Lähetetty työntekijä - Ilmoitusvelvollisuus

Företaget som skickar arbetstagare ska anmäla detta till arbetarskyddsmyndigheten innan arbetet börjar i Finland. Anmälan kommer att göras genom denna nätblankett.

Anmälan kan göras genast när avtalet om utstationering har ingåtts, men den ska göras senast innan arbetet som avtalats om inleds.

Vid underentreprenad för vägtransporter görs anmälan i EU-portalen.

Innehållet i anmälan

Käsi, jossa on kynä kirjoittamassa tekstiä.

Anmäla ska innehålla:

 • Identifieringsuppgifter för det utstationerande företaget, kontaktinformation, utländskt skattenummer och uppgifter om ansvariga personer i företagets etableringsstat
 • Beställarens identifieringsuppgifter och kontaktinformation
 • Inom byggbranschen både byggherrens och huvudentreprenörens identifieringsuppgifter och kontaktinformation
 • Personuppgifter, som är nödvändiga för att identifiera varje utstationerad arbetstagare: personnummer, skatteidentifikationsnummer i bosättningslandet och inom byggbranschen det skattenummer som utfärdats av Skatteförvaltningen i Finland, samt start- och sluttid eller förväntad sluttid av utstationeringen
 • Identifieringsuppgifter och kontaktinformation för det utstationerande företagets företrädare i Finland eller grunden för att inte behöva utse en företrädare
 • Uppgift om platsen eller platser där arbetet utförs
 • Branschen i vilken den utstationerade arbetstagaren kommer att arbeta.

Om det utstationerande företaget försummar sin anmälningsskyldighet är företaget skyldigt att betala en försummelseavgift.

Undantag som gäller företagsintern förflyttning

Anmälan behöver inte göras om arbetstagare genom företagsintern förflyttning sänds för högst fem dagar till annat arbete än arbete inom byggbranschen. Inom byggbranschen ska anmälan alltid göras. När den här utstationeringens längd beräknas, beaktas den aktuella utstationeringsperioden och dessutom alla andra utstationeringsperioder under fyra månader innan utstationeringsperioden avslut under vilka en arbetstagare har arbetat i Finland genom företagsintern överföring inom samma företag.

Som utstationering anses varje dag då en eller flera utstationerade arbetstagare arbetar i Finland och månaderna är kalendermånader. I beaktande tas alla perioder, under vilka en eller flera arbetstagare, som överförts internt inom samma företag har arbetat i Finland tillsammans med en eller flera beställare.

Anmälan behöver inte heller göras om en tredjelandsmedborgare sänds till Finland på grund av en företagsintern förflyttning av ett internationellt företag. För en sådan arbetstagare görs en separat underrättelse om rörlighet till Migrationsverket. Mer information finns på sidan Arbetstagare som utstationerats till Finland på basen av en företagsintern förflyttning inom ett internationellt företag.

Kompletteringsanmälan

Om de anmälda uppgifterna ändras väsentligt krävs det för att arbetet ska kunna fortgå att det utstationerande företaget gör en kompletterande anmälan omedelbart när ändringarna inträffar. Med väsentlig ändring avses till exempel

 • att kontaktuppgifterna ändras
 • att företrädaren byts
 • att arbetsplatsen ändrar (samma beställare fortfarande)
 • att utstationeringens varaktighet ändrar.

Om de anmälda uppgifterna ändras väsentligt krävs det för att arbetet ska kunna fortgå att det utstationerande företaget gör en kompletterande anmälan omedelbart när ändringarna inträffar. Med väsentlig ändring avses exempelvis att uppgifterna om företrädaren eller arbetstagarna samt kontaktuppgifterna ändras.

En kompletterande anmälan görs med samma webblankett som den första anmälan. En kompletterande anmälan används också om det finns behov av att återkalla den anmälda utstationeringen eller korrigera en anmälan. Den kompletterande anmälan fylls då i med samma uppgifter som anmälan som ska annulleras/korrigeras och dessutom antecknas orsaken till anmälan i fältet för fri text (återkallelse/korrigering).

Om det utstationerande företaget försummar sin anmälningsskyldighet är det skyldigt att betala försummelseavgift. Mer information om detta finns på sidan Försummelseavgift.

Anmälningsskyldighet vid transporter som utförs som underentreprenad

Vid transporter som utförs som underentreprenad måste trafikidkaren (arbetsgivaren) lämna en anmälan via EU:s elektroniska IMI-system i EU Portalen (IMI) Road Transport - Utstationeringsdeklaration.

Anmälan måste innehålla:

 • numret på det gemenskapstillstånd som beviljats trafikidkaren
 • kontaktuppgifter till trafikidkarens behöriga trafikansvariga eller en annan kontaktperson i etableringsmedlemsstaten vars uppgift är att besvara myndighetsförfrågningar samt ta emot handlingar eller delgivningar
 • personuppgifter som behövs för att specificera föraren, förarens personbeteckning, bostadsadress och körkortsnummer
 • startdatum för förarens arbetsavtal och uppgift om vilken lag som är tillämplig på avtalet
 • utstationeringens planerade startdatum och slutdatum
 • information om registreringstecknen för de motorfordon som används
 • uppgift om huruvida tjänsten utgör godstransport, persontransport, internationell transport eller cabotagetransport.

Om uppgifterna ändras, är villkoret för att arbetet kan fortsätta, att trafikidkaren lämnar en kompletterande anmälan till IMI så snart ändringen sker.

Det är viktigt att notera att anmälan till EU-portalen endast gäller transport i underentreprenad. Vid koncerninterna utstationeringar och hyrt arbete görs anmälan om utstationering fortsättningsvis till arbetarskyddsmyndigheten med hjälp av nätblankett.