte är finsk medborgare, ålägger utlänningslagen dig att visa att du har rätt att arbeta i Finland för din arbetsgivare. Visa antingen ett pass, ett officiellt resedokument eller ett upphållstillståndskort till din arbetsgivare.

Arbetsgivaren tar vanligen en kopia av grunden för din rätt att arbeta, eftersom information om denna enligt lag ska förvaras på arbetsplatsen.

EU-medborgare ska registrera sin vistelse vid Migrationsverket

Om du är medborgare i en EU-stat, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz behöver du inte ansöka om uppehållstillstånd i Finland. Om du vistas längre än tre månader i Finland ska du dock registrera din uppehållsrätt. För registreringen ska du kontakta Migrationsverket.

Om du kommer från ett annat än ovan nämnda länder, ska din rätt att arbeta grunda sig på en grund som föreskrivs i den finländska lagstiftningen. Om du behöver ett uppehållstillstånd, ska du själv göra en ansökan. Du kan göra dig skyldig till överträdelse eller brott om du arbetar utan att ha rätt till det.

Om ändringar sker i din uppehållsrätt eller en annan grund för rätten att arbeta, ska du genast underrätta din arbetsgivare om detta. Om ditt uppehållstillstånd är på väg att gå ut, ska du göra en ny ansökan om tillstånd redan innan det tidigare går ut. Ge din arbetsgivare en kopia av intyget över att ansökan är under behandling och skicka en kopia av det nya uppehållstillståndet så fort du får det.

Ytterligare information: Att arbeta i Finland. Migrationsverket.

Anställningsvillkor och arbetarskydd

Du har alltid rätt till samma lagenliga arbetsvillkor som finländska arbetstagare. Om oklarhet råder kring lönen, arbetstiden eller övriga villkor för anställningsförhållandet, ska du först utreda ärendet med din arbetsgivare. När ditt arbete upphör ska du också själv begära ett arbetsintyg. Som hjälp kan du använda blanketten Be­gä­ran om hand­ling­ar till ar­bets­gi­va­ren.

Ansvaret för säkerheten i arbetet ligger på arbetsgivaren, men i egenskap av arbetstagare har också du skyldigheter. Om arbetet orsakar allvarlig fara för liv eller hälsa för dig eller övriga arbetstagare, har du rätt att vägra att utföra arbetet. Ytterligare information på sidan Arbetarskyddet på arbetsplatsen: Arbetstagare.

Utländsk arbetstagare - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Uppgifter om en utländsk arbetstagare och grunden för rätten att arbeta ska förvaras på arbetsplatsen.

Enligt utlänningslagen har en arbetsgivare som anlitat utländsk arbetskraft en skyldighet att

 • försäkra sig om att en utländsk arbetstagare har ett uppehållstillstånd för arbetstagare eller att han eller hon inte behöver ett sådant (82 § i utlänningslagen)
 • förvara uppgifter om en utländsk arbetstagare och hans eller hennes rätt att arbeta på arbetsplatsen (82 § i utlänningslagen)

De uppgifter som ska förvaras av arbetsgivaren ska redogöra för

 • personuppgifter om en utländsk arbetstagare
 • grunden för arbetstagarens rätt att arbeta.

Uppgifterna ska förvaras i två år efter att den utländske arbetstagarens anställningsförhållande upphört. Arbetsgivaren kan välja hur uppgifterna förvaras, men de ska vid behov vara lättillgängliga för arbetarskyddsmyndigheten.

Anmälningsskyldighet till AN-byrån och de förtroendevalda

Enligt utlänningslagen har arbetsgivaren utöver säkerställande av rätten att arbeta och bevarande av uppgifter även följande skyldigheter:

 • När man anställer någon annan än en EU- eller EES-medborgare eller deras familjemedlemmar ska man meddela arbets- och näringsbyrån uppgifter om
  • arbetstagaren som anställts
  • anställningsförhållandets längd
  • lönen
  • det kollektivavtal som tillämpas
 • Utlänningens namn och det kollektivavtal som tillämpas ska meddelas till arbetsplatsens förtroendevalda.
Uppgifter om icke-unionsmedborgare bör anmälas till arbets- och näringsbyrån.

Ovan nämnda uppgifter ska lämnas till AN-byrån utan dröjsmål (inom en vecka). Anmälan görs elektroniskt via arbetsgivarens EnterFinland-tjänst.

Om det inte är möjligt att göra anmälan elektroniskt kan den göras i pappersform.

Mer information och blanketten finns på AN-tjänsternas webbplats Rekrytering av utländska arbetstagare.

Försummelse av anmälningsskyldigheten är straffbar.

Anställningsvillkor och arbetarskydd

Arbetsgivaren har alla samma arbetsgivarskyldigheter oberoende av om arbetstagaren är utländsk eller finländsk. Anställningsförhållandets minimivillkor, såsom lön och arbetstid, ska överensstämma med Finlands lagar och det allmänt bindande kollektivavtalet. Arbetsförhållandena ska uppfylla Finlands arbetarskyddsföreskrifter. Dessutom ska arbetsgivaren bland annat se till att en utländsk arbetstagare delges de centrala anställningsvillkoren samt att han eller hon får undervisning och introduktion i sina arbetsuppgifter på ett språk som han eller hon förstår.

En utländsk arbetstagare har samma rättigheter och skyldigheter som en finländare. Om en arbetstagare behandlas sämre än andra på arbetsplatsen eller får lägre lön på grund av att han eller hon är utlänning, kan arbetsgivaren göra sig skyldig till diskriminering som är förbjudet i lag.

Valet av vilken lag som tillämpas på internationella anställningsförhållanden bedöms från fall till fall. Med internationellt anställningsförhållande avses till exempel att arbetsgivarens och arbetstagarens hemorter är belägna i olika stater.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?