Lähetetty työntekijä - Työnteko-oikeus

Grund för rätten att arbeta

En utstationerad arbetstagare ska ha rätt att arbeta i Finland, om han eller hon är utländsk. Grunden för rätten att arbeta beror på den utstationerade arbetstagarens nationalitet, det arbete som han eller hon ska utföra i Finland och längden på arbetet:

 • Medborgare i de nordiska länderna, EU-medlemsländerna, Liechtenstein eller Schweiz behöver inte ansöka om ett separat uppehållstillstånd för att arbeta i Finland. De kan arbeta i Finland på grundval av deras nationalitet.
 • För att kunna arbeta behöver utstationerade arbetstagare som inte är medborgare i ovan nämnda länder i allmänhet antingen ett uppehållstillstånd för arbetstagare eller ett annat uppehållstillstånd som berättigar till förvärvsarbete.

Utlänningslagen fastställer också de situationer där det är tillåtet att arbeta i Finland utan uppehållstillstånd för arbetstagare.

Den tillgängliga pdf-filen öppnas i en ny flik.Schema Fastställande av utstationerade arbetstagares rätt att arbeta (pdf) beskriver rätten att arbeta i olika situationer. Klicka på bilden för att förstora schemat.

Säkerställande av rätten att arbeta

Arbetsgivaren är skyldig att säkerställa att arbetstagaren har rätt att arbeta. Även det utstationerande företaget har denna skyldighet som arbetsgivare, även om det är fråga om ett företag som är registrerat utomlands.

I situationer där utländska arbetstagare arbetar för en utländsk arbetsgivare i entreprenad- eller underentreprenadarbete, som hyrd arbetskraft eller som företagsintern utstationering gäller skyldigheten att säkerställa rätten att arbeta även beställaren. Med beställare avses den som låter utföra entreprenaden eller underentreprenaden och arbetet.

Inom byggbranschen har även huvudentreprenören eller någon annan huvudsaklig genomförare av byggprojektet och på varvsområden den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten, skyldighet att säkerställa rätten att arbeta. Dessa ska säkerställa rätten att arbeta för alla arbetstagare som arbetar på området.

Uppgifterna ska sparas i två år efter att den utländska arbetstagarens anställningsförhållande upphört. Arbetsgivaren kan välja hur uppgifterna förvaras, men de ska vid behov vara lättillgängliga för arbetarskyddsmyndigheten.

Anmälningsskyldighet till AN-byrån och de förtroendevalda

Enligt utlänningslagen har arbetsgivaren utöver säkerställande av rätten att arbeta och bevarande av uppgifter även följande skyldigheter:

 • När någon annan än en EU- eller EES-medborgare eller deras familjemedlemmar utstationeras till Finland ska arbets- och näringsbyrån få information om
  • arbetstagaren som utstationerats till Finland
  • anställningsförhållandets längd
  • lönen
  • det kollektivavtal som tillämpas.
 • Utlänningens namn och det kollektivavtal som tillämpas ska meddelas till arbetsplatsens förtroendevalda.
AN-byrån ska underrättas om utstationerade arbetstagare som kommer utanför EU.

Ovan nämnda uppgifter ska lämnas till AN-byrån utan dröjsmål (inom en vecka). Anmälan görs elektroniskt via arbetsgivarens Enter Finland-tjänst.

Om det inte är möjligt att göra anmälan elektroniskt kan den göras i pappersform.

Mer information och en blankett finns på AN-tjänsternas webbplats under Rekrytering av utländska arbetstagare.

Försummelse av anmälningsskyldigheten är straffbar.

Mer information

Rätt att arbeta i Finland
Migrationverket: Att arbeta i Finland

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?