Farobedömning - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

En bedömning av faror ligger till grund för de anställdas hälsa och säkerhet.

Arbetsgivaren har en i arbetarskyddslagen föreskriven omfattande skyldighet att sörja för de anställdas hälsa och säkerhet i arbetet. Till denna skyldighet hör att reda ut faror och missförhållanden.

Arbetsgivaren svarar för att reda ut och bedöma farorna, och kan för detta ändamål välja den metod som lämpar sig bäst för arbetsplatsen. Det är viktigt att bedömningen av faror planeras omsorgsfullt och att man i denna också ser till att arbetsmiljön följs upp och övervakas fortlöpande samt att bedömningen uppdateras.

Bedömningen av faror kräver att ledningen på arbetsplatsen engagerar sig i denna genom att säkerställa resurser för bedömningen och åtgärderna som vidtas utifrån bedömningen. Det är viktigt att de anställda deltar i synnerhet i identifieringen av faror. 

Risken ska bedömas utifrån hur allvarlig och sannolik faran är

Innan risker kan hanteras effektivt måste dessa identifieras och bedömas. Omfattningen av risken fastställs utifrån hur allvarliga och sannolika följderna är. Ju allvarligare följden blir och ju större sannolikheten för ett tillbud är, desto större är risken.

Arbetsgivaren ska ta kontroll över riskerna. Detta innebär att riskerna ska inskränkas till en sådan nivå att minimikraven i arbetarskyddslagarna och -bestämmelserna uppfylls och så att de anställdas hälsa och säkerhet inte äventyras mer än nödvändigt.

För arbetsgivaren ska den centrala principen i verksamheten vara att se till de anställdas hälsa och säkerhet. Det är bra att för arbetsplatsen skapa planmässiga och långsiktiga förfaranden som kopplar arbetarskyddet till arbetsplatsens verksamhet och system för arbetsstyrning. På detta sätt omfattas arbetarskyddet i det dagliga arbetet. 

Riskbedömningens faser är planering av bedömningen, identifiering av risker, fastställande av riskens omfattning med tanke på konsekvenserna och sannolikheten, beslut om riskens betydelse, val och genomförande av åtgärder samt uppföljning och respons.

Bild 1. Faser i riskbedömningen.

Farobedömning - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Anmäl fel och brister som du upptäcker till arbetsgivaren.

Delta i bedömningen av faror på din arbetsplats, om arbetsgivaren begär det.

Som arbetstagare är det din skyldighet att genast underrätta arbetsgivaren och arbetarskyddsfullmäktigen, om du på arbetsplatsen lägger märke till omständigheter som kan äventyra hälsan eller säkerheten, t.ex. 

  • de fysiska arbetsförhållandena (till exempel buller, värmeförhållanden, kemikaliehantering, dålig inomhusluft, ordning och reda, ergonomiskt dåliga arbetsställningar)
  • de psykosociala arbetsförhållandena (till exempel osakligt bemötande, risk för våld, för stor arbetsmängd)
  • arbetsmetoderna,
  • maskinerna, anläggningarna och arbetsredskapen
  • den personliga skyddsutrustningen.

Du är också skyldig att eliminera faromoment enligt arbetsgivarens anvisningar, om det är möjligt och kan göras på ett säkert sätt. Också i detta fall ska du underrätta arbetsgivaren och arbetarskyddsfullmäktigen. Arbetsgivaren ska i sin tur informera dig och arbetarskyddsfullmäktigen om vilka åtgärder som vidtagits i ärendet.

Farobedömning - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Alla arbetsgivare ska se till att faror i arbetet utreds.

Alla arbetsgivare ska känna till de omständigheter som i arbetet som ges i uppdrag kan leda till att en arbetstagare insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall. Bland annat den av social- och hälsovårdsministeriet och Arbetarskyddscentralen sammanställda arbetsboken “Bedömning av risker på arbetsplatsen" (pdf, på finska) samt anknytande blanketter kan användas i utredningen. En extern sakkunnig (t.ex. företagshälsovården) ska anlitas som hjälp, om arbetsgivaren inte har tillräcklig sakkunskap för att göra en bedömning.

Om man i bedömningen av faror lägger märke till en omständighet som klart strider mot arbetarskyddsbestämmelserna, ska denna omedelbart avhjälpas. Om identifierade faror inte kan elimineras omedelbart ska arbetsgivaren bedöma betydelsen av dessa för de anställdas hälsa och säkerhet. Utifrån bedömningen ska arbetsförhållandena förbättras genom att antingen förhindra uppkomsten av faromoment helt och hållet eller åtgärda dem så att de kan uthärdas.

Om ett faromoment kan elimineras till exempel med hjälp av ett skydd eller motsvarande tekniska arrangemang, ska dessa metoder tillämpas. Dessutom ska arbetsgivaren ge de anställda undervisning och handledning om säkra arbetsmetoder samt hjälpmedel och personlig skyddsutrustning. 

Arbetsgivaren ska också övervaka effekten av de aktuella åtgärderna på hälsoaspekterna och säkerheten i arbetet och efter behov vidta ytterligare åtgärder. Arbetsgivaren ska revidera bedömningen av faror, om förhållandena förändras och också i övrigt se till att den hålls uppdaterad. En årlig revision av bedömningen av faror rekommenderas. 

Om en arbetstagare på eget initiativ informerar arbetsgivaren om ett faromoment i arbetet, ska arbetsgivaren underrätta denna och arbetarskyddsfullmäktigen om vilka åtgärder som kommer att vidtas i saken.

Farobedömning - vokabulär

Vokabulär

Fara Faktor eller omständighet som kan orsaka en skadlig incident.
Risk Risk Sannolikheten för och allvarligheten av en skadlig incident.
Riskbedömning En process där man bedömer på vilket sätt en fara som upptäcks på arbetsplatsen kan äventyra arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?