Arbetarskyddskommissionen - Yleistä

En arbetarskyddskommissionen måste inrättas på en arbetsplats som regelbundet sysselsätter minst 20 personer. Arbetsgivaren tar initiativ till att inrätta en kommitté. Arbetarskyddskommissionens mandatperiod är två år.

Arbetsgivares och arbetstagares representation i arbetarskyddskommissionen

Arbetarskyddskommissionen har antingen fyra, åtta eller tolv ledamöter. Om inte annat överenskommits är kommissionens sammansättning följande:

  • en fjärdedel av kommitténs ledamöter företräder arbetsgivaren
  • hälften företräder den grupp anställda i en arbetstagar- eller tjänstemannaställning som är större
  • en fjärdedel företräder den mindre arbetstagargruppen. 

Arbetsgivaren utser sin företrädare till arbetarskyddskommissionen. Arbetarskyddschefen har rätt att delta i arbetarskyddskommissionens möten, även om han eller hon inte är medlem i arbetarskyddskommittén.

Ordförande i arbetarskyddskommissionen är arbetsgivaren, dennes företrädare eller en person som kommittén valt bland sina ledamöter. En av arbetsgivaren utsedd företrädare ansvarar för beredningen av de ärenden som ska behandlas i arbetarskyddskommissionen.

Arbetarskyddsfullmäktige är medlemmar i arbetarskyddskommissionen på grund av sin ställning. Övriga företrädare för arbetstagarna väljs genom samma valförfarande som arbetarskyddsfullmäktige.

Medlemskap i arbetarskyddskommissionen får inte medföra några kostnader för ledamöterna. Användningen av tid och förlorad arbetsinkomst kompenseras enligt samma princip som för arbetarskyddsfullmäktig.

Ärenden som behandlas i arbetarskyddskommissionen

Arbetarskyddskommissionen behandlar frågor som rör arbetstagarnas säkerhet, hälsa och arbetsförmåga, och arbetarskyddskommissionen lämnar vid behov förslag med målet att till exempel

  • utveckla arbetsförhållanden
  • organisera utbildning i arbetarskydd
  • utveckla företagshälsovården
  • utveckla verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan.

Mer detaljerad information om frågor som arbetarskyddskommissionen behandlar: Ärenden

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?