Förebygg hörselskada - Alasivu

När nivån på den exponering för buller som varje arbetstagare utsätts för – den dagliga exponeringen för buller och den största toppljudsnivån – är känd ska arbetsgivaren jämföra den med insats-  och gränsvärdena.

 

Daglig exponering för buller  

Ljudets spetstryck/-nivå  

Lägre insatsvärde  

80 dB  

112 Pa / 135 dB  

Högre insatsvärde  

85 dB  

140 Pa / 137 dB  

Gränsvärde där man i jämförelsen beaktar hörselskyddens dämpande inverkan

87 dB  

200 Pa / 140 dB

Om en arbetstagares exponering för buller överstiger det lägre insatsvärdet ska arbetsgivaren 

 • ge arbetstagaren tillgång till personliga hörselskydd 
 • ge arbetstagaren information om de risker som bullret på arbetsplatsen medför 
 • ge arbetstagaren instruktioner och handledning i eventuella olägenheter med buller, bullret på arbetsplatsen och arbetstagarens möjligheter att själv minska olägenheterna 
 • ge de arbetstagare vars hälsa exponering för buller har konstaterats äventyra en möjlighet att gå på hörselkontroll. 

 Om en arbetstagares exponering för buller överstiger det högre insatsvärdet ska arbetsgivaren 

 • ge arbetstagaren personliga hörselskydd 
 • se till att 
 • arbetstagaren använder hörselskydden korrekt 
 • hörselskydden är ändamålsenliga om de beaktar arbetstagarens individuella egenskaper
 • hörselskydden är ändamålsenliga och tillräckligt effektiva 
 • märka ut de områden på arbetsplatsen där det högre insatsvärdet kan överskridas 
 • avgränsa ovan nämnda områden och begränsa deras tillgänglighet, om det är tekniskt möjligt och nödvändigt med tanke på eventuell exponering 
 • utarbeta och genomföra en plan för att minska bullernivån och vistelsen i buller (bullerbekämpningsprogram) 
 • ordna regelbunden hörselkontroll för arbetstagarna. 

Om en arbetstagares exponering för buller överstiger gränsvärdet ska arbetsgivaren 

 • omedelbart vidta åtgärder för att minska exponeringen så att gränsvärdet inte överskrids 
 • minska arbetstagarens exponering för buller 
 • förbättra skyddet av arbetstagarens hörsel 
 • reda ut orsakerna till att gränsvärdet har överskridits 
 • förhindra att gränsvärdet överskrids på nytt genom att göra nödvändiga ändringar i skyddet av hörseln och minska bullret.